ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2117/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNHĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) VỀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kết luận số 53-KL/TW ngày 24 tháng 12 năm 2012 của BộChính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đếnnăm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Chương trình hành độngtriển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ươngĐảng (khóa X) về phát triển Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàntỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công vănsố 1632/SKHĐT-KTN ngày 19 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động ban hành kèm theoQuyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về phát triểnChiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Mục tiêu tổng quát bổ sung nội dung:

“Phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng phát triển của tỉnh,nhất là tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biển để phấn đấu đưa tỉnh KhánhHòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào sau năm 2020.”

2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và venbiển bổ sung nội dung:

“Xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội theo hướng pháttriển khai thác hải sản, du lịch, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện đảoTrường Sa; xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và củng cố hệ thốngchính trị của huyện.”

3. Nhiệm vụ phát triển các khu kinh tế trọng điểm ven biểnbổ sung nội dung:

“Xây dựng Đề án tổng thể Đặc khu hành chính - kinh tế BắcVân Phong, báo cáo Thủ tướng xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để pháttriển nhanh khu kinh tế Vân Phong trong thời gian tới.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng cácban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng