UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HUYỆN NA HANG ĐẠTCHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn,quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tại Tờ trìnhsố 171/TTr-UBND ngày 15/5/2013 về việc kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi huyện Na Hang năm 2013; đề nghị của Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 402/BC-SGDĐT ngày 17/6/2013 về kếtquả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyện Na Hang là đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ em năm tuổi năm 2013.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang xây dựng kế hoạch duy trì,giữ vững, nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi củahuyện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội; Chủ tịchUỷ ban nhân dân huyện Na Hang; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Phó Chánh VP khối văn xã;
- Trưởng phòng VX, TH;
- Lưu VT (Ha .28)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt