BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GIỐNG CÂY TRỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số01/2008/NĐ-CP ngày 3/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triểngiống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụKế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danhmục các dự án giống cây trồng giai đoạn 2011-2015 do các đơn vị thuộc Bộ làmchủ đầu tư, chi tiết như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các đơn vị chủđầu tư tiến hành lập dự án theo quy định hiện hành gửi Vụ Kế hoạch (đơn vị đượcgiao thường trực Chương trình giống) để tổ chức thẩm định trước khi trình Bộphê duyệt dự án.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính,Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục trưởng các Cục: Trồng trọt, Quản lý xâydựng công trình, các đơn vị chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, Vụ KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

DANH MỤC

DỰÁN GIỐNG CÂY TRỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2113 /QĐ-BNN-KH ngày 05 tháng 8 năm 2010 củaBộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Tên dự án

Đơn vị chủ đầu tư

1

Sản xuất giống lúa xuất khẩu

Viện Lúa ĐBSCL - VAAS

2

Sản xuất giống lúa lai

Trung tâm Nghiên cứu và PT lúa lai - Viện Cây lương thực và CTP - VAAS

3

Sản xuất giống ngô lai

Viện Nghiên cứu ngô - VAAS

4

Sản xuất giống sắn

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc - Viện KHKTNN Miền Nam - VAAS

5

Sản xuất giống khoai lang

Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ - VAAS

6

Sản xuất giống lạc, đậu tương

Trung tâm Nghiên cứu và PT đậu đỗ - Viện Cây lương thực và CTP - VAAS

7

Sản xuất giống hoa

Viện Nghiên cứu rau quả - VAAS

8

Sản xuất giống nấm

Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật - Viện Di truyền nông nghiệp - VAAS

9

Sản xuất giống chè

Viện KHKT nông lâm nghiệp Miền Núi Phía Bắc - VAAS

10

Sản xuất giống cao su các tỉnh miền núi phía Bắc

Viện KHKT nông lâm nghiệp Miền Núi Phía Bắc - VAAS

11

Sản xuất giống cà phê, ca cao

Viện KHKT nông lâm nghiệp Tây Nguyên - VAAS

12

Sản xuất giống một số cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Bắc

Viện Nghiên cứu rau quả - VAAS

13

Sản xuất giống một số cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Nam

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam - VAAS

14

Phát triển ngân hàng gen cây trồng Quốc gia

Trung tâm Tài nguyên di truyền thực vật - VAAS

15

Sản xuất giống điều

Viện KHKTNN Miền Nam - VAAS

16

Sản xuất giống mía

TCT mía đường I, II

17

Phát triển cơ sở vật chất và năng lực quản lý, khảo kiểm nghiệm giống cây trồng

Cục Trồng trọt