ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng khi xây dựng,

lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động loại II

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

___________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT /BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị (Sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT /BXD-BTTTT);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 07/TTr-STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008; ý kiến của Sở Xây dựng tại biên bản ngày 04 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động loại II trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bao gồm các khu vực sau:

- Khu vực các phường của thị xã Bạc Liêu, các thị trấn huyện lỵ (Có quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt);

- Khu vực an ninh, quốc phòng và trung tâm văn hóa;

- Khu vực có quốc lộ đi qua (Hiện nay áp dụng cho tuyến quốc lộ 1A).

Điều 2.Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT và Quy định này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Hoàng Bê