ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 212/2005/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 21 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ GIẢM GIÁ TỐI THIỂU KHI CHỈ ĐỊNH THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP Nghị định số 14/2000/NĐ-CP và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Qui chế Đấu thầu;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1264/TC-ĐT ngày 14/11/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ giảm giá tối thiểu khi chỉ định thầu thi công xây dựng đối với công trình điện (xây dựng trạm điện và đường dây) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 26/2/2001 của UBND tỉnh như sau:

- Giảm giá 1,5% đối với công trình (gói thầu) có giá trị dự toán xây lắp thiết bị nhỏ hơn 500 triệu đồng.

- Giảm giá 2% đối với công trình (gói thầu) có giá trị dự toán xây lắp thiết bị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBNĐ các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

T.M UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Sĩ Sơn