ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2105/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀHOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước”;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chínhphủ Quy định về công tác gia đình;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quanThường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của BanChỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cácthành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠOCÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2013 củaChủ tịch UBND tỉnh Bình Định).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng của Quy chế:

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạocông tác gia đình tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Mục đích và yêu cầu của Quy chế:

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo là nhằm củng cố, kiệntoàn bộ máy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức vềvai trò của gia đình, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và pháttriển gia đình văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước, hội nhập quốc tế. Ban Chỉ đạo có kế hoạch hoạt động thường xuyên, thiếtthực, hiệu quả; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phươngthức hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo:

Ban Chỉ đạo thực hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất dướisự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; làm việc theo chế độ tập thể, phát huy vaitrò chủ động, sáng tạo của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC SỞ,BAN, NGÀNH, HỘI ĐOÀN THỂ LIÊN QUAN

Điều 4. Nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác ngắn hạn, dàihạn và triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc triểnkhai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác gia đình trên địa bàntỉnh.

3. Đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồnlực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng công tácgia đình.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến,nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong công tác gia đình;biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các cá nhân, gia đình,tập thể, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộtham gia chỉ đạo, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ đạo:

1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉđạo xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động củaBan chỉ đạo; chỉ đạo các hoạt động đột xuất, cấp bách; ký ban hành các văn bảnthuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo;

2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; các hộinghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết công tác gia đình và các hội nghịkhác có liên quan đến công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉđạo việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạotỉnh và Ban Chỉ đạo ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo:

1. Thay mặt Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp củaBan Chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết công tác giađình khi được Trưởng ban Ban Chỉ đạo ủy quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng ban.

3. Thay mặt Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh ký các văn bản liênquan đến chương trình, hoạt động theo sự phân công lĩnh vực phụ trách.

Điều 7. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo:

Thường trực Ban Chỉ đạo bao gồm đại diện 02 cơ quan: Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, trong đó Sở văn hóa, Thểthao và Du lịch chịu trách nhiệm chính. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạogồm:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, xâydựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo để đưa ra Ban Chỉ đạothảo luận, quyết định.

2. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thườngxuyên theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo thông qua.

3. Thảo luận, quyết định các hoạt động của Ban Chỉ đạo giữahai kỳ họp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo và tập thể Ban Chỉ đạo tại kỳ họpgần nhất.

4. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng ban Ban chỉ đạo.

5. Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, giám sát,chỉ đạo công tác gia đình ở địa bàn, hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 8. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiệnnhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phân công, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, cơquan thành viên Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 4 và Điều 9 của Quy chế này.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tácgia đình theo hệ thống tổ chức sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và hội đoàn thểcủa kế hoạch Ban Chỉ đạo; đồng thời báo cáo kết quả hoạt động của ngành, lĩnhvực được phân công phụ trách theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trìnhphối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện công tác gia đình trong nhiệm vụ chínhtrị, chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, ngành mình đang công tác.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn được quyềntham dự các cuộc họp do Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố mời, thay mặt BanChỉ đạo phát biểu chỉ đạo và báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo một năm hai lần(báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo năm) về kết quả thực hiện công tác gia đìnhtrên địa bàn được phân công phụ trách.

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành, hộiđoàn thể liên quan:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đảm nhận vai trò là cơquan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổchức dự thảo các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, lập báo cáotổng hợp kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; phối hợp với các sở, ban, ngành đềxuất các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tíchxuất sắc trong công tác gia đình; tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng công tácgia đình. Chủ trì tham mưu tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết theo từng nộidung công tác gia đình; xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo,xuất bản Bản tin Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bình Định; tổchức liên hoan gia đình, làng, đơn vị văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh theo định kỳmỗi loại hình 03 năm một lần.

2. Sở Tư Pháp: Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo quyđịnh của pháp luật; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở về vấn đềgia đình; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệpphụ nữ tỉnh hướng dẫn, thực hiện các hoạt động tổng kết thực tiễn thi hành LuậtHôn nhân và Gia đình. Cùng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơquan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyêntruyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tácgia đình.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch và và các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn,chỉ đạo công tác quản lý tuyên truyền về công tác gia đình trên báo chí.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo,triển khai thực hiện các buổi tuyên truyền ngoại khóa về công tác gia đình chocác trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề; hổ trợ các gia đình có hoàn cảnh khókhăn, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân phòng, chống tệ nạn xã hội”, phongtrào “Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” lồng ghép với công tácgia đình.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiệncuộc vận động “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” trong các trường học,chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các buổi tuyên truyền ngoại khóa về công tácgia đình, gia đình văn hóa trong hệ thống trường học phổ thông và trung cấp,cao đẳng.

6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chỉ đạo triển khai công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong công tác giađình; chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng “Gia đình sức khỏe”; chỉ đạo hệ thốngcác cơ sở y tế trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của địa phương khámvà điều trị cho các đối tượng bị bạo hành gia đình, tạo cơ sở pháp lý để xử lýcác hành vi bạo lực gia đình.

7. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, huy động,quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp, phụcvụ tốt cho các nhiệm vụ, yêu cầu của công tác gia đình. Hướng dẫn chế độ phụcấp trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉđạo.

8. Báo Bình Định: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyêntruyền về công tác gia đình trên Báo Bình Định, Báo Bình Định điện tử. Phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, chuyên mục, pháthiện và tuyên truyền rộng rãi các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tácvận động, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo công tác gia đìnhtrong các đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh; chủ trì tổ chức xây dựng "Đơnvị lực lượng vũ trang có môi trường văn hóa tốt", tích cực góp phần xâydựng đời sống văn hóa nơi đóng quân của đơn vị. Phối hợp với các sở, ban, ngànhliên quan hướng dẫn thực hiện xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, quân nhân đạtchuẩn gia đình văn hóa trong các đơn vị quân đội nhân dân trên địa bàn tỉnh.

10. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức phong trào toàn dân bảo vệan ninh tổ quốc, chịu trách nhiệm tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnhđảm bảo công tác trật tự trị an, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; tăngcường kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật nóichung và Luật phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng. Phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan thực hiện công tác xây dựng đơn vị văn hóa và gia đình vănhóa tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

11. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên vớiCơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh vềthực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

12. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi chỉ đạo công tác gia đình trong cáccấp hội toàn tỉnh; tổ chức xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch; tổ chức nộidung sinh hoạt của các loại hình câu lạc bộ gia đình văn hóa, câu lạc bộ giađình phát triển bền vững, lồng ghép nội dung đảm bảo sinh động, phong phú trongcác lĩnh vực hoạt động xã hội tại địa phương, cơ sở.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng nội dung tưtưởng cho công tác gia đình; chỉ đạo định hướng đối với Đài Phát thanh vàTruyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các phương tiện thông tin đại chúngkhác của tỉnh tổ chức tuyên truyền phản ánh về công tác gia đình đến rộng rãicán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ trì,phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thành viên liên quan tuyêntruyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng công tác gia đình.Phối hợp với các sở, ban, ngành đề xuất các hình thức khen thưởng cho các cánhân, tập thể ở khu dân cư có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giađình; chỉ đạo mặt trận các cấp tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng công tácgia đình ở địa phương.

15. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người caotuổi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chứcphối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành có liên quanchỉ đạo tổ chức thực hiện công tác gia đình theo hệ thống hội đoàn thể từ tỉnhđến cơ sở.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 10. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, quyếtđịnh theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 11. Theo đề nghị của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Ban Chỉđạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định danh sách thành viên, bổ sung, thay thếthành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBNDtỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công củaTrưởng ban Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Thường trực Ban Chỉ đạo thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo. Thànhphần Tổ thư ký bao gồm Đại diện lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan thành viênBan Chỉ đạo gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02 người); Hội Liên hiệp phụnữ tỉnh (01người); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (01 người); Đoàn TNCSHồ Chí Minh tỉnh (01 người). Tổng cộng: 05 người.

Điều 14. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo:

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch (số 183, đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn); Văn phòng cónhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo dự thảo các văn bản chỉ đạo các hoạt động, báocáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác gia đình và tham gia chuẩn bịcác cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Văn phòng Thường trực làm việctheo chế độ kiêm nhiệm.

Cơ quan cử cán bộ tham gia Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạolà thành viên của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho cánbộ tham gia Văn phòng Thường trực hoàn thành nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao.

Điều 15. Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 16. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh bảo đảm và được bốtrí trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sửdụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 17. Chế độ hội, họp:

1. Họp Ban Chỉ đạo: 6 tháng một lần

2. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo: 3 tháng một lần

3. Hội nghị sơ kết công tác gia đình tỉnh: 1 năm một lần

4. Hội nghị Tổng kết công tác gia đình tỉnh: 5 năm một lần

Điều 18. Công tác kiểm tra:

1. Kiểm tra công tác gia đình ở các huyện, thị xã, thành phốmột năm hai lần theo kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác gia đình ở cácsở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh một năm một lần theo kế hoạch kiểm tra củaBan Chỉ đạo.

Điều 19. Chế độ báo cáo:

1. Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các huyện,thị xã, thành phố trong tỉnh báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện công tácgia đình với Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vàHội Liên hiệp phụ nữ tỉnh) trước ngày 01/6 (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) vàtrước ngày 25/11 hàng năm (đối với báo cáo năm).

2. Trưởng ban Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản tình hìnhthực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủtịch UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 30/11hàng năm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Trách nhiệm thi hành:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh liên quan,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo chịutrách nhiệm thi hành Quy chế này.

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứQuy chế này ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần có sự bổ sung, điều chỉnhcho phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo tính khả thi thì Ban Chỉ đạo bànbạc, thảo luận thống nhất, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.