ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 87/HĐND-TH ngày 28/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 287/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 19 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền với các nội dung như sau:

1. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất:

- Dự án Xây dựng cống Cồn Bài tại xã Quảng An;

- Diện tích: 0,62 ha;

- Loại đất thu hồi:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,1 ha;

+ Đất trồng lúa: 0,5 ha;

+ Đất ở nông thôn: 0,02 ha;

2. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng:

a) Dự án mở rộng trường THCS Phan Thế Phương tại xã Quảng Công:

- Diện tích dự án: 0,43 ha; Trong đó chuyển mục đích sử dụng 0,43 ha đất trồng lúa;

b) Dự án mở rộng trụ sở UBND xã Quảng Thọ tại xã Quảng Thọ:

- Diện tích dự án: 0,12 ha; Trong đó chuyển mục đích sử dụng 0,05 ha đất trồng lúa;

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung danh mục công trình dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;- TTHĐND tỉnh;- CT và các PCT UBND tỉnh;- Phòng TNMT huyện Quảng Điền;- VP: các PCVP UBND tỉnh;- Lưu VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ