UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2125 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000

thành phố Hải Phòng

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 24 / 1999/CT-TTg ngày 18/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Địa chính tại Tờ trình số 184 TT/SĐC ngày 23/9/1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000 thành phố Hải Phòng gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố - Trưởng Ban.

2. Ông Chu Minh Tuấn - Giám đốc Sở Địa chính - Phó trưởng Ban Thường trực.

3. Bà Trần Thị Quảng - Phó Giám đốc Sở Địa chính - Uỷ viên Thường trực.

4. Ông Phan Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Ủy viên.

5. Ông Trần Hoàng - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá - Ủy viên.

6. Ông Đinh Đặng Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

7. Các ông, bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã - Ủy viên, Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã có trách nhiêm gửi danh sách chính thức về Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000 thành phố Hải Phòng.

8. Ông Giám đốc Sở Địa chính có trách nhiệm cử các ông, bà Trưởng các phòng nghiệp vụ: Kế hoạch - Tài chính, Đăng ký thống kê, Tổ chức hành chính, Đo đạc và bản đồ tham gia giúp việc Ban chỉ đạo.

Điều 2.Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000 thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố lập phương án, kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã thực hiện tổng kiểm kê đất đai theo đúng yêu cầu về nội dung, thời điểm kiểm kê thời hạn hoàn thành như đã quy định tại Chỉ thị số 24 /1999/CT-TTg ngày 18/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16 /CT-UB ngày 03/11/1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000 thành phố Hải Phòng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Địa chính, Tài chính - Vật giá, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã, các ông, bà có tên ghi tại điều I và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng