ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BỔ SUNG KINH PHÍ CHO 4THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC XÃ, THỊ TRẤN KHU VỰC II CỦA TỈNH THỤ HƯỞNG CHƯƠNGTRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II NĂM 2013 NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự ánthuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 của Ủy banDân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II vào diện đầu tưcủa Chương trình 135 giai đoạn II;

Căn cứ Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 của UBNDtỉnh về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn dự án cơ sở hạ tầng và dựán hỗ trợ phát triển sản xuất 2 năm 2009 - 2010 thuộc Chương trình 135 giaiđoạn 2006 - 2010 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBNDtỉnh về giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1787/TTr-STC-NS ngày 12/7/2013, ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số733-TB/TU ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung kinh phí từ ngân sáchtỉnh năm 2013, với tổng số tiền 800.000.000 đồng (Tám trăm triệuđồng) để phân bổ vốn cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2013 cho 4thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã, thị trấn khu vực II của tỉnh thụ hưởng Chươngtrình 135 giai đoạn II nhưng không được ngân sách Trung ương hỗ trợ, cụ thể nhưsau:

- Huyện VânCanh (2 thôn) : 400 triệu đồng.

- Huyện VĩnhThạnh (2 thôn) : 400 triệu đồng.

Nguồn kinhphí: Từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu cho ngân sách địa phương hỗ trợ thựchiện các chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng không đủnguồn đã chuyển sang năm 2013.

Điều 2. Giao Sở Tài chính cấp bổ sung kinhphí cho các huyện có tên tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà