ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2108/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNHCHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2014/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 9 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHBẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản vănhóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thihành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Di sản văn hóa;

Xét đề nghị của Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 199/TTr-SVHTTDL ngày 13tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Đính chính “Căn cứLuật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009”.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đính chínhlại như sau: “Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009”.

Đính chính “Căn cứ Nghị định số98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thihành một số điều của Luật Di sản văn hóa”.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đính chínhlại như sau: “Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 củaChính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phầnkhông tách rời của Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 của Ủy bannhân dân tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam