NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 211/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17tháng 6 năm 2003;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố mứclãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam là 0,65%/tháng (7,80%/năm).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 1/3/2005 và thay thế Quyết định số 93/QĐ-NHNN ngày 27 tháng1 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất cơ bản bằng Đồng ViệtNam.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộcNgân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế