ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 22 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCHO PHÉP TIẾN HÀNH LẬP ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ DỰ BÁOĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM2020 TỈNH KHÁNH HÒA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại công văn số 2376/SKHĐT-TH ngày 16/11/2007,

QUVẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập đề án:

1. Tên đề án: Nghiên cứu, đánh giátình hình đầu tư và dự báo định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đếnnăm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa.

2. Địa điểm: Tỉnh Khánh Hòa.

3. Hình thức xây dựng đề án: lập mới.

Điều 2. Chủ đề án phối hợp với đơn vị tư vấn Viện Chiếnlược phát triển triển khai lập đề án, trình thẩm định và phê duyệt theo quy địnhpháp luật hiện hành.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ:

1. Chủ đề án: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2007-2008.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HP.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng