ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2110/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2372/TTr-STC ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, cụ thể như sau:

1. Đối với tài sản tịch thu do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Hòa bàn giao cho UBND huyện Tây Hòa: Bán đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

- 18 hộp gỗ nhóm III, chủng loại Re hương có khối lượng 2,590 m3.

- 01 xe mô tô biển số 52N5-7466, số khung 0102009655, số máy 02009655.

Riêng 01 xe ô tô biển số 78C-001.50, loại xe tải có mui, màu sơn trắng, số máy QD01227000649, số khung CL7550P0001487550QT4, số tiền bán được trả ½ giá trị xe cho bà Phạm Thị Ngọc Ái, trú tại thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, ½ giá trị còn lại sau khi trừ các chi phí theo quy định nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Đối với tài sản tịch thu của Cục Thi hành án dân sự bàn giao cho Sở Tài chính: Giao Sở Tài chính thực hiện tiêu hủy 5 điện thoại di động và 03 sim điện thoại, cụ thể như sau:

- 01 điện thoại hiệu Nokia 1280; 01 điện thoại di động hiệu Samsung và 03 sim điện thoại số 0976752174, số 0901514330, số 01694411630 (Theo Quyết định số 53/QĐ-CTHADS ngày 27/5/2016 của Cục Thi hành án dân sự).

- 03 điện thoại di động Nokia màu xám tím, màu trắng đen, màu đen (Theo Quyết định số 67/QĐ-CTHADS ngày 19/7/2016 của Cục Thi hành án dân sự).

Điều 2. UBND huyện Tây Hòa và Sở Tài chính chịu trách nhiệm về xử lý tài sản tịch thu nêu trên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, Dkt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến