ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2116/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHKINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số: 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốnChương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sáchTrung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờtrình số: 231/TTr-KH &ĐT ngày 15/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu quốcgia về giáo dục đào tạo năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

KH giao tại QĐ số: 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

Điều chỉnh

KH sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Tăng

Giảm

Tổng số

8.750

650

650

8.750

1

Dự án Hỗ trợ PCGD Mầm non 05 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả PCGDTH, thực hiện PCGD THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ PCGD trung học:

- Mua sắm đồ dùng- Đồ chơi- Thiết bị mầm non 05 tuổi

3.850

650

4.500

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Dự án Hỗ trợ giáo dục mầm non, vùng dân tộc ít người và vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm:

- Mua sắm trang thiết bị cho các trường miền núi vùng khó khăn, vùng có học sinh dân tộc thiểu số, trường PTDT bán trú

4.900

650

4.250

Sở Giáo dục và Đào tạo

Điều 2. SởGiáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí điềuchỉnh theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài Chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủtrưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHoàng Ngọc Đường