ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2116/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNHCHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1177/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 187/TTr-STP ngày 20/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đính chính Điều 1 của Quyết định1177/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục vănbản QPPL do HĐND tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực như sau: "…gồm có11 chỉ thị và 104 Quyết định", đính chính lại thành: "gồm có 11 chỉthị và 103 Quyết định".

2. Đưa Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của UBND tỉnh về việc áp dụng mức phụ cấp đặcthù cho lực lượng công an xã ra khỏi danh mục ban hành kèm theo Quyết định số1177/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Các Ông (bà) ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cáccơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịchUBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT, H26, 29/10.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm