BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2013 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét kết qu làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2016;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đối với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy di sn văn hóa phi vật th” do Đại học Quc gia Hà Nội đề xuất thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Điều 2. Giao Vụ trưng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tchức Hội đồng khoa học và công nghệ đxét duyệt đề cương nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết qutuyển chọn.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Công Tạc

DANH MỤC

Đ TÀI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUNG Đ THC HIỆN BẮT ĐẦU T NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 02 năm 2016)

TT

Tên đề tài/dự án

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối vi kết quả*

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Nghiên cu ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

1. Xây dựng được phần mềm phục vụ công tác đào tạo bậc đại học và cao đẳng về văn hóa nghệ thuật;

2. Xây dựng được bộ công cụ góp phần bo tồn và phát huy di sn văn hóa phi vật thể trong cộng đồng.

- Kế thừa kho tư liệu vvăn hóa phi vật thcủa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các cơ quan liên quan; có thlựa chọn một hoặc một số di sản văn hóa phi vật thcủa Việt Nam đã được UNESCO công nhận;

- Phần mềm giảng dạy có nội dung đáp ứng yêu cầu về tương tác người-máy theo thể thức đa phương tiện, đa hình thái (multimodal);

- Bộ công cụ có khả năng trợ giúp thhiện các nội dung văn hóa phi vật thể theo ththức đa phương tiện, đa hình thái cho cộng đồng trong và ngoài nước. Sản phẩm có thể áp dụng cho các bảo tàng và sdụng trong môi tường Internet;

- Sn phẩm được đánh giá trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế;

- Góp phần đào tạo sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ);

- Các bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước;

Tuyn chọn