ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2106/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 08 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi bổ sung một sốđiều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi bổsung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông báo số 915-TB/TUngày 29/7/2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trựcTỉnh ủy về việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vậnđộng thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ và đề nghị của Giámđốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpLiên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghịtỉnh Phú Thọ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

Điều 2. Liên hiệp các tổchức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh phê duyệt,tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan cóliên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp.

Ban Vận động Liên hiệp các tổ chứchữu nghị tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, nhân sự tổ chức Đại hộithành lập trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho phépthành lập.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vận độngthành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Liên hiệp cáctổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT;
- Sở Nội vụ;
- Đ/c Liên hiệp: UBMT Tổ Quốc tỉnh;
- Lưu VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San