ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI DỰ ÁN “BÓNG ĐÁ CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016-2019” DO LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ NA UY TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư s 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng việntrợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đi với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 182/SKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại dự án “Bóng đá cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2019” do Liên đoàn Bóng đá Na Uy tài trợ.

1. Tên dự án: Bóng đá cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2019.

2. Nhà tài trợ: Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF).

3. Địa bàn thực hiện dự án: Tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: Tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và các tình nguyện viên, thành lập các câu lạc bộ bóng đá với sự tham gia của cộng đng nhằm cung cấp cho thiếu nhi và thanh thiếu niên cơ hội tham gia vào các hoạt động bóng đá vui, dựa trên các lợi ích của chính các em và giúp các em có được các kỹ năng sống.

5. Các hoạt động chính của dự án:

- Phát triển cơ cấu tổ chức của Bóng đá cộng đồng; Duy trì số lượng, chất lượng các câu lạc bộ bóng đá hiện có và thành lập mới 04 câu lạc bộ/năm tại các trường.

- Tăng cường sự tham gia của các đối tượng ở các cấp độ trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng (khuyến khích học sinh nữ, các đối tượng thiệt thòi, các học sinh dân tộc).

- Nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của đội ngũ quản lý dự án, đối tác, hướng dẫn viên, trọng tài.

- Nâng cao nhận thức và kỹ năng sống của người tham gia Dự án. Hạn chế tối đa sự kỳ thị và phân biệt đối xử.

- Nâng cao nhận thức về giá trị của “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” và tinh thần tự nguyện của người tham gia, khuyến khích sự đóng góp của phụ huynh, trường học, cơ quan chức năng và cộng đồng.

6. Tổng vốn dự án: 29.627.000.000 VNĐ (Hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu đồng);

Trong đó:

- Vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại: 26.507.000.000 VNĐ (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu đồng)ơng đương 1.210.933 USD (Một triệu, hai trăm mười nghìn, chín trăm ba mươi ba USD);

- Vốn đối ứng của địa phương: 3.120.000.000 VNĐ (Ba tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng) bao gồm vốn sự nghiệp ngành giáo dục 600.000.000 VNĐ (Sáu trăm triệu đồng) và phần đóng góp của các phòng Giáo dục, các Câu lạc bộ bóng đá về ngày công, sử dụng các cơ sở vật chất hiện có là 2.520.000.000 VNĐ (Hai tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

(Ngân sách chi tiết tại dự toán kinh phí dự án)

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm (2016-2019).

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị tiếp nhận dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

- Phối hp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị;

- Kiện toàn Ban quản lý dự án và phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) tiến hành các thủ tục triển khai dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: KHĐT, TC, PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV:
VX, ĐN;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao