ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v ban hành bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – TBXH tỉnh Lào Cai

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư 01/LB-TT ngày 11/01/1995 của Liên bộ Lao động TBXH – Ban tổ chức – cán bộ Chính phủ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác lao động – TBXH ở địa phương;

Căn cứ vào Quyết định số 371/QĐ-TU ngày 10 tháng 7 năm 1994 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai về phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ;

Xét tờ trình về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh. Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Lao động –TBXH, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng