BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ TIỂU DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP CHO VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA DỰ ÁN: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP (VAY VỐN ADB)
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/9/2008, số 2675/QĐ-BNN-KHCN ngày 6/10/2010, số 1989/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT duyệt và phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp (vay vốn ADB);
Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-BNN-XD ngày 21/1/2009, số 2797/QĐ-BNN-XD ngày 21/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp (vay vốn ADB);
Xét Tờ trình số 297/TTr /TNNH ngày 30/8/2011 của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể tiểu dự án Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp (vay vốn ADB);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp (vay vốn ADB) với nội dung chính như sau:
1. Tổng mức đầu tư dự án: 18.102.000.000 đồng (Mười tám tỷ, một trăm linh hai triệu đồng)
2. Phần công việc không tổ chức đấu thầu: Chi phí quản lý dự án, dự phòng phí với giá trị 232.567.000 đồng (Hai trăm ba hai triệu, năm trăm sáu bảy ngàn đồng).
3. Phần công việc đã tổ chức thực hiện: Khảo sát, lập Dự án đầu tư, 05 gói thầu mua sắm thiết bị với giá trị 14.869.433.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm sáu chín triệu, bốn trăm ba ba ngàn đồng)
4. Phần công việc đấu thầu: Gói thầu số 06 với giá trị 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

5. Thông tin về gói thầu: Phụ lục chi tiết kèm theo
Điều 2. Quy trình lập, thẩm định, trình Bộ phê duyệt thông số, đặc tính kỹ thuật thiết bị gói thầu thực hiện theo Quyết định số 604/QĐ-BNN-XD ngày 10/3/2009.
Điều 3. Giá gói thầu số 06 - Thiết bị phụ trợ 3 trong phụ lục tạm lấy theo Tổng mức đầu tư dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ thông số, đặc tính kỹ thuật của thiết bị được phê duyệt rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết gói thầu làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.
Điều 4. Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra thực hiện quá trình mua sắm hàng hóa của Chủ đầu tư theo đúng các quy định về mua sắm của Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Điều 5. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 2797/QĐ-BNN-XD ngày 21/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Trưởng ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu VT, XD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?