BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TÀI CHÍNH QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐẶCBIỆT (VỤ I)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngangBộ;

Căn cứ Nghđịnh số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộTài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởngVụ I, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chứcnăng

Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) là đơn vịthuộc Bộ Tài chính, có chức năng thammưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tàichính, ngân sách đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hoạt động của cơ quanĐảng và một số cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chương trình đc biệt (sau đây gọi tắt là đối tượng quản lý) theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2.Nhiệm vụ

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Dự thảo các văn bản quy phạm phápluật, chính sách, chế độ, định mức tiêuchuẩn về thu, chi tài chính - ngân sách đối vớiđối tượng quản lý;

b) Cơ chế, chính sách đc thù phù hợp với hoạt động của các đối tượng quản lý sử dụng ngân sáchnhà nước và nguồn vốn đc biệt theo Quyết định của Thủtướng Chính phủ.

2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn,kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạmpháp luật, các chính sách, chế độ thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

3. Hướngdẫn đối tượng quản xây dựng dự toán thu,chi ngân sách nhà nước hàng năm; chủ trì, phối hợp các đơnvị thuộc Bộ Tài chính xây dựng và tổng hợp dự toán ngânsách hàng năm của đối tượng quản lý.

4. Thẩm định phương án tài chính,tổng mức đầu tư, tổng dự toán, chủ trương đầu tư các dự án Nhóm A và các chươngtrình, dự án do ThtướngChính phủ quyết định thuộc đối tượng quản lý, bao gồmnguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn vốn đầu tư khác.

5. Phối hợp các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trungương và địa phương thực hiện các nội dung chi cho công tác quốc phòng, an ninh,Đảng và các nội dung chi khác liên quan đến các đối tượngquản .

6. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộcBộ Tài chính quản lý kinh phí ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh (bao gồm cảnguồn vốn tập trung và vốn đặc biệt), chương trình mục tiêu quốc gia, cácchương trình đặc biệt, chương trình công nghiệp quốc phòng và các chương trình,dự án khác thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngân sách đảng và một số cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theophân công của Bộ trường Bộ Tài chính.

7. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; các nguồnkinh phí được sử dụng của đối tượng quản đã được cấpcó thẩm quyền duyệt; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan trình Bộ trường BộTài chính xử lý đối với nhũng nhu cầu chiđột xuất của đối tượng quản lý.

8. Thẩm định phương án phân bổ dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách; thẩm định quyết toán vốn đầutư của các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc đốitượng quản lý;

9. Là đầu mối tổng hợp tình hình chingân sách hàng năm cho hoạt động quốc phòng, an ninh của các Bộ, cơ quan Trungương và địa phương.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ và các cơ quan liên quan tham gia về chính sách tiềnlương (bảng lương, ngạch, bậc lương, chế độ phụ cấp, quản lý tiền lương và thu nhập) và cácchính sách khác liên quan đến tiềnlương của đối tượng quản lý.

11. Kiểm tra tình hình quản lý tàichính, ngân sách của đối tượng quản lý theothẩm quyền.

12. Chủ trì, phối hợp với cáctổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong việc đôn đốc xử lý, giải quyết các kết luận,kiến nghị cụ thể về tài chính, ngân sách của Kim toán Nhànước, Thanh tra Chính phủ đối với đối tượng quản lý.

13. Thng kê, dựbáo, tổng hợp số liệu và phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụngngân sách nhà nước thuộc đối tượng quản lý; phổ biến pháp luật, hợp nhất vănbản, pháp điển văn bản, kiểm tra văn bản đối với các lĩnhvực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

14. TrìnhBộ trưởng Bộ Tài chính xử những vi phạm về chế độ quản lý tài chính ngân sách của các đối tượng quản lý theo thẩm quyền.

15. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoàingành theo kế hoạch và nội dung đượccấp có thẩm quyền phê duyệt

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của phápluật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặcbiệt (Vụ I) có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, tài sản được giao theo quy định.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trướcVụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) làmviệc theo chế độ chuyên viên, Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợpvớichức danh, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Biên chế của Vụ/Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hn của Vụ trưởng

1. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thựchiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức cóliên quan cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ công tác kiểm tra tổng kết, đánh giá thực hiện công tác tài chính,ngân sách thuộc đối tượng quản lý.

3. Ký các Thông tri duyệt y dự toán cho đối tượng quản lý trong phạmvi đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

4. Ký các thông báo thẩm định và nhậnxét quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị dự toán cp 1 thuộc đối tượng quản lý.

5. Ký các văn bản gửi Ngân hàng Nhànước yêu cầu chuyển tiền ngoại tệ từ Quỹ dự trữ ngoại hi nhà nước về Bộ Tài chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời các vướng mắc trong việc thc hiện các văn bản quy phạm phápluật về nghiệp vụ tài chính, ngân sách đã ban hành theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản ký thừa lệnh, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy chế làm việc của Bộ.

7. Được quyền từ chối thẩm định phân bdự toán, quyết toán của đốitượng quản lý khi gửi đến không đầy đủ hồsơ, tài liệu, số liệu và thuyết minh theo quy định. Trongquá trình thẩm tra phân bổ dự toán, thẩm định quyết toán, nếuphát hiện sai sót được quyền yêu cầu đối tượng quản lý chỉnhlý theo đúng quy định.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 2626/2009/QĐ-BTC ngày 26/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Vụ I.

Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I), Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị,tổ chức thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- VP Đảng ủy, Công đoàn;
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT của Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng