BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2124/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị địnhsố 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 7 Tiêu chuẩnViệt Nam sau đây:

1. TCVN 7178:2002

Thiết bị lạnh gia dụng -Tủ bảo quản thực phẩm đông lạnh và tủ kết đông thực phẩm. Đặc tính và phương pháp thử

2. TCVN 6308:1997

Thiết bị lạnh gia dụng - Đặc tính và phương pháp thử

3. TCVN 6574:1999

Thiết bị lạnh gia dụng - Tủ lạnh có hoặc không có ngăn nhiệt độ thấp - Đặc tính và phương pháp thử

4. TCVN 6736:2000

Thiết bị lạnh gia dụng không đóng băng - Tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ bảo quản thực phẩm đông lạnh và tủ kết đông thực phẩm làm lạnh bằng tuần hoàn không khí cưỡng bức bên trong - Đặc tính và phương pháp thử

5. TCVN 7180-2:2002

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phần 2: Điều kiện thử chung

6. TCVN 7180-3:2002

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phần 3: Thử nhiệt độ

7. TCVN 7180-6:2002

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phần 6: Thử tiêu thụ điện năng

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng