ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT SẢN XUẤTNẤM LINH CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước,Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ CôngThương Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối vớiChương trình khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc banhành Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối vớihoạt động khuyến công;

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Khôi phục và Phát triển nghề, làngnghề và sản xuất sản phẩm xuất khẩu năm 2013;

Theo 02 Biên bản thẩm định ngày26/7/2013 và ngày 04/9/2013 của Hội đồng thẩm định liên Sở Công Thương - Tàichính và Kế hoạch và đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc SởCông Thương tại Tờ trình số 1138/TTr-SCT ngày 16 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí choĐề án "Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nấm Linh Chi"của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 90đường 2/9, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

- Địa điểm thực hiện đề án: địa chỉsố 90 đường 2/9, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

- Hạn mức hỗ trợ: 150.000.000đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn) (Có chi tiết kèm theo);

- Kinh phí thu hồi: Không;

- Hạng mục hỗ trợ: Nồi hơi

- Thời gian thực hiện đề án: từngày 15/9/2013 đến ngày 30/12/2013;

- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn sự nghiệpngành Công Thương năm 2013 (Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBNDtỉnh).

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Sở Công Thương hướng dẫn, giámsát thực hiện đề án và giải ngân vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

2. Công ty Cổ phần chế biến lâm sảnHương Giang Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thực hiện đề án và sử dụng vốn đúngmục đích.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế và Thủtrưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và PCT Phan Ngọc Thọ;
- CVP và PCVP Đ.N.Trân;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CHITIẾT HẠNG MỤC HỖ TRỢ

Đềán "Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nấm Linh Chi" củaCông ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế

(Kèmtheo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh ThừaThiên Huế)

Đơnvị tính: đồng

STT

Nội dung

Thông số kỹ thuật

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Nồi hơi

Mã hiệu: CG-100-5A; Công suất: 100kg/giờ; Áp suất hơi: 05kg/cm2; Nhiệt độ của hơi bão hòa: 151oC; Chiều cao nồi: 1845 mm; đường kính thân ngoài nồi: 744 mm; đường kính thân trong: 530 mm.

Cái

01

150.000.000

150.000.000

Tổng cộng

150.000.000

(Bằng chữ: Một trăm năm mươitriệu đồng chẵn)