BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG KỲ 2014-2018

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014-2018

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014-2018 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương; gửi đăng Công báo đối với Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 theo quy định của pháp luật;

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hành Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (hình thức văn bản giấy) phục vụ việc lưu trữ, nghiên cứu, giảng dạy, tạo nguồn văn bản để phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản và các hoạt động quản lý nhà nước khác của Bộ Công Thương.

3. Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án của Bộ hoặc cơ quan cấp trên, đề nghị khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212 /QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu, ngày/tháng/năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

I. QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

I.1. QUY ĐỊNH CHUNG

1

Luật

05/2017/QH14
ngày 12/6/2017

Quản lý ngoại thương

01/01/2018

 

2

Nghị định

69/2018/NĐ-CP
ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

15/5/2018

 

3

Nghị định

31/2018/NĐ-CP
ngày 08/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

08/3/2018

 

4

Nghị định

28/2018/NĐ-CP
ngày 01/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

01/03/2018

 

5

Nghị định

14/2018/NĐ-CP
ngày 23/01/2018

Quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới

23/01/2018

 

6

Nghị định

10/2018/NĐ-CP
ngày 15/01/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

15/01/2018

 

7

Quyết định

10/2018/QĐ-TTg
ngày 01/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

20/4/2018

 

8

Quyết định

53/2013/QĐ-TTg
ngày 13/9/2013

Về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

01/11/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

9

Quyết định

41/2005/QĐ-TTg
ngày 02/3/2005

Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa

01/9/2005

 

10

Thông tư

51/2018/TT-BCT
ngày 19/12/2018

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

04/02/2019

 

11

Thông tư

44/2018/TT-BCT
ngày 15/11/2018

Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

01/01/2019 đến hết 31/12/2023

 

12

Thông tư

41/2018/TT-BCT
ngày 06/11/2018

Quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

20/12/2018 đến hết 31/12/2019

 

13

Thông tư

27/2018/TT-BCT
ngày 19/9/2018

Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

05/11/2018

 

14

Thông tư

12/2018/TT-BCT
ngày 15/6/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

15/6/2018

 

15

Thông tư

04/2018/TT-BCT
ngày 02/4/2018

Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

17/5/2018

 

16

Thông tư

06/2017/TT-BCT
ngày 25/5/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT  ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

26/5/2017

 

17

Thông tư

11/2015/TT-BCT
ngày 04/6/2015

Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

20/7/2015

 

18

Thông tư

07/2015/TT-BCT
ngày 12/5/2015

Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế nhập khẩu thuốc lá xuất xứ từ các nước ASEAN

01/01/2015

 

19

Thông tư

27/2014/TT-BCT
ngày 04/9/2014

Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

20/10/2014

 

20

Thông tư

24/2011/TT-BCT
ngày 16/6/2011

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhâp khẩu

01/8/2011

 

21

Thông tư

10/2011/TT-BCT
ngày 30/3/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

15/5/2011

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lơn từ 175cm3 trở lên

22

Thông tư

07/2011/TT-BCT
ngày 24/3/2011

Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

09/5/2011

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 24/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

23

Thông tư

05/2010/TT-BCT
ngày 25/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

07/3/2010

 

24

Thông tư

22/2009/TT-BCT
ngày 04/8/2009

Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17/9/2009

 

25

Thông tư

05/2001/TT-BTM
ngày 23/02/2001

Hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì theo Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam

09/3/2001

 

26

Thông tư liên tịch

01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03/01/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

18/02/2012

 

27

Thông tư liên tịch

62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 13/5/2011

Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17/12/2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

28/6/2011

 

28

Thông tư liên tịch

47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011

Về quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

01/01/2012

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

- Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

29

Thông tư liên tịch

03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007

Hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

14/11/2007

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

I.2. XUẤT XỨ HÀNG HÓA

30

Nghị định

31/2018/NĐ-CP
ngày 08/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

08/3/2018

 

31

Thông tư

42/2018/TT-BCT
ngày 12/11/2018

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

01/01/2019

 

32

Thông tư

39/2018/TT-BCT
ngày 30/10/2018

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

14/12/2018

 

33

Thông tư

38/2018/TT-BCT
ngày 30/10/2018

Thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

14/12/2018

 

34

Thông tư

26/2018/TT-BCT
ngày 14/9/2018

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khối thương mại tư do ASEAN – Hàn Quốc

29/10/2018

 

35

Thông tư

15/2018/TT-BCT
ngày 29/6/2018

Quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi

15/8/2018

 

36

Thông tư

11/2018/TT-BCT
ngày 29/5/2018

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

01/7/2018

 

37

Thông tư

05/2018/TT-BCT
ngày 03/4/2018

Quy định về xuất xứ hàng hóa

03/4/2018

 

38

Thông tư

22/2016/TT-BCT
ngày 03/10/2016

Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN

15/11/2016

 

39

Thông tư

21/2016/TT-BCT
ngày 20/9/2016

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

05/10/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu

40

Thông tư

14/2016/TT-BCT
ngày 5/8/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

20/9/2016

 

41

Thông tư

48/2015/TT-BCT
ngày 14/12/2015

Sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

14/12/2015

 

42

Thông tư

40/2015/TT-BCT
ngày 18/11/2015

Về việc quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

 

20/12/2015

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 48/2015/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc

43

Thông tư

31/2015/TT-BCT
ngày 24/9/2015

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân

 

01/10/2015

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2018/TT0BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tăc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực tự do ASEAN – Úc – Niu Di-Lân

44

Thông tư

05/2015/TT-BCT
ngày 27/3/2015

Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15 ngày 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

11/5/2015

 

45

Thông tư

04/2015/TT-BCT
ngày 16/3/2015

Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

01/5/2015

 

46

Thông tư

21/2014/TT-BCT
ngày 25/6/2014

Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

01/7/2014

 

47

Thông tư

20/2014/TT-BCT
ngày 25/6/2014

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khối thương mại tư do ASEAN – Hàn Quốc

01/7/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

- Thông tư số 26/2018/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong HIệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

48

Thông tư

31/2013/TT-BCT
ngày 15/11/2013

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

 

01/01/2014

Được sửa đỏi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

49

Thông tư

36/2010/TT-BCT
ngày 15/11/2010

Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

01/01/2011

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Thông tư số 01/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành

- Thông tư số 37/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành

- Thông tư số 21/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

- Thông tư số 14/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

50

Thông tư

37/2011/TT-BCT
ngày 10/10/2011

Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

25/11/2011

 

51

Thông tư

01/2011/TT-BCT
ngày 14/01/2011

Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 1 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

01/3/2011

 

52

Thông tư

15/2010/TT-BCT
ngày 15/4/2010

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ

01/6/2010

 

53

Thông tư

04/2010/TT-BCT
ngày 25/01/2010

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào

05/3/2010

 

54

Quyết định

44/2008/QĐ-BCT
ngày 08/12/2008

Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

06/01/2009

 

I.3. KHÁC

55

Thông tư

35/2017/TT-BCT
ngày 29/12/2017

Bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

12/02/2018

 

II. THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

56

Nghị định

14/2018/NĐ-CP
ngày 23/01/2018

Quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới

23/01/2018

 

57

Thông tư

56/2018/TT-BCT
ngày 26/12/2018

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

18/02/2019

 

58

Thông tư

02/2018/TT-BCT
ngày 27/02/2018

Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới

27/02/2018

 

59

Thông tư

01/2018/TT-BCT
ngày 27/02/2018

Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

27/02/2018

 

60

Thông tư

17/2017/TT-BCT
ngày 19/9/2017

Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

01/12/2017

 

III. KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

III.1. CHỢ

61

Nghị định

114/2009/NĐ-CP
ngày 23/12/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

15/02/2010

 

62

Nghị định

02/2003/NĐ-CP
ngày 14/01/2003

Về phát triển và quản lý chợ

15/3/2003

Được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

63

Thông tư

67/2003/TT-BCT
ngày 11/7/2003

Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ

10/8/2003

 

III.2. SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

64

Nghị định

51/2018/CP-NĐ
ngày 09/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

01/6/2018

 

65

Nghị định

158/2006/NĐ-CP
ngày 28/12/2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

22/01/2007

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

- Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

66

Thông tư

38/2013/TT-BCT
ngày 30/12/2013

Quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

22/02/2014

 

IV. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

IV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

67

Nghị định

81/2018/NĐ-CP
ngày 22/5/2018

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

15/7/2018

 

IV.2. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

68

Nghị định

28/2018/NĐ-CP
ngày 01/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

01/3/2018

 

69

Quyết định

72/2010/QĐ-TTg
ngày 15/11/2010

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

01/01/2011

 

IV.3. CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

70

Nghị định

28/2018/NĐ-CP
ngày 01/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

01/03/2018

 

IV.4. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

71

Nghị định

28/2018/NĐ-CP
ngày 01/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

01/03/2018

 

V. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

V.1. QUY ĐỊNH CHUNG

72

Nghị định

52/2013/NĐ-CP
ngày 16/5/2013

Về thương mại điện tử

01/7/2013

Được sửa bổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

73

Quyết định

07/2015/QĐ-TTg
ngày 02/3/2015

Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

20/4/2015

 

74

Thông tư

21/2018/TT-BCT
ngày 20/08/2018

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

18/10/2018

 

75

Thông tư

04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

 

76

Thông tư

47/2014/TT-BCT
ngày 05/12/2014

Quy định về quản lý website thương mại điện tử

20/1/2015

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

V.2. ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

77

Thông tư

59/2015/TT-BCT
ngày 31/12/2015

Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

31/3/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 08 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

VI. QUẢN LÝ CẠNH TRANH

78

Luật Cạnh tranh

Số 23/2018/QH14
ngày 12/6/2018

Cạnh tranh

01/07/2019

 

79

Luật Cạnh tranh

Số 27/2004/QH11
ngày 03/12/2004

Cạnh tranh

01/7/2005

Hết hiệu lực vào ngày 30/6/2019

80

Nghị định

141/2018/NĐ-CP
ngày 8/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

25/11/2018

Được đính chính bởi Công văn số 551/CP-KTTH ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 141/2018/NĐ-CP

81

Nghị định

40/2018/NĐ-CP
ngày 12/3/2018

Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

02/5/2018

 

82

Nghị định

71/2014/NĐ-CP
ngày 21/7/2014

Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

15/9/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

83

Nghị định

116/2005/NĐ-CP
ngày 15/9/2005

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

10/10/2005

Được sửa đổi bổ sung bởi:

- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

- Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

84

Thông tư

10/2018/TT-BCT
ngày 24/5/ 2018

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

15/7/2018

 

VII. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CÔNG BẰNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VII.1. TỰ VỆ

85

Luật

05/2017/QH14
ngày 12/6/2017

Quản lý ngoại thương

01/01/2018

 

86

Nghị định

10/2018/NĐ-CP
ngày 15/01/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

15/01/2018

 

87

Thông tư

06/2018/TT-BCT
ngày 20/4/2018

Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

15/6/2018

 

VIII. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

88

Luật

59/2010/QH12
ngày 17/11/2010

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

01/7/2011

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

89

Nghị định

99/2011/NĐ-CP
ngày 27/10/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

15/12/2011

 

90

Quyết định

38/2018/QĐ-TTg
ngày 05/9/2018

Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

22/10/2018

 

91

Quyết định

35/2015/QĐ-TTg
ngày 20/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

15/10/2015

Được sửa đổi bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

92

Quyết định

02/2012/QĐ-TTg
ngày 13/01/2012

Về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

01/03/2012

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

93

Thông tư

10/2013/TT-BCT
ngày 30/5/2013

Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

30/5/2013

 

94

Thông tư

08/2017/TT-BCT
ngày 26/6/2017

Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

10/8/2017

 

IX. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

IX.1. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

95

Nghị định

07/2016/NĐ-CP
ngày 25/01/2016

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

10/3/2016

 

96

Thông tư

11/2016/TT-BCT
ngày 05/7/2016

Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

20/8/2016

 

IX.2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG NHÂN VÀO XÚC TIẾN TẠI VIỆT NAM

97

Nghị định

28/2018/NĐ-CP
ngày 01/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

01/3/2018

 

98

Thông tư

35/2016/TT-BCT
ngày 28/12/2016

Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

10/2/2017

 

IX.3. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA THƯƠNG NHÂN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

99

Nghị định

09/2018/NĐ-CP
ngày 15/01/2018

Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15/01/2018

 

100

Thông tư

34/2013/TT-BCT
ngày 24/12/2013

Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

05/02/2013

 

101

Thông tư

04/2007/TT-BTM
ngày 04/4/2007

Về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

06/5/2007

 

X. CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

X.1. CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG

102

Nghị định

45/2012/NĐ-CP
ngày 21/5/2012

Về khuyến công

05/7/2012

 

103

Thông tư

17/2018/TT-BCT
ngày 10/7/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

23/8/2018

 

104

Thông tư

14/2018/TT-BCT
ngày 28/6/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

16/8/2018

 

105

Thông tư

20/2017/TT-BCT
ngày 29/9/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

16/11/2017

 

106

Thông tư

26/2014/TT-BCT
ngày 28/8/2014

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

21/10/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

107

Thông tư

36/2013/TT-BCT
ngày 27/12/2013

Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

10/2/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

108

Thông tư

46/2012/TT-BCT
ngày 28/12/2012

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

10/2/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

X.2. QUẢN LÝ KHU, CỤM, ĐIỂM CÔNG NGHIỆP

109

Nghị định

68/2017/NĐ-CP
ngày 25/5/2017

Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

15/7/2017

 

110

Thông tư

15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017

Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp

16/10/2017

 

XI. CƠ KHÍ – LUYỆN KIM – CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

111

Nghị định

116/2017/NĐ-CP
ngày 17/10/2017

Quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

17/10/2017

 

112

Nghị định

111/2015/NĐ-CP
ngày 03/11/2015

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ

01/01/2016

 

113

Quyết định

10/2017/QĐ-TTg
ngày 03/4/2017

Ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

25/5/2017

 

114

Quyết định

10/2009/QĐ-TTg
ngày 16/01/2009

Về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

02/3/2009

 

115

Thông tư

18/2017/TT-BCT
ngày 21/9/2017

Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công - nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

08/11/2017

 

116

Thông tư

55/2015/TT-BCT
ngày 30/12/2015

Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển

01/01/2016

 

118

Thông tư

03/2014/TT-BCT
ngày 25/01/2014

Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

01/6/2014

 

117

Thông tư liên tịch

58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015

Quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

21/3/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN  ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

XII. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG

118

Thông tư

50/2018/TT-BCT
ngày 05/12/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân

18/01/2019

 

119

Thông tư

20/2018/TT-BCT
ngày 15/8/2018

Sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

01/01/2019

 

120

Thông tư

07/2018/TT-BCT
ngày 26/4/2018

Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may

26/4/2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2018/TTBCT ngày 26 tháng 4 năm 2018 sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

121

Thông tư

33/2017/TT-BCT
ngày 28/12/2017

Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

122

Thông tư

31/2017/TT-BCT
ngày 28/12/2017

Ban hành Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò

01/7/2018

 

123

Thông tư

30/2017/TT-BCT
ngày 26/12/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

01/7/2018

 

124

Thông tư

21/2017/TT-BCT
ngày 23/10/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may

01/5/2018

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

125

Thông tư

33/2016/TT-BCT
ngày 23/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

01/01/2017

 

126

Thông tư

32/2016/TT-BCT
ngày 15/12/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

01/4/2017

 

127

Thông tư

29/2016/TT-BCT
ngày 13/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/02/2017

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

128

Thông tư

47/2015/TT-BCT
ngày 11/12/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước, ký hiệu QCVN 10:2015/BCT

01/7/2016

 

129

Thông tư

46/2015/TT-BCT
ngày 11/12/2015

Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

01/7/2016

 

130

Thông tư

41/2015/TT-BCT
ngày 24/11/2015

Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/01/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

131

Thông tư

36/2015/TT-BCT
ngày 28/10/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh, QCVN 09:2015/BCT

01/01/2017

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

132

Thông tư

20/2015/TT-BCT
ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện, ký hiệu QCVN 08:2015/BCT

22/12/2015

 

133

Thông tư

19/2015/TT-BCT
ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1, ký hiệu QCVN 07:2015/BCT

22/12/2015

 

134

Thông tư

18/2015/TT-BCT
ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp, ký hiệu QCVN 06:2015/BCT

22/12/2015

 

135

Thông tư

17/2015/TT-BCT ngày 22/6/ 2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương, ký hiệu QCVN 05:2015/BCT

22/12/2015

 

136

Thông tư

16/2015/TT-BCT
ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước, ký hiệu QCVN 04:2015/BCT

22/12/2015

 

137

Thông tư

15/2015/TT-BCT
ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về các loại kíp nổ, ký hiệu QCVN 02:2015/BCT và QCVN 03:2015/BCT

22/12/2015

 

138

Thông tư

14/2015/TT-BCT
ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện, ký hiệu QCVN 01:2015/BCT

22/12/2015

 

139

Thông tư

46/2014/TT-BCT
ngày 03/12/2014

Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương

19/01/2015

 

140

Thông tư

12/2011/TT-BCT
ngày 30/12/2011

Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

15/02/2012

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

141

Quyết định

12/2008/QĐ-BCT
ngày 17/6/2008

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

13/7/2008

 

XIII. AN TOÀN THỰC PHẨM

142

Thông tư

43/2018/TT-BCT
ngày 15/11/2018

Quy định quản lý về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

01/01/2019

 

143

Thông tư

40/2013/TT-BCT
ngày 31/12/2013

Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/3/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

- Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

144

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014

Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

26/5/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP này 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

XIV. ĐIỆN

XIV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

145

Luật

24/2012/QH13
ngày 20/12/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

01/7/2013

 

146

Luật

28/2004/QH11
ngày 03/12/2004

Điện lực

01/7/2005

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

147

Nghị định

71/2018/NĐ-CP
ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

01/7/2018

 

148

Nghị định

08/2018/NĐ-CP
ngày 15/01/2018

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

149

Nghị định

14/2014/NĐ-CP
ngày 26/02/2014

Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện

26/02/2014

 

150

Nghị định

137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực

21/10/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

151

Thông tư

31/2018/TT-BCT
ngày 05/10/2018

Sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương về kiểm tra hoạt động điện lực, giải quyết tranh chấp mua bán điện 

5/10/2018

 

152

Thông tư

19/2017/TT-BCT
ngày 29/09/2017

Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện 

16/11/2017

 

153

Thông tư

33/2015/TT-BCT
ngày 27/10/2015

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

06/01/2017

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

154

Thông tư

06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015

Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

01/6/2015

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

155

Thông tư

31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014

Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

02/10/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương

156

Quyết định

153/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương

23/12/2008

 

XIV.2. ĐẦU TƯ, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN

157

Quyết định

39/2018/QĐ-TTg
ngày 10/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về

01/11/2018

 

158

Quyết định

24/2014/QĐ-TTg
ngày 24/3/2014

Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

10/05/2014

 

159

Quyết định

37/2011/QĐ-TTg
ngày 29/6/2011

Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

20/8/2011

Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

160

Thông tư

02/2019/TT-BCT
ngày 15/01/2019

Quy định thực hiện phát triển Dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

28/02/2019

 

161

Thông tư

54/2018/TT-BCT
ngày 25/12/2018

Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

18/02/2019

 

162

Thông tư

44/2015/TT-BCT
ngày 09/12/2015

Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

25/01/2016

Đươc sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

163

Thông tư

30/2015/TT-BCT
ngày 16/9/2015

Quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ

02/11/2015

 

164

Thông tư

23/2015/TT-BCT
ngày 13/7/2015

Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

01/09/2015

 

165

Thông tư

43/2014/TT-BCT
ngày 19/11/2014

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực

05/01/2015

 

166

Thông tư

43/2013/TT-BCT
ngày 31/12/2013

Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực

15/02/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

167

Thông tư

06/2013/TT-BCT
ngày 08/3/2013

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió

01/5/2013

Hết hiệu lực ngày 27/02/2019

168

Thông tư

43/2012/TT-BCT
ngày 27/12/2012

Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

10/02/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương

169

Thông tư

32/2012/TT-BCT
ngày 12/11/2012

Quy định thực hiện phát triển Dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

27/12/2012

Hết hiệu lực từ 27/02/2019

170

Quyết định

30/2006/QĐ-BCN
ngày 31/8/2006

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

28/09/2006

 

171

Thông tư liên tịch

32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 01/12/2013

Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn

20/01/2014

 

172

Thông tư liên tịch

06/2001/TTLT-BCN-BTC ngày 23/8/2001

Hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn

23/8/2001

 

XIV.4. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

173

Thông tư

36/2018/TT-BCT
ngày 16/10/2018

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

06/12/2018

 

XIV.5. MUA BÁN ĐIỆN

174

Thông tư

45/2018/TT-BCT
ngày 15/11/2018

Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra Hợp đồng mua bán điện

01/01/2019

Được đính chính bởi Quyết định số 4894/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chinh Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra Hợp đồng mua bán điện

175

Thông tư

16/2017/TT-BCT
ngày 12/9/2017

Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

26/10/2017

 

176

Thông tư

04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

177

Thông tư

32/2015/TT-BCT
ngày 08/10/2015

Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

07/12/2015

 

178

Thông tư

09/2015/TT-BCT
ngày 29/5/2015

Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài

10/7/2015

 

179

Thông tư

19/2014/TT-BCT
ngày 18/6/2014

Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

05/8/2014

 

180

Thông tư

15/2014/TT-BCT
ngày 28/5/2014

Quy định về mua bán công suất phản kháng

10/12/2014

 

181

Thông tư

30/2013/TT-BCT
ngày 14/11/2013

Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

25/12/2013

 

XIV.6. GIÁ ĐIỆN

182

Quyết định

34/2017/QĐ-TTg
ngày 25/7/2017

Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2020

10/9/2017

 

183

Quyết định

24/2017/QĐ-TTg
ngày 30/6/2017

Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

15/8/2017

 

184

Quyết định

28/2014/QĐ-TTg
ngày 07/4/2014

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

01/6/2014

 

186

Thông tư

54/2018/TT-BCT
ngày 25/12/2018

Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

18/02/2019

 

187

Thông tư

46/2018/TT-BCT
ngày 15/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

01/01/2019

 

188

Thông tư

25/2018/TT-BCT
ngày 12/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

26/10/2018

 

189

Thông tư

24/2018/TT-BCT
ngày 31/8/2018

Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương

9/10/2018

 

190

Thông tư

26/2017/TT-BCT
ngày 29/11/2017

Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

18/01/2018

 

191

Thông tư

13/2017/TT-BCT
ngày 03/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

19/9/2017

Hết hiệu lực một phần bởi: Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

192

Thông tư

02/2017/TT-BCT
ngày 10/02/2017

Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

27/3/2017

 

193

Thông tư

06/2016/TT-BCT
ngày 14/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

29/7/2016

 

194

Thông tư

44/2015/TT-BCT
ngày 09/12/2015

Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

25/01/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư 54/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

195

Thông tư

21/2015/TT-BCT
ngày 23/6/2015

Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

07/8/2015

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 46/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng sáu năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

196

Thông tư

57/2014/TT-BCT
ngày 19/12/2014

Quy định trình tự xây dựng, ban hành khung giá phát điện

03/02/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

197

Thông tư

32/2014/TT-BCT
ngày 09/10/2014

Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

25/11/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 06/2016/TT-BCTngày 14 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

198

Thông tư

25/2014/TT-BCT
ngày 06/8/2014

Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

25/9/2014

 

199

Thông tư

16/2014/TT-BCT
ngày 29/5/2014

Quy định về thực hiện giá bán điện

01/6/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

200

Thông tư

12/2014/TT-BCT
ngày 31/3/2014

Quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân

15/5/2014

 

201

Thông tư

31/2011/TT-BCT
ngày 19/8/2011

Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

01/9/2011

 

202

Thông tư

13/2010/TT-BCT
ngày 15/4/2010

Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện

01/6/2010

 

XIV.7. HỆ THỐNG ĐIỆN

203

Thông tư

31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

20/11/2018

 

204

Thông tư

23/2017/TT-BCT
ngày 16/11/2017

Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

02/01/2018

 

205

Thông tư

22/2017/TT-BCT
ngày 23/10/2017

Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

12/12/2017

 

206

Thông tư

19/2017/TT-BCT
ngày 29/9/2017

Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện

16/11/2017

 

207

Thông tư

25/2016/TT-BCT
ngày 30/11/2016

Quy định hệ thống điện truyền tải

16/01/2017

 

208

Thông tư

42/2015/TT-BCT
ngày 01/12/2015

Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

18/01/2016

 

209

Thông tư

39/2015/TT-BCT
ngày 18/11/2015

Quy định hệ thống điện phân phối

18/01/2016

 

210

Thông tư

44/2014/TT-BCT
ngày 28/11/2014

Quy định quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia

23/01/2015

 

211

Thông tư

40/2014/TT-BCT
ngày 05/11/2014

Quy định Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

24/12/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện phân phối

212

Thông tư

28/2014/TT-BCT
ngày 15/9/2014

Quy định Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

05/11/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện phân phối

213

Thông tư

27/2013/TT-BCT
ngày 31/10/2013

Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

15/12/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

214

Thông tư

34/2011/TT-BCT
ngày 07/9/2011

Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện

24/10/2011

 

215

Quyết định

02/2007/QĐ-BCN
ngày 09/01/2007

Ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện

07/08/2007

 

XIV.8. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

216

Quyết định

63/2013/QĐ-TTg
ngày 08/11/2013

Quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

25/12/2013

 

217

Thông tư

43/2016/TT-BCT
ngày 31/12/2016

Quy định về cam kết phát triển dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết

15/02/2017

 

218

Thông tư

24/2016/TT-BCT
ngày 30/11/2016

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

16/012017

 

219

Thông tư

51/2015/TT-BCT
ngày 29/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

01/01/2016

 

 

220

Thông tư

56/2014/TT-BCT
ngày 29/12/2014

Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

3/2/2015

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

XIV.9. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

221

Nghị định

134/2013/NĐ-CP
ngày 17/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

 

222

Thông tư

04/2016/TT-BCT
ngày 06/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2017

 

223

Thông tư

14/2014/TT-BCT
ngày 26/5/2014

Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực

15/7/2014

 

 

224

Thông tư

27/2013/TT-BCT
ngày 31/10/2013

Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

15/12/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

225

Thông tư

40/2010/TT-BCT
ngày 13/12/2010

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực

27/01/2011

 

226

Thông tư liên tịch

27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 17/8/2015

Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

05/10/2014

 

XV. DẦU KHÍ

XV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

227

Luật

10/2008/QH12
ngày 03/6/2008

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

01/01/2009

 

228

Luật

19/2000/QH10
ngày 09/6/2000

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

01/7/2000

 

229

Luật

18-L/CTN
ngày 06/7/1993

Dầu khí

01/09/1993

 

230

Nghị định

07/2018/NĐ-CP
ngày 10/01/2018

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

10/01/2018

 

231

Nghị định

124/2017/NĐ-CP
ngày 14/11/2017

Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

01/01/2018

 

232

Nghị định

95/2015/NĐ-CP
ngày 16/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí

01/12/2015

 

233

Nghị định

33/2013/NĐ-CP
ngày 22/4/2013

Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

08/6/2013

 

XV.2. TÌM KIẾM, THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU

234

Quyết định

84/2010/QĐ-TTg
ngày 15/12/2010

Quy chế khai thác dầu khí

15/02/2011

 

235

Quyết định

130/QĐ-TTg
ngày 28/01/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo trữ lượng dầu khí

28/01/2008

 

236

Quyết định

399/QĐ-BCN
ngày 24/02/2006

Đính chính Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

24/02/2006

 

237

Quyết định

38/2005/QĐ-BCN
ngày 06/12/2005

Quy định phân cấp tài nguyên trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí

31/12/2005

 

238

Quyết định

37/2005/QĐ-BCN
ngày 25/11/2005

Về việc ban hành Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí

29/12/2005

 

Được đính chính bởi Quyết định số 399/QĐ-BCN ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công nghiệp đính chính Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

XV.3. THU DỌN CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SAU HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

239

Quyết định

49/2017/QĐ-TTg
ngày 21/12/2017

Thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

12/02/2018

 

XV.4. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ

240

Nghị định

67/2017/NĐ-CP
ngày 25/5/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

10/7/2017

 

XV.5. QUY ĐỊNH KHÁC

241

Nghị định

13/2011/NĐ-CP
ngày 11/02/2011

Về an toàn Công trình dầu khí trên đất liền

05/4/2011

 

242

Quyết định

04/2015/QĐ-TTg
ngày 20/01/2015

Quy định về quản lý an toàn hoạt động dầu khí

16/3/2015

 

243

Thông tư

40/2018/TT-BCT
ngày 31/10/2018

Quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

14/12/2018

 

XVI. HÓA CHẤT

XVI.1. QUY ĐỊNH CHUNG

244

Luật

06/2007/QH12
ngày 21/11/2007

Hóa chất

01/7/2008

 

245

Nghị định

08/2018/NĐ-CP
ngày 15/01/2018

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

246

Nghị định

38/2014/NĐ-CP
ngày 06/5/2014

Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

01/7/2014

 

247

Nghị định

163/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

31/12/2013

 

248

Thông tư

49/2018/TT-BCT
ngày 21/11/2018

Bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

07/01/2019

 

249

Thông tư

48/2018/TT-BCT
ngày 21/11/2018

Về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

07/01/2019

 

250

Thông tư

32/2017/TT-BCT
ngày 28/12/2017

Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

 

251

Thông tư

04/2016/TT-BCT
ngày 06/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

252

Thông tư

55/2014/TT-BCT
ngày 19/12/2014

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

15/02/2015

 

253

Thông tư

42/2013/TT-BCT
ngày 31/12/2013

Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

10/3/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 ngày 10 tháng 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

254

Thông tư

 44/2012/TT-BCT
ngày 28/12/2012

Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

20/02/2013

 

XVII. VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

255

Nghị định

79/2018/NĐ-CP
ngày 16/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/7/2018

 

256

Nghị định

71/2018/NĐ-CP
ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/07/2018

 

257

Thông tư

13/2018/TT-BCT
ngày 15/6/2018

Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

01/7/2018

 

XVII.2. XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

258

Thông tư

28/2017/TT-BCT
ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

271

Thông tư

26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016

Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản

25/01/2017

 

259

Thông tư

12/2016/TT-BCT
ngày 05/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

20/8/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

260

Thông tư

41/2012/TT-BCT
ngày 24/12/2012

Quy định về xuất khẩu khoáng sản

04/02/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định về xuất khẩu khoáng sản.

XVII.3. KINH DOANH THAN

261

Thông tư

34/2018/TT-BCT
ngày 11/10/2018

Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên

26/11/2018

 

262

Thông tư

28/2017/TT-BCT
ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

01/01/2018

 

263

Thông tư

27/2016/TT-BCT
ngày 05/12/2016

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

20/01/2017

 

264

Thông tư

13/2016/TT-BCT
ngày 11/7/2016

Quy định quản lý than trôi.

25/8/2016

 

265

Thông tư

15/2013/TT-BCT
ngày 15/7/2013

Quy định về xuất khẩu than

01/9/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

- Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

266

Thông tư

14/2013/TT-BCT
ngày 15/7/2013

Quy định về điều kiện kinh doanh than

01/9/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

267

Quyết định

41/2002/QĐ-BCN
ngày 04/10/2002

Quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc và sản lượng than khai thác ở các mỏ lộ thiên

19/10/2002

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 34/2018/TT-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên.

XVIII. NĂNG LƯỢNG

XVIII.1. NĂNG LƯỢNG MỚI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

268

Quyết định

39/2018/QĐ-TTg
ngày 10/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

01/11/2018

 

269

Quyết định

11/2017/QĐ-TTg
ngày 11/4/2017

Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

01/06/2017

 

270

Quyết định

31/2014/QĐ-TTg
ngày 05/5/2014

Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

20/06/2014

 

271

Quyết định

24/2014/QĐ-TTg
ngày 24/3/2014

Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

10/05/2014

 

272

Thông tư

16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017

Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

26/10/2017

 

273

Thông tư

44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015

Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

25/01/2016

 

274

Thông tư

32/2015/TT-BCT ngày 08/10/2015

Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

07/12/2015

 

275

Thông tư

29/2015/TT-BCT ngày 31/8/2015

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối

16/10/2015

 

XVIII.2. ĐIỆN HẠT NHÂN

276

Thông tư

23/2013/TT-BCT
ngày 18/10/2013

Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân

01/12/2013

 

XVIII.3. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

277

Luật

50/2010/QH12
ngày 17/06/2010

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/01/2011

 

278

Nghị định

134/2013/NĐ-CP
ngày 17/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

 

279

Nghị định

21/2011/NĐ-CP
ngày 23/3 /2011

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

15/05/2011

 

280

Quyết định

24/2018/QĐ-TTg
ngày 18/5/2018

Ban hành danh mục phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy điện hiệu suất thấp không được xây mới

10/7/2018

 

281

Quyết định

04/2017/QĐ-TTg
ngày 09/3/2017

Quy định danh mục thiết bị, phương tiện phải thực hiện dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

25/4/2017

 

282

Quyết định

41/2016/QĐ-TTg
ngày 10/10/2016

Về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia

25/11/2016

 

283

Quyết định

68/2011/QĐ-TTg
ngày 12/12/2011

Về ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

01/02/2012

 

284

Thông tư

24/2017/TT-BCT
ngày 23/11/2017

Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

10/01/2018

 

285

Thông tư

38/2016/TT-BCT
ngày 28/12/2016

Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa

10/02/2017

 

286

Thông tư

36/2016/TT-BCT
ngày 28/12/2016

Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

10/02/2017

 

287

Thông tư

20/2016/TT-BCT
ngày 20/09/2016

Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

08/11/2016

 

288

Thông tư

19/2016/TT-BCT
ngày 14/09/2016

Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

01/11/2016

 

289

Thông tư

04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

290

Thông tư

02/2014/TT-BCT
ngày 16/01/2014

Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp (hóa chất)

01/6/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương

291

Thông tư

09/2012/TT-BCT
ngày 20/4/2012

Về quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

05/06/2012

 

292

Thông tư

39/2011/TT-BCT
ngày 28/10/2011

Về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng

15/12/2011

 

293

Thông tư

29/2018/TT-BCT
Ngày 28/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công thương.

12/11/2018

 

294

Thông tư

liên tịch

111/2009/TTLT /BTC-BCT ngày 01/6/2009

Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan, nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

16/07/2009

 

XIX. CÔNG NGHIỆP NHẸ

XIX.1. CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

XIX.2.1. Thuốc lá

295

Nghị định

08/2018/NĐ-CP
ngày 15/01/2018

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

296

Nghị định

106/2017/NĐ-CP
ngày 14/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

01/11/2017

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

297

Nghị định

67/2013/NĐ-CP
ngày 27/6/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

 

15/8/2013

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2918 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

298

Thông tư

37/2013/TT-BCT
ngày 30/12/2013

Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

20/02/2014

 

299

Thông tư

21/2013/TT-BCT
ngày 25/09/2013

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

15/10/2013

Được đính chính bởi: Công văn số 739/BCT-CNN ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương V/v đính chính Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

XIX.2.2. Rượu, bia, nước giải khát

300

Nghị định

105/2017/NĐ-CP
ngày 14/9/2017

Về kinh doanh rượu

01/11/2017

 

XIX.2.3. Dầu thực vật

301

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

10/10/2013

 

XX. KINH DOANH XĂNG DẦU

302

Nghị định

08/2018/NĐ-CP
ngày 15/01/2018

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

303

Nghị định

83/2014/NĐ-CP
ngày 03/9/2014

Về kinh doanh xăng dầu

1/11/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

304

Thông tư

28/2017/TT-BCT
ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

305

Thông tư

38/2014/TT-BCT
ngày 24/10/2014

Quy định chi tiết một số điều của 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

01/11/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

XXI. KINH DOANH KHÍ

306

Nghị định

87/2018/NĐ-CP
ngày 15/6/2018

Kinh doanh Khí

01/08/2018

 

307

Thông tư

53/2018/TT-BCT
ngày 25/12/2018

Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

18/02/2019

 

308

Thông tư

37/2018/TT-BCT
ngày 16/4/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

10/12/2018

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng và Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

XXII. KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

309

Nghị định

107/2018/NĐ-CP
ngày 15/8/2018

Về kinh doanh xuất khẩu gạo

01/10/2018

 

310

Thông tư

30/2018/TT-BCT
ngày 01/10/2018

Quy định chi tiết Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

15/11/2018

 

XXIII. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

311

Luật

14/2017/QH14
ngày 20/6/2017

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/07/2018

 

312

Pháp lệnh

01/2018/UBTVQH14
ngày 22/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

313

Pháp lệnh

11/2016/UBTVQH13
ngày 08/3/2016

Quản lý thị trường

01/9/2016

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

314

Nghị định

148/2016/NĐ-CP
ngày 04/11/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

25/12/2016

 

315

Nghị định

127/2015/NĐ-CP
ngày 14/12/2015

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

01/02/2016

 

316

Nghị định

07/2012/NĐ-CP
ngày 09/02/2012

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

05/4/2012

 

317

Nghị định

27/2008/NĐ-CP
ngày 13/3/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

02/4/2008

 

318

Nghị định

10/CP
ngày 23/01/1995

Về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

23/01/1995

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 sửa đổi Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

319

Quyết định

34/2018/QĐ-TTg
ngày 10/8/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

12/10/2018

 

320

Quyết định

120/2006/QĐ-TTg
ngày 29/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường

22/06/2006

 

321

Thông tư

35/2018/TT-BCT
ngày 12/10/2018

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

26/11/2018

 

322

Thông tư

33/2018/TT-BCT
ngày 08/10/2018

Quy định về thẻ kiểm tra thị trường

23/11/2018

 

323

Thông tư

09/2018/TT-BCT
ngày 23/5/2018

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường.

09/7/2018

 

324

Thông tư

08/2018/TT-BCT
ngày 02/5/2018

Sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

17/5/2018

Kiến nghị rà soát xây dựng Thông tư thay thế để đảm bảo phù hợp với Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg

325

Thông tư

32/2018/TT-BCT
ngày 08/10/2018

Quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hợp, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

23/11/2018

 

326

Thông tư

15/2016/TT-BCT
ngày 10/08/2016

Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

25/09/2016

 

327

Thông tư

34/2014/TT-BCT
ngày 15/10/2014

Quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

01/12/2014

 

328

Thông tư

13/2014/TT-BCT
ngày 14/5/2014

Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường

01/7/2014

 

329

Thông tư

41/2013/TT-BCT
ngày 31/12/2013

Quy định về chế độ báo cáo của Quản lý thị trường

01/3/2014

 

330

Thông tư

26/2013/TT-BCT
ngày 30/10/2013

Quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

01/01/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 08/2018/TT-BCT ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

331

Quyết định

20/2008/QĐ-BCT
ngày 31/7/2008

Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

29/8/2008

 

332

Quyết định

2453/2005/QĐ-BTM
ngày 03/10/2005

Ban hành quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường

30/10/2005

 

333

Quyết định

0441/2002/QĐ-BTM
ngày 16/4/2002

Quy định về sử dụng cờ hiệu Quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới

01/5/2002

 

334

Thông tư liên tịch

34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường ở địa phương

15/12/2015

 

335

Thông tư liên tịch

64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015

Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

01/7/2015

 

336

Thông tư liên tịch

36/2012/TTLT /BCT-BCA-BTP-BYT- TANDTC- VKSNDTC ngày 07/12/2012

Hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

22/01/2013

 

337

Thông tư liên tịch

29/2011/TTLT- BCT- BTC ngày 04/8/2011

Hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá

18/9/2011

 

338

Thông tư liên tịch

12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC ngày 02/10/2006

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường

13/12/2006

Được đính chính bởi Quyết định số 1987/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2006 của Bộ Thương mại đính chính Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC của 02 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường

XXIV. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

339

Nghị định

141/2018/NĐ-CP
ngày 08/10/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

25/11/2018

Được đính chính lại bởi Công văn 551/CP-KTTH 2018 ngày 12/11/2018 đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định xử phạt trong bán hàng đa cấp

340

Nghị định

67/2017/NĐ-CP
ngày 25/5/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

10/07/2017

Đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung

341

Nghị định

124/2015/NĐ-CP
ngày 19/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013

05/01/2016

Được sửa đổi bởi Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

342

Nghị định

185/2013/NĐ-CP
ngày 15/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

01/01/2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

343

Nghị định

134/2013/NĐ-CP
ngày 17/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

 

XXV. THANH TRA

344

Nghị định

127/2015/NĐ-CP
ngày 14/12/2015

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

01/2/2016

 

345

Thông tư

15/2016/TT-BCT
ngày 10/08/2016

Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

25/9/2016

 

XXVI. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

346

Nghị định

123/2014/NĐ-CP
ngày 25/12/2014

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

15/02/2015

 

347

Thông tư

16/2018/TT-BCT
ngày 04/7/2018

Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

04/7/2018

 

348

Quyết định

38/2008/QĐ-BCT
ngày 21/10/2008

Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương.

05/11/2008

 

XXVII. QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

349

Thông tư

37/2016/TT-BCT
ngày 28/12/2016

Sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

10/02/2017

 

350

Thông tư

50/2014/TT-BCT
ngày 15/12/2014

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

28/01/2015

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

XXVIII. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

351

Luật

36/2005/QH11
ngày 14/6/2005

Thương mại

01/01/2006

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về quản lý ngoại thương

352

Thông tư

47/2018/TT-BCT
ngày 15/11/2018

Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh bực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2019

 

353

Thông tư

23/2018/TT-BCT
ngày 28/8/2018

Quy định quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương

12/10/2018

 

354

Thông tư

19/2018/TT-BCT
ngày 19/7/2018

Quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

03/9/2018

 

355

Thông tư

18/2018/TT-BCT
ngày 19/7/2018

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

03/9/2018

 

356

Thông tư

37/2016/TT-BCT
ngày 28/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

02/10/2017

 

357

Thông tư

30/2016/TT-BCT
ngày 13/12/2016

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương

03/02/2017

 

358

Thông tư

35/2013/TT-BCT
ngày 26/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương

08/02/2014

 

359

Thông tư

25/2011/TT-BCT
ngày 30/6/2011

Quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương

15/8/2011

Được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 35/2013/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I. XUẤT NHẬP KHẨU

I.1. QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

1.

Nghị định

77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Chương VI

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/09/2017

 

Điều 8

Bị bãi bởi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

25/11/2017

 

- Nội dung sửa đổi Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học tại Điều 9

- Nội dung sửa đổi Điểm b Khoản 1; điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 20a Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp đã được bổ sung tại Điều 13

- Nội dung sửa đổi điểm b Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ đã được bổ sung tại Điều 11

- Điểm a Khoản 1 Điều 24; điểm c, điểm d Khoản 1; điểm a Khoản 2; điểm a, điểm b và điểm e Khoản 3; điểm a Khoản 4; điểm b Khoản 5; điểm b Khoản 6; điểm b Khoản 8 và Khoản 10 Điều 26; Điểm c Khoản 2; điểm a, điểm d Khoản 3; điểm b Khoản 4; điểm b Khoản 5 và điểm a Khoản 6 Điều 27; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 29; Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 14, Khoản 15 và Khoản 16 Điều 30; Khoản 2 Điều 31; Điểm b, điểm d và điểm đ Khoản 2 Điều 33; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, điểm a Khoản 4, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, điểm b Khoản 8; điểm a Khoản 9; Khoản 12 và Khoản 13 Điều 34; Khoản 1, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 Điều 35; Bãi bỏ Khoản 1, điểm a, điểm c, điểm d Khoản 2, Khoản 4, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e Khoản 5, Khoản 6, điểm b, điểm c, điểm d Khoản 7, điểm b, điểm a Khoản 10, điểm a, điểm b Khoản 11 và Khoản 12 Điều 36; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, điểm b Khoản 6, Khoản 9, Khoản 11 và Khoản 12 Điều 37; Bãi bỏ Khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 2; điểm a, điểm b Khoản 3; điểm a, điểm d Khoản 4; Khoản 5; điểm b, điểm c, điểm d Khoản 6; điểm a; điểm b Khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d Khoản 8; điểm a Khoản 9; Khoản 10; Khoản 12, Khoản 13 Điều 38; Khoản 1, Khoản 6, Khoản 8, Khoản 9 và Khoản 10 Điều 39; Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45 và Điều 46

- Nội dung sau tại điểm a Khoản 8 Điều 34: “Được bố trí riêng biệt với khu sản xuất; Nguyên liệu, phụ gia được đặt trên kệ/giá đỡ, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp; Đảm bảo các Điều kiện quy định về nhiệt độ, độ ẩm, thời gian và Điều kiện lưu giữ khác theo hướng dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất; Đối với nguyên liệu, phụ gia đã mở bao nhưng chưa sử dụng hết phải bao gói kín sau mỗi lần sử dụng và lưu kho theo quy định; Nguyên liệu, phụ gia bảo quản trong kho phải ghi các thông tin về: Dấu cách tên nguyên liệu, phụ gia và thời hạn sử dụng; Thực hiện chế độ bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ theo quy định của cơ sở”

- Nội dung sau tại điểm c Khoản 8 Điều 34: “Bố trí riêng biệt với khu sản xuất, thuận tiện cho việc nhập và xuất sản phẩm; Đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ theo quy định, khô, sạch, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp để không làm thay đổi các chỉ tiêu chất lượng, cảm quan và an toàn của sản phẩm; Có khu vực dành riêng cho các sản phẩm không đạt chất lượng theo yêu cầu chờ xử lý; Thực hiện chế độ bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ theo quy định của cơ sở”

- Nội dung sau tại điểm b Khoản 9 Điều 34: “Vệ sinh khu vực hàng ngày hoặc ngay khi kết thúc chu kỳ sản xuất của từng loại sản phẩm”

- Nội dung sau tại điểm c Khoản 9 Điều 34: “Vệ sinh thiết bị chiết, rót hàng ngày hoặc ngay khi kết thúc chu kỳ sản xuất của từng loại sản phẩm; Chỉ những người có trách nhiệm hoặc được phân công thực hiện mới được vào khu vực này để tránh xảy ra nhiễm chéo”

- Nội dung sau tại điểm d Khoản 3 Điều 36: “Sàn khu vực lên men làm từ vật liệu bền, chống trơn, khó bong tróc, có độ dốc đảm bảo thoát nước tốt”

- Nội dung sau tại điểm đ Khoản 3 Điều 36: “Sàn nhà xưởng làm từ vật liệu bền, chống trơn, khó bong tróc và đảm bảo thoát nước tốt. Hệ thống cống thoát nước phải có nắp đậy”

- Nội dung sau tại điểm a Khoản 7 Điều 36: “Phải được thu gom và chứa đựng trong thùng hoặc dụng cụ chứa đựng phù hợp và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc thu gom, xử lý và không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất; Các dụng cụ chứa phế liệu phải được ghi rõ hoặc có dấu hiệu phân biệt với dụng cụ chứa nguyên liệu, bán thành phẩm hay thành phẩm; làm bằng vật liệu không thấm nước, ít bị ăn mòn; đảm bảo kín, thuận tiện để làm vệ sinh (nếu sử dụng lại nhiều lần) hay tiêu hủy (nếu sử dụng 1 lần); Các chất thải rắn phải được xử lý bởi tổ chức hoặc cá nhân do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường”

- Nội dung sau tại điểm a Khoản 8 Điều 36: “Có chế độ bảo dưỡng và làm vệ sinh định kỳ theo quy định của cơ sở; Đáp ứng các Điều kiện bảo quản theo hướng dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất; Phòng chống được sự xâm hại của côn trùng, loài gặm nhấm và các tác nhân gây hại khác; Có thông tin để nhận biết từng loại nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, vật tư, bao bì, thành phẩm chứa trong kho; có hồ sơ theo dõi việc xuất và nhập tại từng kho”

- Nội dung sau tại điểm c Khoản 8 Điều 36: “Đảm bảo duy trì các Điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật để bảo quản từng loại bia theo quy định của cơ sở sản xuất; Có đầy đủ các thông tin về: Tên sản phẩm, lô sản xuất, ngày sản xuất, ca sản xuất và các thông tin khác theo quy định của cơ sở; Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý”

- Nội dung sau tại điểm a Khoản 6 Điều 38: “Phải được xử lý bởi tổ chức hoặc cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường”

- Nội dung sau tại điểm c Khoản 7 Điều 38: “Đảm bảo độ ẩm, nhiệt độ phù hợp với từng loại dầu thực vật, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm; Có đầy đủ các thông tin về: Tên sản phẩm, lô sản xuất, ngày sản xuất, ca sản xuất và các thông tin khác theo quy định của cơ sở”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chinh phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước cuả Bộ Công Thương

15/01/2018

 

Khoản 1 Điều 27; Khoản 11 Điều 30; Khoản 3 Điều 31; Điểm g Khoản 5 Điều 34; Khoản 10 Điều 34

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chinh phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước cuả Bộ Công Thương

15/01/2018

 

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

15/5/2018

 

Chương III

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

01/7/2018

 

Chương V

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

01/8/2018

 

2.

Thông tư

10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

- Khoản 1, Khoản 2 Điều 1

- Phụ lục I, Phụ lục II

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

20/02/2014

 

- Khoản 4 Điều 1

- Phục lục V

Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa

20/02/2014

 

Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2018 bỏ quy định cấp phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

05/11/2018

 

3.

Thông tư

02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Điểm a khoản 1 mục A phần II

Thông tư số 05/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

07/3/2010

 

4.

Thông tư

07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhâp khẩu

Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 24/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24/03/2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

01/8/2011

 

5.

Thông tư liên tịch

14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

Điểm a khoản 1 Điều 12, mục II

Khoản 1 Điều 14, mục III

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

18/2/2012

 

 

6.

Thông tư liên tịch

08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

Mục IV

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT này 13 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17/12/2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

28/6/2011

 

I.2. XUẤT XỨ HÀNG HÓA

7.

Thông tư

 

21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

- Điều 3

- Phụ lục II

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

01/7/2018

 

8.

Thông tư

31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

Điều 2

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 42/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

01/01/2019

 

Phụ lục II

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 42/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

01/01/2019

 

9.

Thông tư

20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khối thương mại tư do ASEAN – Hàn Quốc

Phụ lục II

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

01/5/2015

 

 

Phụ lục IV

Bãi bỏ phụ lục IV bởi Thông tư số 26/2018/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khối thương mại tư do ASEAN – Hàn Quốc

29/10/2018

 

10.

Thông tư

36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Khoản 3 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

01/3/2011

 

Khoản 4 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 01/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

01/3/2011

 

Điều 11 Phụ lục 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 37/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

25/11/2011

 

 

Phụ lục 1

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 21/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

01/7/2014

 

11.

Thông tư

20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2014 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Phụ lục II

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

01/5/2015

 

 

Phụ lục IV

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2018/TT-BBCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tẮc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

29/10/2018

 

12.

Thông tư

40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 về việc quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 48/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

14/12/2015

 

13.

Thông tư

31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

Phụ lục IV-A – Mẫu C/O VC của Việt Nam

Phụ lục IV-B – Mẫu C/O VC của Chi Lê

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

11/5/2015

 

II. KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

II.1. CHỢ

14.

Nghị định

02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ

- Điểm b Khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Khoản 3, 4 Điều 5; Khoản 1 Điều 6; Điểm a, c Khoản 1 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 7; Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 14

- Cụm từ “Bộ Công Thương” thay cho cụm từ “Bộ Thương mại”;

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh”;

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân huyện”;

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân xã, phường”;

- Cụm từ “hạng chợ” thay cho cụm từ “loại chợ”;

- Cụm từ “chợ hạng” thay cho cụm từ “chợ loại”

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

15/02/2010

 

II.2. SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

15.

Nghị định

158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

- Khoản 3 Điều 3; Điểm đ Khoản 2 Điều 4; Khoản 3 Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; khoản 1, khoản 2 Điều 13; điểm e, khoản 1 Điều 14; Điều 17; Khoản 2 Điều 19; Khoản 2 Điều 21; Điều 26; khoản 4 Điều 27; khoản 5 Điều 28; Điều 32; Điều 53

- Tên chương IV thành “Trung tâm thanh toán bù trừ và Trung tâm giao nhận hàng hóa”

- Thay thế cụm từ “Bộ Thương mại” bằng cụm từ “Bộ Công Thương” tại các Điều 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 32, 34, 55

- Thay thế cụm từ “Trung tâm thanh toán” bằng cụm từ “Trung tâm thanh toán bù trừ” tại các Điều 26, 27, 28, 39, 41, 42

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa

 

01/6/2018

 

Điểm đ khoản 2 Điều 4; khoản 3 Điều 4; khoản 6 Điều 15; Khoản 3 Điều 19; Khoản 3 Điều 21; Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 34; Điều 46; Điều 52;

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa

01/6/2018

 

III. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

III.1. QUY ĐỊNH CHUNG

16.

Nghị định

52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử

Khoản 1 Điều 52; Khoản 1 Điều 54; Điểm a Khoản 1 Điều 61; Điểm đ Khoản 1 Điều 62

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

Khoản 2 Điều 52; Khoản 2, điểm b Khoản 3 Điều 54; điểm b, điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 62; điểm b Khoản 1 Điều 63

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

17.

Thông tư

47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 về quản lý website thương mại điện tử

Điều 14; Khoản 2 Điều 22

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

15/01/2018

 

Điều 8; Điều 21

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

18/10/2018

 

- Điều 13

- Thay thế cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số” tại khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 23; khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 25; khoản 2 Điều 26; khoản 1 và 3 Điều 32 và các Mẫu biểu tại Phụ lục ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

18/10/2018

 

III.2. ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

18.

Thông tư

59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

- Điều 10; Điều 13

- Thay thế cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số” tại phần căn cứ ban hành, Khoản 2 và 3 Điều 17, Khoản 1 và 3 Điều 23 và các Mẫu biểu tại Phụ lục

Đã được sửa đổi bởi Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 5/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

18/10/2018

 

IV. QUẢN LÝ CẠNH TRANH

19.

Nghị định

71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Điều 36

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

25/11/2018

 

V. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

20.

Nghị định

185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Khoản 5 Điều 1; Khoản 3 Điều 2; Điểm b Khoản 8 Điều 3; Khoản 14 Điều 3; Điểm d Khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 10; Khoản 4 Điều 13; Khoản 4 Điều 14; Điều 16; Khoản 2 Điều 17; Khoản 3 Điều 17; Khoản 5 Điều 17; Điều 21; Điều 25; Điểm h Khoản 1 Điều 26; Điểm b Khoản 3 Điều 45; Điều 63; Điều 68; Điều 72; Điểm g Khoản 1 Điều 74; Điểm a Khoản 1 Điều 75; Điều 80; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; Điều 85; Điều 92; Điều 100; Điều 103.

Được sửa đổi bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

05/01/2016

 

Điều 92

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

25/11/2018

 

 

21.

Quyết định

35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Khoản 2 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

22/10/2018

 

VI. CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

22.

Thông tư

46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

Điểm c Khoản 1 Điều 3; Khoản 2, Khoản 4 Điều 4; Khoản 2,Điều 5; Điểm b Khoản 1 Điều 6; Điểm d khoản 2 Điều 6 ; Điểm a Khoản 1 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

16/11/2017

 

23.

Thông tư

36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

 

- Khoản 3 Điều 2; Điều 3; khoản 1 và khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 6; Điều 7; khoản 1 và khoản 2 Điều 8; khoản 1, khoản 2 Điều 10; điểm a khoản 2 Điều 11; khoản 4 Điều 11; khoản 1 và khoản 6 Điều 12; điểm a khoản 1 và điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 13; khoản 13 Điều 14; điểm a, điểm c khoản 2 Điều 21; điểm a khoản 4 Điều 23

- Tiêu đề Điều 15: “Điều 15. Tạm ứng đối với đề án thực hiện nhiều năm và đề án điểm”

- Tiêu đề khoản 2 Điều 15: “2. Đề án điểm và các đề án khác”

- Thay thế cụm từ “Cục Công nghiệp địa phương” bằng cụm từ “Cục Công Thương địa phương” tại phần căn cứ ban hành; khoản 2 Điều 3; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6; điểm a, điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10; khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11; khoản 1, khoản 5, khoản 6 Điều 12; Điều 14; khoản 1, khoản 2 Điều 16; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 18; khoản 1, khoản 2 Điều 19; tiêu đề, khoản 2, khoản 4 Điều 20; điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 21; khoản 2 Điều 22; khoản 3, điểm a khoản 4, khoản 6 Điều 23 và các Mẫu biểu tại Phụ lục ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

23/08/2018

 

khoản 3 Điều 13

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

23/08/2018

 

24.

Thông tư

26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

- Khoản 2 khoản 3 Điều 3; Khoản 3 Điều 4; Khoản 3 Điều 6; Khoản 1, khoản 2 Điều 10; Khoản 1 Điều 12; Khoản 1, khoản 2 Điều 13; Điểm a khoản 1,điểm a khoản 2 Điều 14; Khoản 3 Điều 17; Khoản 3, khoản 4 Điều 21; Điểm b khoản 5 Điều 21; Điểm b khoản 1, Điểm a, điểm h, điểm i khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 23

- Thay cụm từ “Cục Công nghiệp địa phương” bằng cụm từ “Cục Công Thương địa phương” tại điểm c khoản 1 Điều 3; điểm c khoản 1 Điều 8; điểm a, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 9; điểm c khoản 4 Điều 12; khoản 2 Điều 17; điểm a khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 23; khoản 1 Điều 24; Mẫu số 3 của Phụ lục số 6 ban hành kèm theo

Được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

16/8/2018

 

Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2

 

Được thay thế bằng Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 ban hành kèm Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

16/8/2018

 

Quy định “Cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ quan, đơn vị khi đăng ký tham gia bình chọn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và gửi về Hội đồng bình chọn, hồ sơ cụ thể.” tại Điều 12

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

16/8/2018

 

VII. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG

 

25.

Thông tư

58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Điểm c khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22; Mục 2 Phụ lục III; Phụ lục IV; Phụ lục V; Phụ lục VI; Phụ lục VII; Phụ lục VIII; Phụ lục IX; Phụ lục X

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

08/11/2017

 

26.

Thông tư

41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Bị thay thế bởi ngày Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/02/2017

 

 

27.

Thông tư

29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Mã số HS trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung mã HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

28.

Thông tư

48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

29.

Thông tư

03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 64; Điều 65; Điều 82; Điều 83; Điều 84 (trừ các Điểm e, k, l Khoản 9 và Điểm b Khoản 10); Điều 85; Điều 86; Điều 87; Điều 88; Điều 89; Điều 90; Điều 91; Điều 92 quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

01/4/2017

 

Điều 11 QCVN01:2011/BCT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ

01/7/2018

 

Điểm a và b, khoản 15 Điều 29 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 30/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

01/7/2018

 

VIII. AN TOÀN THỰC PHẨM

30.

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Chương II

Bị bãi bỏ bởi bởi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

02/02/2018

 

31.

Thông tư

40/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Chương II

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bổ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

20/01/2017

 

- Sửa đổi quy định dẫn chiếu tại khoản 1 Điều 6; điểm a, điểm b Điều 7 và Phụ lục VII như sau:

+ Thay thế cụm từ “quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này” thành “Điều 25 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ”;

+ Thay thế cụm từ “quy định tại Điều 5” thành “Điều 25 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ”.

- Khoản 1 và khoản 3 Điều 8; Khoản 2 Điều 14; Khoản 1 Điều 14

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bổ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

 

20/01/2017

 

Chương II, Chương IV, Chương V

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

01/01/2019

 

IX. ĐIỆN

 

IX.1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

32.

Luật

28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật Điện lực

- Khoản 1 và khoản 3 Điều 8; khoản 1, Khoản 2 Điều 9; Khoản 1 Điều 11; Điểm đ khoản 1 Điều 16; Khoản 2 Điều 18; Khoản 6 Điều 23; Khoản 2 Điều 24; Khoản 1, khoản 2 Điều 25; Điểm c khoản 2 Điều 28; khoản 1, 2 và 3 Điều 31; khoản 1 và khoản 4 Điều 32; Điểm a khoản 2 Điều 39; Điểm c khoản 1 Điều 44; Khoản 1 Điều 54; Điều 62; điểm đ, g và k khoản 1, khoản 2 Điều 66; Điều 67

- Thay cụm từ “quy hoạch phát triển điện lực địa phương” bằng cụm từ “quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” tại khoản 2 Điều 10;

- Thay cụm từ “phi dịch vụ phụ trợ” bằng cụm từ “giá dịch vụ phụ trợ” tại điểm h khoản 1 Điều 21; thay cụm từ “các loại phí dịch vụ” bằng cụm từ “giá dịch vụ phụ trợ” tại điểm b khoản 2 Điều 21;

- Thay cụm từ “phí truyền tải điện” bằng cụm từ “giá truyền tải điện” tại điểm b khoản 1 Điều 40;

- Thay từ “quy phạm bằng cụm từ “quy chuẩn kỹ thuật” tại khoản 4 Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 28 khoản 2 Điều 34; điểm đ khoản 1 Điều 39; điểm d khoản 1 Điều 40; điểm đ khoản 1 Điều 41; điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 45; điểm b khoản 5 và khoản 6 Điều 54; khoản 7 và khoản 8 Điều 55; các khoản 1, 2, 3 và 7 Điều 57; khoản 1 Điều 64;

- Thay cụm từ “quy phạm kỹ thuật” bằng cụm từ “quy chuẩn kỹ thuật” tại khoản 12 Điều 3; khoản 5 Điều 55;

- Thay cụm từ “Bộ Công nghiệp” bằng cụm từ “Bộ Công thương” tại khoản 7 Điều 3; khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 11; khoản 3 Điều 13; khoản 3 Điều 21; điểm b khoản 1 Điều 34; khoản 1 và khoản 2 Điều 38; khoản 1 và khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 59; khoản 3 Điều 61; khoản 4 Điều 64; khoản 2 và khoản 3 Điều 65.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

01/7/2013

 

- Từ “thứ tự” tại khoản 1 Điều 18;

- Điểm b khoản 1 Điều 41; điểm e khoản 1 Điều 66

Bị bãi bỏ bởi Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

01/7/2013

 

Điều 8a

Bị bãi bỏ bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

Điều 8; Điều 9; Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

33.

Nghị định

137/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 2; điểm a và điểm d khoản 2 Điều 3; Điều 28; khoản 3 Điều 31; khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 32; khoản 2 và khoản 3 Điều 33; Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 39; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 40; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 41; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 42; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 43; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 44.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

 

15/01/2018

 

Điểm a khoản 1; điểm b, điểm d khoản 2 và khoản 5 Điều 3; Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 32; Điều 33; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 44

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

34.

Thông tư

27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

01/6/2015

 

Điểm c Khoản 1 Điều 12; điểm c Khoản 3 Điều 26

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

 

Tên Điều 4 và Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7; Điểm a Khoản 1 Điều 8; Điểm đ Khoản 1, Điểm đ Khoản 2, Điểm đ Khoản 3 Điều 9; Điểm c Khoản 1 Điều 12; Khoản 4 Điều 13; Khoản 2 Điều 15; Khoản 2 Điều 15; Khoản 2 Điều 15; Điều 23; Điều 24; Điểm c, Điểm d Khoản 3 Điều 26; Điểm b Khoản 2 Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37

- Sửa đổi tên Chương III, Chương V

- Sửa đổi từ ngữ tại Điểm a Khoản 2 Điều 30, Điều 31, Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 32, Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều 32 như sau: Thay từ “12 tháng” bằng từ “365 ngày”

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 

20/11/2018

 

- Điểm d Khoản 1 Điều 12

- Phụ lục 3 về biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực được ban hành kèm theo Thông tư

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

20/11/2018

 

35.

Thông tư

33/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Khoản 2 Điều 3; Khoản 9 Điều 5; Điều 8; Điều 9; Điểm a Khoản 4 Điều 10; Mục I Phụ lục I; Phụ lục IV, V, VI, VII, VIII

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

Điểm b Khoản 2 Điều 6; Điều 7; Điểm b Khoản 1 Điều 10; Điểm h Khoản 4 Điều 10

Được sửa đổi bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

IX.2. GIÁ ĐIỆN

 

36.

Thông tư

44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 54/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

18/02/2019

 

37.

Thông tư

56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Khoản 8 Điều 2; Điều 6; khoản 3 Điều 7; Điểu 11; điểm b Khoản 2 Điều 14; điểm b khoản 2 Điều 15; Khoản 4 Điều 3 Phụ lục 3.

Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

01/01/2016

 

Khoản 10, bổ sung khoản 17, khoản 18, khoản 19, khoản 20 và khoản 21 Điều 2; điểm a khoản 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 7; Điều 8; điểm b khoản 2 Điều 14; điểm a khoản 3 Điều 14; khoản 4 Điều 14; điểm b khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 20; điểm d khoản 1 Điều 21; khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 27; Bãi bỏ khoản 9 Điều 2, khoản 5 Điều 3; khoản 1 Điều 22

Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

19/9/2017

 

Khoản 2 Điều 2; Điều 19

Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

01/01/2019

 

38.

Thông tư

57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 quy định trình tự xây dựng, ban hành khung giá phát điện

Khoản 5, Khoản 9 Điều 2, Khoản 5 Điều 3; Khoản 1 Điều 22

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

19/9/2017

 

Khoản 10, bổ sung Khoản 17, Khoản 18, Khoản 19, Khoản 20 và Khoản 21 Điều 2; Điểm a Khoản 2 Điều 5; Khoản 3 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Điều 8; Điểm b Khoản 2 Điều 14; Điểm a Khoản 3 Điều 14; Khoản 4 Điều 14; Điểm b Khoản 2 Điều 15; Khoản 1 Điều 20; Khoản 1 Điều 20; Điểm d, Khoản 1 Điều 21; Khoản 1 Điều 26; Khoản 1 Điều 27; Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng mua bán điện mẫu ban hành kèm theo Thông tư

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

19/9/2017

 

39.

Thông tư

16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 quy định về thực hiện giá bán điện

Tên Điều 6; Khoản 1 Điều 12; Điểm c khoản 4 Điều 10

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

26/10/2018

 

40.

Thông tư

21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2; Điều 3; Tên Mục 2 Chương II; Điều 5; Khoản 1; Điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5; Mục 3 Chương II; khoản 1 Điều 9; Điều 11; Điều 14; khoản 2 Điều 15; Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng mẫu cung cấp dịch vụ phụ trợ ban hành kèm theo Thông tư

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 46/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 21/2015/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

01/01/2019

 

Điều 13

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

15/11/2018

 

X. THAN, KHOÁNG SẢN

 

X.1. XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

 

41.

Thông tư

41/2012/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 1; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

20/08/2016

 

42.

Thông tư

12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

- Bỏ cụm từ “có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu” tại Khoản 2 Điều 1

- Thay cụm từ “Bản sao có chứng thực theo quy định” bằng cụm từ “Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu” tại Khoản 3 Điều 1

Đã bị sửa đổi bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

X.2. KINH DOANH THAN

 

43.

Thông tư

14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 quy định về điều kiện kinh doanh than

Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

20/01/2017

 

44.

Thông tư

15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 quy định về xuất khẩu than

Khoản 1 Điều 4

Hết hiệu lực một phần theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

20/01/2017

 

45.

Thông tư

27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

11/09/2017

 

Khoản 1 Điều 4, Điều 5

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hương dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

 

 

46.

Quyết định

41/2002/QĐ-BCN ngày 04 tháng 10 năm 2002 quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc, sản lượng than khai thác ở các mỏ lộ thiên

Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 26, Điều 27, Điều 28

Bị thay thế bởi Thông tư 34/2018/TT-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên

26/11/2018

 

47.

Thông tư

03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 64; Điều 65; Điều 82; Điều 83; Điều 84 (trừ các Điểm e, k, l Khoản 9 và Điểm b Khoản 10); Điều 85; Điều 86; Điều 87; Điều 88; Điều 89; Điều 90; Điều 91; Điều 92 quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

01/4/2017

 

Điểm a và b, khoản 15 Điều 29 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT được ban hành kèm theo Thông tư

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 30/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

01/7/2018

 

Điều 11 QCVN01:2011/BCT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ than hầm lò QCVN 01:2018/BCT

18/01/2019

 

XI. CÔNG NGHIỆP NHẸ

 

48.

Nghị định

67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

 

Khoản 3 Điều 3; Khoản 10 Điều 3; Khoản 12 Điều 3; Khoản 2 Điều 4; Khoản 3 Điều 10; Điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 26; Điểm a, điểm d khoản 2 Điều 26; Điểm a, điểm d khoản 3 Điều 26; Điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 27; Điểm c, điểm đ khoản 2 Điều 27; Điểm c khoản 3 Điều 27; Điểm b khoản 2 Điều 28; Khoản 4 Điều 29; Khoản 7 Điều 29; Khoản 1 Điều 32; Khoản 3 Điều 49

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

01/11/2017

 

Điểm a khoản 3 Điều 9; Điểm e khoản 1 Điều 26; Điểm e khoản 2 Điều 26; Điểm c khoản 3 Điều 26; Điểm g khoản 1 Điều 27; Điểm g khoản 2 Điều 27; khoản 3 Điều 46.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

01/11/2017

 

Khoản 5 Điều 4; Khoản 1 Điều 5; Điểm b, điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 7; Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 8; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9; Khoản 4 và Khoản 5 Điều 10; Điểm a, điểm b, điểm d và điểm e Khoản 2 Điều 12; Khoản 3, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 13; điểm b, điểm c và điểm d Khoản 3 Điều 17; Khoản 7 Điều 18; điểm a Khoản 1 Điều 24; điểm a và điểm c Khoản 1 Điều 25; điểm đ, điểm g, điểm i Khoản 1; điểm đ, điểm g, điểm i Khoản 2 và điểm đ Khoản 3 Điều 26; điểm d, điểm h, điểm i Khoản 1; điểm d, điểm h, điểm i; Khoản 2; điểm d Khoản 3 Điều 27; Khoản 6 Điều 29; Khoản 3, điểm b Khoản 4 và điểm b Khoản 5 Điều 36

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

Khoản 1 và Khoản 4 Điều 9; Khoản 6 Điều 10; Khoản 1 và Khoản 6 Điều 12; Khoản 1 Điều 15; Điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 17; Điểm b Khoản 1 Điều 25; Điểm b Khoản 1 Điều 26, điểm b Khoản 2 Điều 26 và điểm b Khoản 3 Điều 26

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

49.

Nghị định

106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Khoản 7 Điều 1

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

 

15/01/2018

 

XII. KINH DOANH XĂNG DẦU

 

50.

Thông tư

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Điều 6

Đã được sửa đổi bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2018

 

51.

Nghị định

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2914 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Khoản 1 Điều 7; Khoản 2 Điều 27; Điểm i Khoản 1 Điều 40

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghi định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

- Điều 5, Khoản 6 Điều 7; Điều 10; Khoản 1 Điều 24; Khoản 4, Khoản 5 Điều 41

- Bãi bỏ một số nội dung sau tại Điều 7:

+ Bãi bỏ nội dung sau tại Khoản 3: “Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt Phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một Phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định này”.

+ Bãi bỏ nội dung sau tại Khoản 4: “Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt Phần trăm (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3)”.

+ Bãi bỏ nội dung sau tại Khoản 5: “Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân”.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghi định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

XIII. KINH DOANH KHÍ

 

52.

Thông tư

41/2011/TT-BCT  ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng

Khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 28; điểm đ khoản 1 Điều 31; khoản 1 và khoản 2 Điều 41; Điều 43; khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

20/01/2017

 

Thay thế căn cứ pháp lý “Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009” thành Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương tại phần căn cứ pháp lý và các điều khoản dẫn chiếu tới Nghị định số 107/2009/NĐ-CP

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

20/01/2017

 

-Khoản 3 Điều 6

- Thay cụm từ “Cục Quản lý thị trường” thành “Tổng cục Quản lý thị trường” tại Điều 51

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 37/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

10/12/2018

 

Khoản 1 Điều 2; Điều 3; khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 4; Điều 7; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8; Điều 10; khoản 2, khoản 3 Điều 12; khoản 4, khoản 5 Điều 13; khoản 1, khoản 4 Điều 15; Điều 16; khoản 3, khoản 4 Điều 17; Điều 18; Điều 21; khoản 1 Điều 25; Điều 26; khoản 1, khoản 2 Điều 27; khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 28; Điều 29; Điều 30; điểm a, b, c, d khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 37; khoản 1 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39; khoản 3, khoản 4 Điều 41; Điều 42; Điều 44; Điều 45; khoản 3 Điều 46; Điều 48; Điều 49; khoản 2, khoản 3 Điều 50; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 52; Phụ lục 4 đến Phụ lục 7

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 

10/12/2018

 

53.

Thông tư

09/2017/TT-BCT  ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

- Nội dung sau tại điểm đ khoản 2 Điều 4: “Thiết bị tạo môi trường thử nghiệm”.

- Điều 5, Điều 6, Điều 8 và khoản 2 Điều 15

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số37/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

10/12/2018

 

- Thay thế nội dung “Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ, dòng điện xoáy và thẩm thấu” tại điểm a khoản 2 Điều 4 bằng “Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ và thẩm thấu”.

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 9; Khoản 2 Điều 19

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 

10/12/2018

 

XIV. DẦU KHÍ

 

54.

Luật

18-L/CN ngày 06 tháng 7 năm 1993 về dầu khí

Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 49

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Dầu khí sửa đổi, bổ sung năm 2000

01/7/2000

 

- Khoản 1 Điều 3, Điều 8, Điều 13, Điều 14, Điều 17, Điều 23, Điều 24, Điều 26, 29, Điều 32, Điều 38; Khoản 12 Điều 3

- Thay cụm từ “Tổng Công ty dầu khí Việt Nam” bằng cụm từ “Tập đoàn dầu khí Việt Nam” tại khoản 5 Điều 3, khoản 9 Điều 15, các điều 20, 21, 22, 25 và khoản 6 Điều 30 của Luật dầu khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 19/2000/QH10;

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 10/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí

01/01/2009

 

Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 và Điều 39 của Luật dầu khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 19/2000/QH10.

Bị bãi bỏ bởi Luật số 10/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí

 

 

01/01/2009

 

55.

Quyết định

37/2005/QĐ-BCN ngày 25/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế bảo quản và huỷ bỏ giếng khoan dầu khí

Đính chính quy chế

Đính chính bởi Quyết định số 399/QĐ-BCN ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc đính chính Quy chế Bảo quản và huỷ bỏ giếng khoan dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

24/02/2006

 

XV. HÓA CHẤT

 

56.

Nghị định

77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Điều 8

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

 

25/11/2017

 

XVI. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 

57.

Nghị định

10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

Điều 3, khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5, khoản 4 Điều 6, Điều 8, đoạn 1 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

02/4/2008

 

58.

Thông tư

26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Mục Đ Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

01/10/2015

 

các mẫu ấn chỉ quy định tại các khoản 9, 11, 13, 15, 16 và 17 mục B và khoản 2 mục C Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

01/10/2015

 

Điều 3, điểm c khoản 6 Điều 5, Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 08/2018/TT-BCT ngày 02/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

17/5/2018

 

59.

Nghị định

185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Khoản 5 Điều 1; khoản 3 Điều 2; điểm b khoản 8 Điều 3; khoản 14 Điều 3; điểm d khoản 5 Điều 4; khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; tên Điều 10; khoản 4 Điều 13; khoản 4 Điều 14; Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 3 Điều 17; khoản 5 Điều 17; tên Điều 21; điểm a Khoản 1 Điều 21; Điểm đ Khoản 1 Điều 21; Điểm b Khoản 14 Điều 21; Khoản 15 Điều 21; Điều 25; Điểm h Khoản 1 Điều 26; Điểm b Khoản 4 Điều 26; Điểm b Khoản 3 Điều 45; Điều 63; Điều 68; Điều 72; Điểm e và g Khoản 1 Điều 74; Điểm a Khoản 1 Điều 75; Điều 80; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; Điều 85; Điều 92; Điều 100; Điều 103

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP gày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

05/01/2016

 

Điều 92

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

25/11/2018

 

XVII.LĨNH VỰC KHÁC

 

60.

Thông tư

25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương

Điều 18; khoản 3 Điều 19; tên Điều 21; Điều 24; Điều 25;Điều 26; Điều 27

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 35/2013/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương

08/02/2014

 

61.

Nghị định

35/2006/NĐ-CP  ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

khoản 4 Điều 4; khoản 4 Điều 19

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại

01/02/2012

 

Điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 18

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại

01/02/2012

 

Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

Điều 6 và Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Nghị 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 

62.

Thông tư

50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

- Điều 8; Điều 11; khoản 2 Điều 12; điểm a khoản 2 Điều 13; Điều 14; khoản 2 Điều 16; điểm c khoản 1 Điều 18; khoản 3 và 4 Điều 18; Điều 19; điểm a khoản 1 Điều 20; Điều 21; khoản 1 Điều 22; điểm a khoản 3 Điều 22; Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 2 Điều 27; Điều 28; Điều 33; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 34; điểm a và b khoản 10 Điều 34; Điều 40

- Thay thế cụm từ "Vụ Khoa học và Công nghệ hoặc Tổng cục Năng lượng (đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục Năng lượng)" bằng cụm từ "Vụ Khoa học và Công nghệ" trong các điều khoản sau: Khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 13; điểm b khoản 6 Điều 13; khoản 2 Điều 20; khoản 1 Điều 23; khoản 1 và 2 Điều 24; khoản 6 Điều 27; khoản 2 Điều 32; điểm d khoản 10 Điều 34; điểm b khoản 2 Điều 37; khoản 3 Điều 39

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 50/2014/TT-BCT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

10/02/2017

 

Khoản 5 Điều 17, Điều 38

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 50/2014/TT-BCT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

10/02/2017

 

63.

Thông tư

04/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

Điều 8

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

10/02/2017

 

Điều 2, Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất

28/12/2017

 

Điều 10

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

20/11/2018

 

64.

Nghị định

08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Chương VII

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

01/7/2018

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30 /01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. XUẤT NHẬP KHẨU

I.1. QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

1.

Nghị định

187/2013/NĐ-CP
ngày 20 tháng 11 năm 2013

Quy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thay thế bởi Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

15/5/2018

2.

Quyết định

10/2010/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 02 năm 2010

Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

Thay thế bởi Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

15/5/2018

3.

Thông tư

22/2018/TT-BCT
ngày 21 tháng 8 năm 2018

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Văn bản quy định

31/12/2018

4.

Thông tư

03/2018/TT-BCT
ngày 30 tháng 3 năm 2018

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.

Văn bản quy định

31/12/2018

5.

Thông tư

11/2017/TT-BCT
ngày 28 tháng 7 năm 2017

Quy định hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Thay thế bởi Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

15/6/2018

6.

Thông tư

53/2015/TT-BCT
ngày 30 tháng 12 năm 2015

Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 35/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

12/02/2018

7.

Thông tư

49/2015/TT-BCT
ngày 21 tháng 12 năm 2015

Quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.

Thay thế bởi Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

15/6/2018

8.

Thông tư

04/2014/TT-BCT
ngày 27 tháng 01 năm 2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thay thế bởi Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

15/6/2018

9.

Thông tư

08/2009/TT-BCT
ngày 11 tháng 5 năm 2009

Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư 27/2014/TT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

20/10/2014

10.

Quyết định

305/2001/QĐ-BTM
ngày 26 tháng 3 năm 2001

Ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư 11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

20/7/2015

11.

Thông tư

liên tịch

34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012

Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Bị thay thế bởi Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

27/10/2015

I.2. XUẤT XỨ HÀNG HÓA

I.2.1. Quy định chung

12.

Nghị định

19/2006/NĐ-CP
ngày 20 tháng 02 năm 2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

Bãi bỏ bởi Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá

08/3/2018

II. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

II.1. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

13.

Quyết định

52/2015/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 10 năm 2015

Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Bãi bỏ bởi Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới.

23/01/2018

14.

Thông tư

34/2016/TT-BCT
ngày 28 tháng 01 năm 2016

Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Bãi bỏ bởi Thông tư 01/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

27/02/2018

15.

Thông tư

54/2015/TT-BCT
ngày 30 tháng 12 năm 2015

Quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Bãi bỏ bởi Thông tư 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới

27/02/2018

III. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

III.1. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

16.

Nghị định

100/2011/NĐ-CP
ngày 28 tháng 10 năm 2011

Quy định về thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Thay thế bởi Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

01/3/2018

III.2. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

17.

Nghị định

100/2011/NĐ-CP
ngày 28 tháng 10 năm 2011

Quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bằng Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương

01/3/2018

III.3. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

18.

Nghị định

37/2006/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Được thay thế bằng Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

15/7/2018

IV. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

19.

Thông tư

12/2013/TT-BCT
ngày 20 tháng 6 năm 2013

Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

 

Được thay thế bởi Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử

20/01/2015

VI. QUẢN LÝ CẠNH TRANH

20.

Nghị định

Số 42/2014/NĐ-CP
ngày 14 tháng 5 năm 2014

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Được thay thế bằng Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

02/5/2018

21.

Nghị định

Số 120/2005/NĐ-CP
ngày 30 tháng 9 năm 2005

xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Được thay thế bằng Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong pháp luật cạnh tranh

15/09/2014

22.

Thông tư

Số 24/2014/TT-BCT
ngày 30 tháng 7 năm 2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

15/7/2018

VII. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CÔNG BẰNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VII.1. QUY ĐỊNH CHUNG

23.

Nghị định

04/2006/NĐ-CP
ngày 09 tháng 01 năm 2006

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

Bị thay thế bởi Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng về thương mại

15/01/2018

VII.2. TỰ VỆ

24.

Pháp lệnh

42/2002/PL-UBTVQH10
ngày 25 tháng 5 năm 2002

Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

Bị thay thế bởi Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội

01/01/2018

25.

Nghị định

150/2003/NĐ-CP
ngày 08 tháng 12 năm 2003

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng về thương mại

15/01/2018

VII.3. CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

26.

Pháp lệnh

20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004

Về việc chống bán pháp giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Bị thay thế bởi Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội

01/01/2018

27.

Nghị định

90/2005/NĐ-CP
ngày 11 tháng 7 năm 2005

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng về thương mại

15/01/2018

VII.4. CHỐNG TRỢ CẤP

28.

Pháp lệnh

22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004

Về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Bị thay thế bởi Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội

01/01/2018

29.

Nghị định

89/2005/NĐ-CP
ngày 11 tháng 7 năm 2005

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng về thương mại

15/01/2018

VIII. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

30.

Nghị định

19/2012/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2012

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bản vệ quyền lợi người tiêu dùng

Được thay thế bằng Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

01/01/2014

IX. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

IX.1. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

31.

Nghị định

72/2006/NĐ-CP
ngày 25 tháng 6 năm 2006

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Được thay thế bằng Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

10/3/2016

IX.2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG NHÂN VÀO XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

32.

Thông tư

41/2014/TT-BCT
ngày 05 tháng 11 năm 2014

Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Được thay thế bởi Thông tư 35/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

10/2/2017

X.3. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA THƯƠNG NHÂN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

33.

Nghị định

23/2007/NĐ-CP
ngày 12 tháng 2 năm 2007

Quy định chi tiết Luật Thương mại về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nambán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bằng Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15/01/2018

34.

Thông tư

 

08/2013/TT-BCT
ngày 22 tháng 4 năm 2013

Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được công bố hết hiệu lực theo Quyết định số 590/QĐ-BCT ngày 21 tháng 2 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018

15/01/2018

X.3. QUẢN LÝ KHU, CỤM, ĐIỂM CÔNG NGHIỆP

35.

Quyết định

105/2009/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 8 năm 2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp

Quyết định này bị bãi bỏ bởi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

05/10/2009

36.

Thông tư

17/2016/TT-BCT
ngày 30 tháng 8 năm 2016

Về sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 Về hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 có hiệu lực

Thời hạn hoàn thành xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có liệu lực chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2017

30/8/2016

37.

Thông tư

Số 39/2009/TT-BCT
ngày 28 tháng 12 năm 2009

Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; bãi bỏ chế độ báo cáo cụm công nghiệp tại Biểu số 05/SCT-BCT ban hành kèm theo quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy định của Bộ Công Thương trái với quy định tại Thông tư này

Được thay thế bởi Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của BT Bộ Công thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP quản lý, phát triển cụm công nghiệp

16/10/2017

38.

Thông tư liên tịch

31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012

Về hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 có hiệu lực

Thời hạn hoàn thành xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có liệu lực xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2015

26/11/2012

X. CƠ KHÍ – LUYỆN KIM – CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

39.

Quyết định

12/2011/QĐ-TTg
ngày 24 tháng 02 năm 2011

Về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

Được thay thế bởi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ Về phát triển công nghiệp hỗ trợ

01/01/2016

XI. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG

40.

Nghị định

76/2014/NĐ-CP
ngày 29 tháng 7 năm 2014

Quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Được thay thế bởi Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/7/2018

41.

Thông tư

37/2015/TT-BCT
ngày 30 tháng 10 năm 2015

Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

26/11/2016

42.

Thông tư

45/2013/TT-BCT
ngày 31 tháng 12 năm 2013

Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

01/7/2018

XIII. AN TOÀN THỰC PHẨM

43.

Thông tư

57/2015/TT-BCT
ngày 31 tháng 12 năm 2015

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

02/02/2018

44.

Thông tư

 

58/2014/TT-BCT
ngày 22 tháng 12 năm 2014

Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

01/01/2019

45.

Thông tư

53/2014/TT-BCT
ngày 18 tháng 12 năm 2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

20/01/2017

46.

Thông tư

54/2014/TT-BCT
ngày 18 tháng 12 năm 2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

20/01/2017

47.

Thông tư

28/2013/TT-BCT
ngày 06 tháng 11 năm 2013

Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

01/01/2019

XII. ĐIỆN

XIII.1. QUY ĐỊNH CHUNG

48.

Nghị định

105/2005/NĐ-CP
ngày 17 ngày 8 tháng 2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

Được thay thế bởi Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

10/12/2013

49.

Quyết định

258/2005/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 10 năm 2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp

Được thay thế bởi Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương

23/12/2013

50.

Thông tư

33/2014/TT-BCT
ngày 10 tháng 10 năm 2014

Quy định rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

16/01/2017

XIII.4. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

51.

Thông tư

12/2017/TT-BCT
ngày 31 tháng 7 năm 2017

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

06/12/2018

52.

Thông tư

10/2015/TT-BCT
ngày 29 tháng 5 năm 2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định quy trình về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

14/9/2017

 

53.

Thông tư

25/2013/TT-BCT
ngày 29 tháng 10 năm 2013

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

13/7/2015

 

54.

Quyết định

15/2008/QĐ-BCT
ngày 01 tháng 7 năm 2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực

15/12/2013

 

55.

Quyết định

32/2006/QĐ-BCN
ngày 06 tháng 9 năm 2006

Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Được thay thế bởi Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực

15/12/2013

 

XIII.5. MUA BÁN ĐIỆN

56.

Quyết định

2165/2013/QĐ-TTg
ngày 11 tháng 11 năm 2013

Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2013-2015

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2010

25/7/2017

57.

Thông tư

11/2008/TT-BCT
ngày 22 tháng 10 năm 2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

13/7/2015

 

58.

Thông tư

07/2006/TT-BCT
ngày 27 tháng 10 năm 2006

Hướng dẫn mua bán công suất phản kháng

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2014 quy định về mua, bán công suất phản kháng

10/12/2014

59.

Quyết định

18/2008/QĐ-BCT
ngày 18 tháng 7 năm 2008

Ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo

Được thay thế bởi Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

25/11/2014

60.

Quyết định

08/2006/QĐ-BCT
ngày 12 tháng 4 năm 2006

Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Được thay thế bởi Thông tư số số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

05/8/2014

61.

Quyết định

39/2005/QĐ-BCT
ngày 23 tháng 12 năm 2005

Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện

Được thay thế bởi Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

25/12/2013

 

XIII.6. GIÁ ĐIỆN

62.

Quyết định

69/2013/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 11 năm 2013

Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh

15/8/2017

 

63.

Quyết định

24/2011/QĐ-TTg
ngày 15 tháng 4 năm 2011

Về Giá bán điện theo cơ chế thị trường

Được thay thế bởi Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

10/01/2014

 

64.

Quyết định

268/QĐ-TTg
ngày 23 tháng 02 năm 2011

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Được thay thế bởi Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/6/2014

65.

Thông tư

19/2013/TT-BCT
ngày 31 tháng 7 năm 2013

Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Được thay thế bởi: Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hàn

01/6/2014

66.

Thông tư

38/2012/TT-BCT
ngày 20 tháng 12 năm 2012

Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Được thay thế bởi: Thông tư 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 

01/8/2013

 

67.

Thông tư

17/2012/TT-BCT
ngày 29 tháng 6 năm 2012

Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Được thay thế bởi: Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

22/12/2012

 

68.

Thông tư

03/2012/TT-BCT
ngày 19 tháng 01 năm 2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

Được thay thế bởi: Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 

27/03/2017

 

69.

Thông tư

46/2011/TT-BCT
ngày 30 tháng 12 năm 2011

Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Được thay thế bởi: Thông tư số 26/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương về quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

18/01/2018

70.

Thông tư

41/2010/TT-BCT
ngày 14 tháng 12 năm 2010

Quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

Được thay thế bởi: Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

03/02/2014

 

71.

Thông tư

14/2010/TT-BCT
ngày 15 tháng 4 năm 2010

Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương

27/3/2017

 

72.

Thông tư

11/2006/TT-BCN
ngày 20 tháng 12 năm 2006

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện

01/3/2009

 

73.

Quyết định

08/2007/QĐ-BCN
ngày 30 tháng 12 năm 2007

Ban hành Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Được thay thế bởi Thông tư số 25/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

25/9/2014

 

74.

Quyết định

15/2007/QĐ-BCN
ngày 01 tháng 12 năm 2007

Ban hành khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện

01/3/2009

 

75.

Quyết định

45/2006/QĐ-BCN
ngày 14 tháng 12 năm 2006

Về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 2 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện

01/3/2009

 

XIII.7. HỆ THỐNG ĐIỆN

76.

Thông tư

33/2011/TT-BCT
ngày 06 tháng 9 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải

Được thay thế bởi Thông tư số 19/2017/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

16/11/2017

77.

Thông tư

32/2010/TT-BCT
Ngày 30 tháng 7 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống điện phân phối

Được thay thế bởi Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 

18/01/2016

78.

Thông tư

12/2010/TT-BCT
ngày 15 tháng 4 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải

Được thay thế bởi Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 

16/01/2017

79.

Thông tư

09/2010/TT-BCT
ngày 03 tháng 3 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 thì văn bản này có hiệu lực đến ngày thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành.

01/7/2012

 

80.

Quyết định

35/2007/QĐ-BCN
ngày 02 tháng 8 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 về quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

12/12/2017

 

81.

Quyết định

16/2007/QĐ-BCN
ngày 28 tháng 3 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia

Được thay thế bởi Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

23/01/2015

 

82.

Quyết định

13/2007/QĐ-BCN
ngày 13 tháng 03 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

Được thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

05/11/2014

 

83.

Quyết định

56/2001/QĐ-BCN
ngày 26 tháng 11 năm 2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Được thay thế bởi: Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

14/12/2014

XIII.8. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

84.

Quyết định

26/2006/QĐ-TTg
Ngày 06 tháng 01 năm 2006

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 quy định về lộ trình, điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/12/2013

 

85.

Thông tư

28/2018/TT-BCT
ngày 28 tháng 9 năm 2018

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Được thay thế bởi Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

01/01/2019

86.

Thông tư

18/2012/TT-BCT
ngày 29 tháng 6 năm 2018

Thông tư của Bộ Công Thương quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh

Được thay thế bởi Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

01/01/2019

87.

Thông tư

30/2014/TT-BCT
ngày 02 tháng 10 năm 2014

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Được thay thế bởi Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2018 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

15/11/2018

88.

Thông tư

03/2013/TT-BCT
Ngày 08 tháng 02 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Được thay thế bởi Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 quy định về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

18/11/2014

89.

Thông tư

45/2011/TT-BCT
ngày 30 tháng 12 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

25/3/2013

 

90.

Thông tư

18/2010/TT-BCT
ngày 10 tháng 5 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

25/3/2013

91.

Thông tư

27/2009/TT-BCT
ngày 25 tháng 9 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh

Được thay thế bởi Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

01/01/2019

XIII.9. KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

92.

Nghị định

68/2010/NĐ-CP
ngày 15 tháng 6 năm 2010

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Được thay thế bởi Nghị định số 134/2013-NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

93.

Nghị định

74/2003/NĐ-CP
ngày 26 tháng 6 năm 2003

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Được thay thế bởi Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

01/8/2010

 

94.

Thông tư

27/2011/TT-BCT
Ngày 19 tháng 7 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tiết điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

15/7/2014

95.

Thông tư

27/2011/TT-BCT
Ngày 19 tháng 7 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tiết điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

15/7/2014

96.

Thông tư

11/2011/TT-BCT
Ngày 30 tháng 3 năm 2011

Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 10 của quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

15/12/2013

 

97.

Thông tư

03/2003/TT-BCN
ngày 19 tháng 11 năm 2003

Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực hết hiệu lực.

01/8/2010

 

98.

Quyết định

12/2007/QĐ-BCN
ngày 06 tháng 3 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

15/12/2013

 

99.

Quyết định

31/2006/QĐ-BCN
ngày 06 tháng 9 năm 2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

15/12/2013

 

100.

Thông tư liên tịch

160/2012/TTLT-BTC-BCT
ngày 01 tháng 10 năm 2012

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Luật xử lý vi phạm hành chính hủy bỏ nội dung tại Thông tư liên tịch này.

01/7/2013

 

XIII. DẦU KHÍ

XIV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

101.

Nghị định

19/2016/NĐ-CP
ngày 22 tháng 3 năm 2016

Kinh doanh Khí.

 

Được thay thế bởi Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

01/8/2018

102.

Nghị định

149/2013/NĐ-CP
ngày 31 tháng 10 năm 2013

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Được thay thế bởi Nghị định số 07/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

10/01/2018

103.

Nghị định

48/2000/NĐ-CP
ngày 12 tháng 9 năm 2000
và số 34/2001/NĐ-CP
ngày 06 tháng 7 năm 2001
và số 115/2009/NĐ-CP
ngày 24 tháng 12 năm 2009

Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí.

Được thay thế bởi Nghị định 95/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn Luật Dầu khí

01/12/2015

104.

Nghị định

121/2007/NĐ-CP
ngày 25 tháng 7 năm 2007
và số 17/2009/NĐ-CP
ngày 16 tháng 02 năm 2009

Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

 

Được thay thế bởi Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 2017 cuat Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

01/01/2018

105.

Nghị định

139/2005/NĐ-CP
ngày 11 tháng 11 năm 2005

Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.

 

Được thay thế bởi Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

08/6/2013

 

106.

Quyết định của bộ Công Thương

2411/QĐ-BCT
ngày 17 tháng 5 năm 2011

Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 2919/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công thương

17/8/2018

XIV.3. THU DỌN CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SAU HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

107.

Quyết định

40/2007/QĐ-TTg
ngày 21 tháng 3 năm 2007

Thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

Được thay thế bởi Quyết định 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về thu dọn công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12/02/2018

XIV.4. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ

108.

Nghị định

97/2013/NĐ-CP
ngày 27 tháng 8 năm 2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Được thay thế bởi Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

10/7/2017

XIV. HÓA CHẤT

XV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

109.

Nghị định

26/2011/NĐ-CP
ngày 08 tháng 4 năm 2011

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP

Được thay thế bởi Nghị định Số: 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

25/11/2017

110.

Nghị định

90/2009/NĐ-CP
ngày 20 tháng 10 năm 2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất

Được thay thế bởi Nghị định số Số: 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

31/12/2013

111.

Nghị định

108/2008/NĐ-CP
ngày 07 tháng 10 năm 2008

V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Được thay thể bởi Nghị định Số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

25/11/2017

112.

Nghị định

100/2005/NĐ-CP
Ngày 03 tháng 8 năm 2005

Về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Được thay thể bởi Nghị định Số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

01/7/2014

113.

Thông tư

36/2014/TT-BCT
ngày 22 tháng 10 năm 2014

Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất

Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

114.

Thông tư

20/2013/TT-BCT
ngày 05 tháng 8 năm 2013

Quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp

Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

115.

Thông tư

07/2013/TT-BCT
ngày 22 tháng 4 năm 2013

Quy định việc đăng ký sử dụng hoá chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hoá trong lĩnh vực công nghiệp

Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

116.

Thông tư

04/2012/TT-BCT
ngày 13 tháng 2 năm 2012

Quy định phân loại và ghi nhãn hoá chất

 

Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

117.

Thông tư

40/2011/TT-BCT
ngày 14 tháng 11năm 2011

V/v quy định về khai báo hóa chất

Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

118.

Thông tư

18/2011/TT-BCT
ngày 21 tháng 4 năm 2011

Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư Số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và nghị định Số 108/2008/NĐ-CP  ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất

Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

119.

Thông tư

28/2010/TT-BCT
ngày 28 tháng 6 năm 2010

V/v quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008

Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

28/12/2017

XV. VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

120.

Nghị định

76/2014/NĐ-CP
ngày 29 tháng 7 năm 2014

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Được thay thế bởi Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/7/2018

121.

Nghị định

54/2012/NĐ-CP
ngày 22 tháng 6 năm 2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

01/7/2018

122.

Nghị định

39/2009/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2009

Về vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

01/7/2018

123.

Thông tư

61/2014/TT-BCT
ngày 29 tháng 12 năm 2014

Hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Được thay thế bởi Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

01/7/2018

124.

Thông tư

45/2013/TT-BCT
ngày 31 tháng 12 năm 2013

Quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

01/7/2018

125.

Thông tư

26/2012/TT-BCT
ngày 21 tháng 9 năm 2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT  ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

01/7/2018

126.

Thông tư

23/2009/TT-BCT
ngày 11 tháng 8 năm 2009

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

01/7/2018

XVI. THAN, KHOÁNG SẢN

XVII.3. KINH DOANH THAN

127.

Quyết định

29/2008/QĐ-BCT
ngày 22 tháng 8 năm 2008

Ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bởi Thông tư 13/2016/TT-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định quản lý than trôi

25/8/2016

XVII. NĂNG LƯỢNG

XVIII.1. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

128.

Nghị định

73/2011/NĐ-CP
ngày 24 tháng 8 năm 2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Được thay thế bởi Nghị định Số 134/2013/NĐ-CP Ngày 17 tháng 10 năm 2013 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

129.

Nghị định

68/2010/NĐ-CP
ngày 15 tháng 6 năm 2010

Quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Được thay thế bởi Nghị định Số 134/2013/NĐ-CP Ngày 17 tháng 10 năm 2013 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

130.

Nghị định

102/2003/NĐ-CP
ngày 03 tháng 9 năm 2003

Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

Được thay thể bởi Nghị định Số 21/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

15/05/2011

 

131.

Quyết định

78/2013/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 12 năm 2013

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Được thay thế bởi Quyết định Số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2018 Ban hành danh mục phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy điện hiệu suất thấp không được xây mới

10/7/2018

132.

Quyết định

03/2013/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 01 năm 2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg  ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Được thay thế bởi Quyết định Số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 Quy định danh mục thiết bị, phương tiện phải thực hiện dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

25/4/2017

133.

Quyết định

51/2011/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 9 năm 2011

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Được thay thế bởi Quyết định Số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 Quy định danh mục thiết bị, phương tiện phải thực hiện dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

25/4/2017

134.

Quyết định

135/2009/QĐ-TTg
ngày 04 tháng 11 năm 2009

Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

25/11/2016

135.

Thông tư

07/2012/TT-BCT
ngày 04 tháng 4 năm 2012

Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng

Được thay thể bởi Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

10/02/2017

136.

Thông tư liên tịch

142/2007/TTLT- BTC-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2007

Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch Số 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài Chính - Công Thương - Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015

12/01/2015

XVIII. CÔNG NGHIỆP NHẸ

XIX.2. CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

XIX.2.1. Thuốc lá

137.

Thông tư liên tịch

01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007

Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Được thay thế bởi thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

20/02/2014

XIX.2.2. Rượu, bia, nước giải khát

138.

Nghị định

94/2012/NĐ-CP
ngày 12 tháng 11 năm 2012

Về sản xuất, kinh doanh rượu

Được thay thế bởi Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 về kinh doanh rượu

01/11/2017

139.

Thông tư

60/2014/TT-BCT
ngày 27 tháng 12 năm 2014

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu bị thay thế bởi Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

01/11/2017

140.

Thông tư

39/2012/TT-BCT
ngày 20 tháng 12 năm 2012

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

01/3/2015

XIX. KINH DOANH XĂNG DẦU

141.

Nghị định

84/2009/NĐ-CP
ngày 15 tháng 10 năm 2009

Về kinh doanh xăng dầu

Bị thay thế bởi 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 Về kinh doanh xăng dầu

1/11/2014

142.

Thông tư

20/2011/TT-BCT ngày
12 tháng 05 năm 2011

Quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống

Được thay thế bởi Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương 

1/1/2018

XX. KINH DOANH KHÍ

143.

Nghị định

19/2016/NĐ-CP
ngày 22 tháng 3 năm 2016

Kinh doanh khí

Được thay thế bởi Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

01/8/2018

144.

Nghị định

107/2009/NĐ-CP
ngày 26 tháng 11 năm 2009

Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Được thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

15/5/2016

XXI. KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

145.

Nghị định

109/2010/NĐ-CP
ngày 04 tháng 11 năm 2010

Kinh doanh xuất khẩu gạo

Được thay thế bởi Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

15/11/2018

 

146.

Thông Tư

44/2010/TT-BCT
ngày 31 tháng 12 năm 2010

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Được thay thế bởi thông tư 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

15/11/2018

XXII. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

147.

Nghị định

17/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2006

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công nghiệp

Được thay thế bởi nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngành Công Thương

01/02/2016

148.

Nghị định

103/2004/NĐ-CP
ngày 01 tháng 03 năm 2004

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực

Được thay thế bởi nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngành Công Thương

01/02/2016

149.

Thông tư

18/2016/TT-BCT
ngày 31 tháng 8 năm 2016

Quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 33/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường

23/11/2018

150.

Thông Tư

13/2015/TT-BCT
ngày 16 tháng 06 năm 2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Được thay thế bởi thông tư 08/2018/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

17/5/2018

151.

Thông Tư

02/2015/TT-BNV
ngày
06 tháng 03 năm 2015

 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường

Được thay thế bởi thông tư 09/2018/TT-BNV ngày 13 tháng 9 năm 2018 cỉa Bộ Nội Vụ Quy định mã số ngạch công chức Quản lý thị trường

01/11/2018

152.

Thông tư

07/2014/TT-BCT
ngày 14 tháng 02 năm 2014

Quản lý sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hợp, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

23/11/2018

153.

Thông tư

29/2013/TT-BCT
ngày 13 tháng 11 năm 2013

Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương

Được thay thể bởi Thông tư 15/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về Thanh tra chuyên ngành Công thương

25/9/2016

154.

Thông tư

09/2013/TT-BCT
ngày 02 tháng 5 năm 2013

Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

26/11/2018

155.

Thông tư

19/2011/TT-BCT
ngày 06 tháng 5 năm 2011

Quy định về các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

01/01/2014

156.

Thông tư

24/2009/TT-BCT
ngày 24 tháng 8 năm 2009

Quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

26/11/2018

 

157.

Quyết định

3480/QĐ-BCT
ngày 09 tháng 7 năm 2009

Ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 41/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về chế độ báo cáo của Quản lý thị trường

01/3/2014

158.

Quyết định

19/2009/QĐ-TTg
ngày
06 tháng 02 năm 2009

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Được thay thế bởi quyết định 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của thủ tướng Chính pPhủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

12/10/2018

159.

Quyết định

50/2008/QĐ-BCT
ngày 30 tháng 12 năm 2008

Quy định tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018 ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạp, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường

14/11/2018

160.

Quyết định

0471/1998/QĐ-BTM
ngày 20 tháng 4 năm 1998

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

01/12/2014

161.

Quyết định

1243/2000/QĐ-BTM
ngày 06 tháng 9 năm 2000

Ban hành Quy chế công tác của công chức Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường

01/7/2014

162.

Thông tư liên tịch

60/2011/TTLT - BTC - BCT - BCA
ngày 12 tháng 5 năm 2011

Hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

01/7/2015

163.

Thông tư liên bộ

08 TT/LB
ngày 21 tháng 3 năm 1995

Hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác Quản lý thị trường

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản Lý thị trường

23/11/2018

XXIII. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

164.

Nghị định

08/2013/NĐ-CP
ngày 10 tháng 01 năm 2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Được thay thế bởi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

01/01/2014

165.

Nghị định

19/2012/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2012

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

Nghị định

112/2010/NĐ-CP
ngày 01 tháng 12 năm 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

166.

Nghị định

76/2010/NĐ-CP
ngày 12 tháng 7 năm 2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

167.

Nghị định

06/2009/NĐ-CP
ngày 22 tháng 01 năm 2009

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

168.

Nghị định

107/2008/NĐ-CP
ngày 22 tháng 9 năm 2008

Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

169.

Nghị định

06/2008/NĐ-CP
ngày 16 tháng 01 năm 2008

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

XXIV. THANH TRA

170.

Nghị định

117/2006/NĐ-CP
ngày 09 tháng 10 năm 2006

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công nghiệp

Được thay thế bởi nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công thương

01/02/2016

171.

Nghị định

103/2004/NĐ-CP
ngày 01 tháng 3 năm 2004

tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực

Được thay thế bởi nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công thương

01/02/2016

172.

Thông tư

29/2013/TT-BCT
ngày 13 tháng 11 năm 2013

Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương

Được thay thế bởi thông tư 15/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

25/9/2016

XXV. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

173.

Thông tư

26/2015/TT-BCT
ngày 17 tháng 8 năm 2015

Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2018/TT-BCT ngày 04 tháng 7 năm 2018 hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

04/7/2018

174.

Thông tư

01/2007/TT-BCN
ngày 11 tháng 01 năm 2007

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Được thay thế bởi Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

15/02/2015

175.

Quyết định

46/2008/QĐ-BCT
ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”

Được thay thế bởi thông tư 16/2018/TT-BCT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

04/7/2018

176.

Quyết định

31/2000/QĐ-BCN
ngày 21 tháng 10 năm 2000

Lập Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ

Được thay thế bởi quyết định 38/2008/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Bộ Công Thương về Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương.

20/11/2008

XXVI. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

177.

Thông tư

08/2016/TT-BCT
ngày 29 tháng 6 năm 2016

Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

03/9/2018

178.

Thông tư

11/2014/TT-BCT
ngày 24 tháng 3 năm 2014

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 18/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

03/9/2018

179.

Thông tư

36/2011/TT-BCT
ngày 28 tháng 9 năm 2011

Quy định về quản lý các nhiệm vụ, dự án môi trường ngành công thương

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương

12/10/2018

180.

Thông tư

01/2009/TT-BCT
ngày 20 tháng 01 năm 2009

Hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương

Được thay thể bởi Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 Quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương

15/8/2011

 

DANH MỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

 

I. Cạnh tranh

 

1

Nghị định

06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh

Bãi bỏ toàn bộ

- Các quy định tại Nghị định 06/2006/NĐ-CP thực tế không còn được áp dụng nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực.

- Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng căn cứ quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Quyết định số 3808/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

 

 

II. Quản lý thị trường

 

2

Nghị định

148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Sửa đổi, bổ sung

 

 

 

 

3

Nghị định

124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thay thế

 

 

 

 

4

Nghị định

185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thay thế

 

 

 

 

5

Nghị định

27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

Bãi bỏ toàn bộ

Không còn phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Tổng cục Quản lý thị trường

 

 

6

Nghị định

10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995

Về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

Bãi bỏ toàn bộ

 

- Không còn phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương

Tổng cục Quản lý thị trường

 

 

7

Thông tư

13/2014/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2014

Quy định về chế độ báo cáo của Quản lý thị trường

Thay thế

 

 

 

 

 

8

Thông tư

34/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014

Quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

Bãi bỏ

 

 

 

 

9

Quyết định

20/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2008

Ban hành quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

Thay thế

 

 

 

 

10

Quyết định

441/2002/QĐ-BTM ngày 16 tháng 4 năm 2002

Ban hành “Quy định về sử dụng cờ hiệu Quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới”

Bãi bỏ

 

 

 

 

11

Quyết định

1070QĐ/TM-QLTT ngày 15 tháng 9 năm 1999

Ban hành Sổ nhật khí theo dõi hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường

Bãi bỏ

 

 

 

 

12

Thông tư liên tịch

34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương

Đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường thống nhất với Bộ Nội vụ

Không còn phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Tổng cục Quản lý thị trường

 

 

13

Thông tư liên tịch

36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07 tháng 12 năm 2012

Hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Thay thế

 

 

 

 

14

Thông tư liên tịch

29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2011

Hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý giá

Thay thế

 

 

 

 

III. Hóa chất

 

15

Nghị định

115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP

Thay thế

Để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành (Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định 113/2017/NĐ-CP) và tình hình thực tế.

Cục Hóa chất

Đang thực hiện

 

16

Nghị định

163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Thay thế

Để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành (Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định 113/2017/NĐ-CP) và tình hình thực tế.

Cục Hóa chất

Đang thực hiện

 

17

Thông tư

55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2018/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Sửa đổi

Để phù hợp với quy định tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP

Cục Hóa chất

Đang thực hiện

 

18

Thông tư

42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013

Quy định quản lý kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Bãi bỏ

Để phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương

Cục Hóa chất

Đang thực hiện

 

IV. Điện lực

 

19

Quyết định

02/2007/QĐ-BCN ngày 09 tháng 01 năm 2007

Ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện

Bãi bỏ

Nội dung Quyết định này đã được quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện. Vì vậy, đề nghị công bố Quyết định số 02/2007/QĐ-BCN hết hiệu lực.

Cục Điều tiết điện lực

 

 

 

V. Thanh tra

 

20

Nghị định

127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, Luật Cạnh tranh, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg

Thanh tra Bộ

Đang đề xuất

 

21

Thông tư

15/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 08 năm 1016

Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, Luật Cạnh tranh, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg

Thanh tra Bộ

Đang đề xuất

 

VI. Dầu khí

 

22

Luật

 

Luật Dầu khí

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Sửa đổi, bổ sung

Vụ Dầu khí và Than

2019-2020

 

23

Nghị định

67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Thay thế

 

 

 

 

24

Quyết định của Bộ Công nghiệp

- Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2005;

- Quyết định số 399/QĐ-BCN ngày 24 tháng 02 năm 2006

- Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan.

- Đính chính Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan.

Sửa đổi thành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành bởi Thông tư

Soát xét lại nội dung, bố cục để phù hợp với bố cục của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Vụ Dầu khí và Than

2019-2020

 

25

Quyết định của Bộ Công nghiệp

38/2005/QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2005

Quy định phân cấp tài nguyên trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí.

Sửa đổi thành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành bởi Thông tư.

Soát xét lại nội dung, bố cục để phù hợp với bố cục của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Vụ Dầu khí và Than

2019-2020

 

VII. Xúc tiến thương mại

 

26

Quyết định của Thủ tướng

72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định tại Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

Cục Xúc tiến thương mại

Đang thực hiện

 

27

Quyết định của Thủ tướng

 

Phê duyệt Quy chế xây dựng quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ban hành mới

Ban hành mới để phù hợp với các quy định tại Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

Cục Xúc tiến thương mại

Đang thực hiện

 

28

Thông tư

10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016

Thay thế Thông tư 10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định thương mại biên giới Việt – Lào

Thay thế

 

Cục Xuất nhập khẩu

Đang thực hiện

 

29

Thông tư liên tịch

07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thay thế cho Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

Các biểu mẫu và thủ tục hành chính tại Thông tư này đã được đưa vào Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Cục Xúc tiến thương mại

 

 

VIII. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

 

30

Thông tư

12/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011

Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Một số quy định không còn phù hợp thực tiễn, ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe gắn máy phải tự đầu tư chế tạo hoặc liên doanh đầu tư chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết xe gắn máy đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu là 20% (theo Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14-3-2002 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20-11-2001 của Liên Bộ Tài chính, Công nghiệp và Tổng cục Hải quan). Trong đó phải gắn với việc sản xuất những linh kiện thuộc một số trong các nhóm phụ tùng chủ yếu như: động cơ, khung xe, bộ phận truyền động.

Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa xe gắn máy đã đạt đến khoảng 80-90%.

Mặt khác, hiện nay, kinh doanh lắp ráp, sản xuất xe ô tô phải đáp ứng theo các điều kiện quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Do đó, quy định tại Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN không còn phù hợp, cần được bãi bỏ.

Cục Công nghiệp

 

 

31

Quyết định

115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

 

32

Quyết định

24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002

Ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy, có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2002

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

 

 

 

 

33

Quyết định

136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004

Ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

Bãi bỏ

Các quy định tại Quyết định này đến nay không còn phù hợp vì:

+ Danh mục máy thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 136/2004/QĐ-BCN đã được bãi bỏ tại Thông tư 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

+ Các máy, thiết bị kèm theo danh mục này được quản lý theo quy định quản lý mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

+ Các quy định tại ThÔng tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 quy định sửa đổi thủ tục hành chính điều chỉnh đến đối tượng là máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN đã được bãi bỏ nên thực tế không còn hiệu lực và thực tế sau khi có Luật Chất lượng sản phẩM hàng hóa, Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 02 Luật này thì việc quản lý các máy, thiết bị thuộc danh mục đã được quy định tại các văn bản này.

 

 

 

IX. Vật liệu nổ công nghiệp

 

34

Thông tư

06/2008/TT-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố sản phẩm hợp quy phù hợp quy chuẩn, kiểm tra nhà nước và quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nên việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương

Cục Công nghiệp

 

 

X. An toàn thực phẩm

 

35

Thông tư

57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Không còn phù hợp với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

 

36

Thông tư

59/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

 

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

 

37

Thông tư

58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014

Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

 

38

Thông tư

54/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

 

39

Thông tư

53/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

 

40

Thông tư

36/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2011

Quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Công bố trong QĐ ban hành DMVB hết hiệu lực

 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

 

 

XI. Kinh doanh khí

 

41

Thông tư

03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 về kinh doanh khí. Do vậy, Thông tư này cũng hết hiệu lực theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

Vụ Thị trường trong nước

 

 

42

Thông tư

31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012

Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

 

Thời hạn hoàn thành xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, việc xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực được áp dụng như đối với cụm công nghiệp hình thành sau khi Quy chế có hiệu lực.

Cục Công Thương địa phương

 

 

43

Thông tư

11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010

Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Căn cứ pháp lý ban hành Thông tư là Nghị định 107/2009/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

Nghị định 19/2016/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018. Theo đó không còn quy định về đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. Do đó, đề nghị bãi bỏ

Vụ Thị trường trong nước

 

 

44

Thông tư

03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 2 năm 2009

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

Căn cứ pháp lý ban hành Thông tư là Nghị định 107/2009/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

Nghị định 19/2016/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018. Theo đó không còn quy định về đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. Do đó, đề nghị bãi bỏ

Vụ Thị trường trong nước

 

 

45

Quyết định

36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006

Ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư)

Đã được quy định tại Chương III và Điều 50 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

 

 

46

Quyết định

28/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006

Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng bằng bồn chứa

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư)

Đã được quy định tại Điều 56 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

 

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

 

 

XII. Quy hoạch

 

47

Thông tư

50/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại

Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư). 

Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Vụ Kế hoạch