ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 31/3/2012 liên quan đến công tác phòng, chống ma túy

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 73/TTr- STP ngày 02/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 31/3/2012 liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, gồm các văn bản cụ thể sau:

- Quyết định số 64/QĐ-UB ngày 29/02/2000 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 171/2000/QĐ-UB ngày 31/5/2000 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm – phòng chống ma túy tỉnh Lào Cai.

Lý do: Nội dung của 2 văn bản không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh