UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞTHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tụchành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêmyết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủtục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 825/TTr-STTTT ngày 15 tháng 10 năm2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre.

(Có danh mục và nộidung kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Bến Tre)

Danh mục thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ:

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, huỷ bỏ TTHC

Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin

157034

Nghị định số 67/CP ngày 31 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ ban hành “Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam” quy định về TTHC này đã hết hiệu lực

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đã thay thế cho Nghị định số 67/CP ngày 31 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ

Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thủ tục “Trưng bày trang, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài” thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh