ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 112/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀUKIỆN THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤTRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ, về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ, về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ, hướngdẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm,thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toántrong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 443/TTr-SNV ngày 29/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 112/QĐ-UBNDngày 16/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc quy định tiêu chuẩn, điềukiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụtrách kế toán trong các đơn vị kế toán Nhà nước do không còn phù hợp với quyđịnh pháp luật hiện hành.

Điều 2.Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện,thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấptrách nhiệm kế toán trưởng phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộclĩnh vực kế toán nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TH (B: 40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải