ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 212/2005/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 04 tháng 02 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và truy cập Website Hà Nam

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UB ngày 02/8/2002 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án "Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001-2005";

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng Website tỉnh Hà Nam”;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và truy cập Website Hà Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐInh Văn Cương

QUY CHẾ

Quản lý, cung cấp thông tin và truy cập Website Hà Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 212/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Hà Nam)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định việc quản lý, cung cấp thông tin và truy cập trang thông tin điện tử của tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Website Hà Nam) trên mạng diện rộng của tỉnh và mạng thông tin toàn cầu Internet.

- Áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng Website Hà Nam.

Điều 2. Nguyên tắc chung:

Việc quản lý, cung cấp thông tin và truy cập Website Hà Nam được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nội dung thông tin:

Thông tin của Website Hà Nam bao gồm các lĩnh vực chính sau đây:

- Điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

- Hoạt động đầu tư phát triển, chính sách ưu đãi đầu tư.

- Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.

- Giới thiệu, quảng cáo cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh.

- Các thông tin khác có liên quan.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý Website Hà Nam; có các nhiệm vụ sau:

- Thu thập, biên tập thông tin theo nội dung đã quy định tại Điều 3.

- Duy trì hoạt động và lập kế hoạch nâng cấp Website Hà Nam phù hợp với từng giai đoạn.

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban biên tập

Ban biên tập Website Hà Nam do UBND tỉnh thành lập, bao gồm các thành phần sau:

Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó ban: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Thành viên: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực: Tổng hợp, Giao thông, Xây dựng, Công nghiệp, Nông nghiệp, Văn xã, Tài chính, Thương mại,... cán bộ Trung tâm Tin học, chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ của ban biên tập:

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chung về nội dung thông tin được đăng tải trên Website Hà Nam.

- Phó ban: Chịu trách nhiệm biên tập các tin, bài thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được phân công.

- Thành viên là chuyên viên phụ trách các lĩnh vực: Thu thập, biên tập các tin, bài thuộc lĩnh vực mà mình phụ trách.

- Thành viên là cán bộ Trung tâm Tin học: Thu thập, biên tập các tin, bài về lĩnh vực công nghệ thông tin và phân chia các tin, bài do cộng tác viên gửi về cho các thành viên phụ trách các lĩnh vực.

Điều 6. Trình tự biên tập thông tin

Biên tập viên chịu trách nhiệm biên tập bước 1 các tin, bài. Phó ban chịu trách nhiệm biên tập bước 2 các tin bài thuộc lĩnh vực mình quản lý. Chỉ sau khi biên tập bước 2, các thông tin mới được phép đăng tải trên Website Hà Nam.

Điều 7. Trách nhiệm cung cấp thông tin

- Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Website Hà Nam theo các quy định của Luật Báo chí.

- Các cộng tác viên được khuyến khích tham gia cung cấp thông tin cho Website Hà Nam.

Điều 8. An toàn dữ liệu

Trung tâm Tin học có trách nhiệm định kỳ sao lưu dữ liệu của Website Hà Nam đảm bảo an toàn.

Điều 9. Kinh phí

Việc trả nhuận bút, nhuận ảnh và tiền biên tập được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao trách nhiệm cho Trung tâm Tin học theo dõi, thống kê, tổng hợp các thông tin, kinh phí chi trả nhuận bút, nhuận ảnh và biên tập theo quy định.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo Chánh Văn phòng hoặc cán bộ tổng hợp, cán bộ quản trị mạng của cơ quan thường xuyên gửi tin, bài thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn phụ trách để cung cấp thông tin cho Website Hà Nam.

Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm

- Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc phát triển Website Hà Nam sẽ được khen thưởng.

- Các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong quy chế làm thiệt hại đến tài sản, thiết bị, sai lệch nội dung thông tin và dữ liệu trên Website Hà Nam sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện quy chế này, nếu có những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, giao cho Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.