ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2119/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH TIỀN GIANG GIAIĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 3 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việcthành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra,đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt kế hoạch này.

Điều 3. Kinh phí để thực hiện Kế hoạch này được bố trí theo khoản mục riêngtrong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Nội vụ và được quản lý, thanh toán,quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủtrưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố MỹTho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- P.NCNC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khang

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCHCHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ, công chức”. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạchđẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang giai đoạn2013-2015, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chứcgắn với lộ trình cải cách hành chính hiện nay, tạo bước đột phá đối trong hoạtđộng công vụ, công chức của tỉnh.

- Phấn đấu 100% các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã được phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm vàcơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, chức danhtrưởng, phó phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, thinâng ngạch công chức; ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạchcông chức.

- Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đềcao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; sửa đổi, bổ sung quytrình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai và chính xác;

- Giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm đối vớicán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật theo quy định củaLuật Cán bộ công chức.

- Thực hiện chính sách thu hút đối với những ngườicó trình độ cao phù hợp vị trí việc làm; trọng dụng và đãi ngộ người có tàinăng trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chínhsách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

- Đảm bảo 100% các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhândân các huyện, thành phố, thị xã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tácchỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếplại cơ cấu công chức theo chức danh ngạch và chức danh lãnh đạo quản lý.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘCÔNG VỤ, CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015:

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì đề xuất/tham mưu/ thực hiện

Cấp ban hành/phê duyệt

Thi gian hoàn thành

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về chế độ công vụ, công chức

- Sửa đổi, bổ sung Quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung

- Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị

UBND tỉnh

Quý IV/2013

- Triển khai và thực hiện quy định về thi nâng ngạch đối với công chức theo nguyên tắc cạnh tranh (sửa đổi, bổ sung).

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Khi có sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Triển khai và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức.

Sở Nội vụ, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị

Khi có Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Triển khai thực hiện các quy định về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nội vụ, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị

khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2. Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức

- Tổ chức tuyên truyền, thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành, thị

Quý III/2013

- Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

SNội vụ

Quý III/2013

- Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2015

3. Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp; Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức

- Triển khai thực hiện Quy định chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Quý IV/2013

- Triển khai và ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành, UBND cấp huyện và cấp xã.

UBND tỉnh

Quý III/2014

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

- Nghiên cứu và xây dựng bộ đề cương ôn thi tuyển công chức theo hướng gắn chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Năm 2014

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Năm 2014

5. Đổi mới phương thức tuyển chọn công chức lãnh đạo sở ngành; công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc sở ngành và cấp huyện.

- Ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng ở các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Khi có Quyết định của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn.

- Ban hành quy định và thí điểm thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức quản lý của tỉnh.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Khi có Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn Bộ Nội vụ

- Tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Dự kiến quý III/2014

- Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng (trưởng, phó phòng thuộc sở ngành tỉnh, các cơ quan chuyên môn cấp huyện)

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở ngành, UBND các huyện, thành, thị

UBND tỉnh

Dự kiến quý IV/2014

6. Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Triển khai thực hiện Quy định chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Khi có hướng dẫn Bộ Nội vụ

7. Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

- Triển khai thực hiện Quy định về cơ chế sát hạch và tổ chức thực hiện cơ chế sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ

- Tiếp tục thực hiện Quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong thực thi hoạt động công vụ.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ

- Xây dựng đội ngũ thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính.

Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 9/10/2009 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Nội vụ phối hợp các sở ngành, UBND các huyện, thành, thị

Kế hoạch kiểm tra hàng năm

8. Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

- Sửa đổi các quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Quý IV/2013

- Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tại các xã thuộc địa bàn khó khăn

Sở Nội vụ

Khi Bộ Nội vụ ban hành chính sách

9. Quy định chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Sở Nội vụ

khi có Nghị định Chính phủ ban hành thực hiện

10. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã xây dựng theo Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

a) Đề án đào tạo tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức giai đoạn 2013 -2015

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Kế hoạch cụ thể hàng năm

b) Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Kế hoạch cụ thể hàng năm

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Quý IV/2013

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đương chức và quy hoạch các chức danh diện Tỉnh ủy quản lý;

Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy

UBND tỉnh

Năm 2014

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Kế hoạch cụ thể hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Giúp Ban Chỉ đạo tổ chức, phối hợp triển khaithực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, ngành tỉnh; Ủyban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch vềcải cách chế độ công vụ, công chức trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm đượcgiao quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các cơ quan có liênquan tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ).

2. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồnngân sách hàng năm của tỉnh để thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ; các sở ngànhtỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai ứng dụng côngnghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thông tin đạichúng tuyên truyền việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địabàn tỉnh.

4. Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thựchiện.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp vàbáo cáo về Ban Chỉ đạo của tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013 - 2015. Thủ trưởng các sở,ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm triểnkhai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các sởngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị kịp thời phản ánh về Ban Chỉđạo tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét./.