ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI PHƯƠNGTIỆN XE Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 sửa đổi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều củaThông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011;

Căn cứ Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng giá tính lệ phítrước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, sửa đổi Bảnggiá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địabàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, sửa đổi Bảnggiá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địabàn tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 1888/TTr-STCQLG &TSCS ngày 30/10/2014 về việc bổ sung, sửa đổiBảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổsung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái (theo Phụ lục số I, Phụ lục số II đínhkèm).

Điều 2. Trongquá trình thực hiện, cơ quan thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sảnđăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phítrước bạ của địa phương hoặc giá quy định trong bảng giá chưa phù hợp với quyđịnh thì phải có ý kiến đề xuất kịp thời gửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- TT Công báo tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu VT, TC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

PHỤ LỤC I

BẢNGGIÁ MỘT SỐ LOẠI XE Ô TÔ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (GIÁ MỚI 100% ĐÃ CÓTHUẾ VAT)
(Kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 củaUBND tỉnh Yên Bái)

ĐVT:Triệu đồng

STT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe theo QĐ cũ
(Triệu VNĐ)

Giá xe mới 100%
(Triệu VNĐ)

Ghi chú
(Số QĐ cũ của UBND tỉnh)

A

DANH MỤC SỬA ĐỔI

I

HÃNG FORD (Công ty TNHH FORD Việt Nam)

Xe khách

1

Ford Transit JX6582T-M3; Kiểu xe: 4x2, 2402cc, 3730kg, Ô tô khách, 16 chỗ ngồi, động cơ Diesel, thỏa mãn tiêu chuẩn EURO2, MCA, Mid (lazăng thép, ghế ngồi bọc vải tiêu chuẩn); Xe sản xuất, lắp ráp trong nước

2013, 2014

836,0

846,0

QĐ 1860

2

Ford Transit JX6582T-M3; Kiểu xe: Ô tô khách, 16 chỗ ngồi, động cơ Diesel, thỏa mãn tiêu chuẩn EURO2, MCA, High (lazăng hợp kim nhôm, ghế ngồi bọc da cao cấp); Xe sản xuất, lắp ráp trong nước

2013, 2014

889,0

899,0

QĐ 1860

B

DANH MỤC BỔ SUNG

I

NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM (Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam)

Xe tải

1

Ô tô tải (Tự đổ); Số loại: VB1110; Tải trọng: 11.100 kg; Mã sản phẩm: Z302X11414

1.125,3

2

Ô tô tải (Tự đổ); Số loại: VB950; Tải trọng: 9.500 kg; Mã sản phẩm: Z302X11414

1.254,0

II

HÃNG MEKONG AU TO (Công ty TNHH Mekong Auto)

Xe tải

1

MEKONG AUTO; Số loại: PASO 1.5TD-C; Loại xe: Ô tô sát xi tải

170,0

2

MEKONG AUTO; Số loại: PASO 1.5TD; Loại xe: Ô tô tải

180,0

III

HÃNG HONDA (Công ty Honda Việt Nam)

Xe con

1

CITY 1.5 CVT; Mã số khung: RLHGM666**Y; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi; Màu sắc: Xanh dương, Trắng ngà, Đen ánh, Ghi bạc, Titan (Theo giấy chứng nhận an toàn và bảo vệ môi trường số 291/VAQ09 -01/14-00 do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 09/7/2014)

599,0

2

CITY 1.5 MT; Mã số khung: RLHGM656**Y; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi; Màu sắc: Xanh dương, Trắng ngà, Đen ánh, Ghi bạc, Titan (Theo giấy chứng nhận an toàn và bảo vệ môi trường số 292/VAQ09 -01/14-00 do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 09/7/2014)

552,0

IV

HÃNG TOYOTA (Công ty ô tô Toyota Việt Nam)

Xe con

1

TOYOTA Corolla 2.0 CVT; Số loại: ZRE173L-GEXVKH; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.987 cm3 (Xe sản xuất trong nước)

944,0

2

TOYOTA Corolla 1.8 CVT; Số loại: ZRE172L-GEXGKH; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.798 cm3 (Xe sản xuất trong nước)

807,0

3

TOYOTA Corolla 1.8 MT; Số loại: ZRE172L-GEFGKH; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.798 cm3 (Xe sản xuất trong nước)

757,0

V

HÃNG PORSCHE (Công ty TNHH Xe hơi Thể thao uy tín)

1

Porsche kiểu xe Boxster; 02 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 2.706 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

3.011,8

2

Porsche kiểu xe Boxster S; 02 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.436 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

3.789,5

3

Porsche kiểu xe Cayman; 02 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 2.706 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

3.089,9

4

Porsche kiểu xe Cayman S; 02 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.436 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

3.946,8

5

Porsche kiểu xe 911 Carrera; 04 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.436 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

5.525,3

6

Porsche kiểu xe 911 Carrera S; 04 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.800 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

6.380,0

7

Porsche kiểu xe 911 Carrera Cabriolet; 04 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.436 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

6.266,7

8

Porsche kiểu xe 911 Carrera S Cabriolet; 04 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.800 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

7.129,1

9

Porsche kiểu xe Cayenne S; 05 chỗ ngồi, kiểu động cơ V8, tăng áp kép; dung tích xi lanh 3.604 cm3, hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

4.292,2

10

Porsche kiểu xe Cayenne Turbo; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ V8, tăng áp kép; dung tích xi lanh 4.806 cm3, hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

6.703,4

11

Porsche kiểu xe Panamera; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6; dung tích xi lanh 3.605 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

4.426,4

12

Porsche kiểu xe Panamera 4; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6; dung tích xi lanh 3.605 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

4.509,4

13

Porsche kiểu xe Panamera S; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 2.997 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

5.951,5

14

Porsche kiểu xe Panamera 4S; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 2.997 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

6.252,0

15

Porsche kiểu xe Panamera GTS; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V8; dung tích xi lanh 4.806 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

7.024,4

16

Porsche kiểu xe Macan; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp; dung tích xi lanh 1.984 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

2.687,3

17

Porsche kiểu xe Macan S; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 2.997 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

3.196,6

18

Porsche kiểu xe Macan Turbo; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 3.604 cm3, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2015, xe Đức sản xuất (Xe nhập khẩu)

2014

4.390,1

PHỤ LỤC II

BẢNGGIÁ MỘT SỐ LOẠI XE MÁY LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (GIÁ MỚI 100% ĐÃ CÓ THUẾVAT)
(Kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 củaUBND tỉnh Yên Bái)

ĐVT:Triệu đồng

STT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe theo QĐ cũ
(Triệu VNĐ)

Giá xe mới 100%
(Triệu VNĐ)

Ghi chú
(Số QĐ cũ của UBND tỉnh)

A

DANH MỤC SỬA ĐỔI

I

Công ty CPLD VIỆT THÁI

1

Xe máy điện SHMI

5,6

4,5

QĐ 1357

B

DANH MỤC BỔ SUNG

I

HÃNG HONDA (Công ty Honda Việt Nam)

1

MSX 125cc; Số loại: MSX125; Màu sơn: Đen (NHA35), Trắng-Đen (NHA87), Xanh-Đen (PB329), Đỏ-Đen (R353) (Xe nhập khẩu từ Thái Lan).

57,1

2

VISION; Số loại JF58 VISION; Màu sơn: Bạc (NH411), Đen (NHB25), Trắng (NHB35), Xanh (PB390), Đỏ (R340), Xám (YR320) (Xe sản xuất trong nước).

28,5

3

Blade 110cc (Phanh cơ/Vành nan); Số loại JA36 BLADE (D); Màu sơn: Đen (NHB25), Đỏ (R340), Trắng (NHB55), Trắng-Đen (NHB55), Đen-Xám (NHB25) (Xe sản xuất trong nước).

17,2

4

Blade 110cc (Phanh đĩa/Vành nan); Số loại JA36 BLADE; Màu sơn: Đỏ-Đen (R340), Xám-Đen (NHA62), Đen-Cam (YR322), Đen-Trắng (NHB55), Trắng-Đen (NHB55), Đen-Xám (NHB25) (Xe sản xuất trong nước).

18,2

5

Blade 110cc (Phanh đĩa/Vành đúc); Số loại JA36 BLADE (C); Màu sơn: Đỏ-Đen (R340), Xám-Đen (NHA62), Đen-Cam (YR322), Đen-Trắng (NHB55), (Xe sản xuất trong nước).

19,6

II

HÃNG YAMAHA (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam)

1

FZ150; Ký hiệu: 2SD200-010A; Dung tích xi lanh 150 cm3 (Xe nhập khẩu từ Indonesia)

64,8

III

Công ty TNHH T&T MOTOR

1

GUIDAGD, FUTIRFI; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1super Cup

7,0

2

GUIDAGD, FUTIRFI; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1super Cup Iz

7,3

3

AMGIO, FER VOR; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1E super Cup

7,0

4

AMGIO, FER VOR; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1E super Cup Iz

7,3

5

SAVANT; Dung tích: 50 cc; Loại: 50E super Cup

7,0

6

SAVANT; Dung tích: 50 cc; Loại: 50E super Cup Iz

7,3

7

GUIDA GD, AMGIO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-2 super Cup

7,0

8

GUIDA GD, AMGIO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-2 super Cup Iz

7,3