ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HỘI LUẬT GIA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT LÀ HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 củaBộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc quyđịnh hội có tính chất đặc thù;

Xét Tờ trình số 4945/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND thành phố Đà Lạt về việc đề nghị công nhậnHội Luật gia thành phố Đà Lạt là Hội có tính chất đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Hội Luậtgia thành phố Đà Lạt là Hội có tính chất đặc thù.

Điều 2.Quyền và nghĩa vụcủa Hội có tính chất đặc thù được thực hiện theo quy định tại Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ĐàLạt và Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX2, NC, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến