UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Mức công trợ của ngân sách thành phố đối với các công trình

xây dựng mới trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương;

Căn cứ ý kiến đồng ý của Thường trực Thành ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Văn bản số 2339 CV/UB ngày 22/9/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xin ý kiến về mức huy động và cơ chế áp dụng đối với các công trình xây dựng trường học;

Xét đề nghị của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá tại Văn bản số 1019 LS/GDĐT- TCVG- KHĐT ngày 12/9/1998 và Tờ trình số 235 TT/KHĐT ngày 13/11/1998 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc đề nghị thông qua cơ chế công trợ vốn xây dựng mới trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân sách Nhà nước công trợ bằng 50% giá trị công trình để xây dựng mới trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Những nơi đặc biệt khó khăn như một số xã miền núi, vùng sâu, vùng xa ngân sách hỗ trợ 70%, riêng hải đảo 80%.

Điều 2. Cơ chế này được áp dụng đối với công trình đã được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt dự án, đảm bảo đúng thủ tục xây dựng cơ bản, nguồn vốn được ghi trong dự toán năm và khởi công từ tháng 1/1999.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính- Vật giá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng