BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU KHẢO SÁT, LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT
THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ CỦA 05 TIỂU DỰ ÁN THUỘC HỢP PHẦN 2 GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6)
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 752/QĐ-BNN-XD ngày 15/4/2011 phê duyệt Dự án đầu tư Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
Xét đề nghị của Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi tại Tờ trình số 1171/TTr-CPO-WB6 ngày 24/8/2011 và Báo cáo thẩm định của Cục Quản lý xây dựng công trình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ của 05 tiểu dự án thuộc Hợp phần 2 giai đoạn 1 dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6) như sau:
1. Tên gói thầu: “Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ của 05 tiểu dự án thuộc Hợp phần 2 giai đoạn 1”;
2. Giá gói thầu: 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng);
3. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (vốn đối ứng của dự án);
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 9 năm 2011;
6. Hình thức hợp đồng: theo tỷ lệ %;

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Điều 2. Giao Ban quản lý dự án trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thực hiện quản lý gói thầu theo đúng quy định hiện hành. Ban CPO có trách nhiệm làm việc với các tỉnh trong vùng dự án về sự cần thiết phải rà phá bom mìn đối với từng khu vực bị ảnh hưởng của các tiểu dự án trước khi cho nhà thầu tiến hành khảo sát.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Tp.Cần Thơ;
- Ban CPO (3 bản);
- Lưu VT, PC, QLXDCT (HN, B2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?