quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
SỐ 2112/2003/QĐ-BGTVT NGÀY 21 THÁNG 7NĂM 2003 VỀ VIỆC
BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN
HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG BẰNG ĐƯỜNG BỘ

(Ban hànhkèm theo Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2002
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNGVẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vậntải;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt nam, Vụ trưởng Vụ Khoa họccông nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêutrọng bằng đường bộ như sau:

1. Bổ sung Khoản 5 vàoĐiều 4 như sau:

"5. Kích thước thựctế là các kích thước bao đo được khi hàng đã xếp lên phương tiện vận chuyển,gồm:

- Chiều dài;

- Chiều rộng;

- Chiều cao tính từ mặtđất".

2. Điều 5 được sửa đổinhư sau:

"Điều 5. Hàng siêutrường, siêu trọng

1. Hàng siêu trường làhàng không tháo rời ra được, khi xếp lên phương tiện vận chuyển có một trongcác kích thước thực tế sau:

- Chiều dài lớn hơn 20mét;

- Chiều rộng lớn hơn 2,5mét;

- Chiều cao lớn hơn 4,2mét.

2. Hàng siêu trọng làhàng không tháo rời ra được có trọng lượng trên 32 tấn".

3. Sửa đổi khoản 1 Điều6 như sau:

"1. Phương tiện vậnchuyển hàng siêu ttrường, siêu trọng phải có trọng tải, kích thước phù hợp vớihàng vận chuyển".

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụtrưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểmViệt Nam, Giám đốc Sở giao thông vận tải, Giám đốc Sở giao thông công chínhtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.