ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÝ LỊCH TƯ PHÁPĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịchtư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030"; Quyết định số 1713/QĐ-BTP ngày05/7/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai chiến lược pháttriển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dântối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng về hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xácminh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 213/TTr-STP ngày 25/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai "Chiếnlược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàntỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành ándân sự tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cótrách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cơ quan đại diện BTP tại phía nam;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 2;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND, TAND, CC.THADS các huyện, thị xã;
- LĐVP, PNC-NgV.
- Lưu: VT, H29, 30/10

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2020,TẦM NHÌN 2030" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Bình Phước)

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khóa XII, kỳ họpthứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01tháng 7 năm 2010. Sự ra đời của Luật Lý lịch tư pháp và tiếp sau là các văn bảnquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này đã tạo thành hành lang pháp lýquan trọng, đầy đủ để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp từng bước vữngchắc theo đúng nguyên tắc của hoạt động lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu thựctiễn trước mắt và lâu dài; gắn việc quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp vớiviệc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ banhành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tưpháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030"; trên cơ sở đó, ngày 05 tháng 7 năm2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai chiến lượcphát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Việc triển khai và thựchiện kế hoạch tổng thể của chiến lược này đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ,chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Quốc Phòng,Thi hành án dân sự…trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin phụcvụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tưpháp. Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai "Chiến lược pháttriển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh cụthể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của "Chiếnlược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030" được Ban hànhtheo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủvà Quyết định số 1713/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ Tư pháp, góp phần thực hiệncó hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghịquyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

- Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đốivới các hoạt động để triển khai thực hiện Chiến lược, thời hạn hoàn thành vàtrách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan trong việc triểnkhai thực hiện các giải pháp của Chiến lược;

- Phát triển lý lịch tư pháp theo hướng chuyênnghiệp, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước, trên cơ sởthiết lập, tăng cường cơ chế phối hợp đồng bộ, toàn diện giữa các cơ quan cóliên quan như Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự…trong việc tra cứu,trao đổi, cung cấp thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấpPhiếu lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu tốt nhất của cá nhân, cơ quan, tổ chức.Đồng thời phát huy vai trò của lý lịch tư pháp theo hướng là công cụ hỗ trợ đắclực cho hoạt động tố tụng hình sự.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dungđã được quy định trong Chiến lược;

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạchtriển khai thực hiện Chiến lược phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợlẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược;

- Các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hànhán dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan nêu cao tinh thần, trách nhiệmcủa mình đồng thời bảo đảm phối hợp có hiệu quả với Sở Tư pháp trong việc triểnkhai thực hiện Chiến lược.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2013 - 2015

- Thiết lập, tăng cường và hoàn thiện mối quan hệphối hợp với các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự, các cơquan có liên quan khác…trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thôngtin với Sở Tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư phápvà cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan cóliên quan thực hiện việc rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp thực hiệnLuật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh được Ban hành kèm theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo thống nhất vớinhững quy định của Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP .

- Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tưpháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành. Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức các cuộc họp liênngành giữa Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, CụcThi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác nhằm tăngcường công tác phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin, phụcvụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự, Công antrên địa bàn tỉnh tiếp tục cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người bị Tòaán kết án trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 và có từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 bằngđường công văn hoặc trực tiếp, đảm bảo giai đoạn 2013-2015 các thông tin lýlịch tư pháp phải được cung cấp đầy đủ 100% cho cơ quan quản lý để xây dựng cơsở dữ liệu lý lịch tư pháp.

- Đẩy mạnh việc khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp và sử dụng có hiệu quả việc khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đểphục vụ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Triển khai cung cấp thông tin lý lịch tư phápdưới dạng dữ liệu điện tử giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và Sở Tưpháp, bảo đảm từ năm 2013-2015 trên 50% thông tin lý lịch tư pháp chính thứcđược trao đổi giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và Sở Tư pháp được thựchiện dưới dạng điện tử.

- Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin lý lịch tưpháp dưới dạng điện tử giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp vàcác cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chứccó liên quan qua hệ thống mạng; đảm bảo từ năm 2014 - 2015 trên 50% thông tinlý lịch tư pháp được trao đổi, cung cấp qua hệ thống mạng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về lý lịch tưpháp nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức về vị trí, vai tròcủa công tác lý lịch tư pháp; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến phápluật về lý lịch tư pháp;

- Đảm bảo bố trí đủ biên chế làm công tác lý lịchtư pháp, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức,viên chức, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động lý lịch tư pháp. Pháthuy vai trò của đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trong công tác phối hợp tra cứu,xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nhằm đáp ứng những yêu cầu dochiến lược đề ra;

- Đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trangthiết bị, phương tiện làm việc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng,quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy và dữ liệu điện tử tạiSở Tư pháp; đầu tư cơ sở, vật chất, kỹ thuật cho các cơ quan như Tòa án, Kiểmsát, Công an, Thi hành án dân sự để phục vụ việc cung cấp thông tin lý lịch tưpháp cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp qua hệ thống mạng.

2. Giai đoạn 2016-2020

- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, cơ chếphối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hànhán dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trong việc tra cứu, xác minh,trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịchtư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin lý lịch tưpháp dưới dạng điện tử giữa Sở Tư pháp và cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an,Thi hành án dân sự qua hệ thống mạng, đảm bảo 90% thông tin lý lịch tư phápđược trao đổi dưới dạng điện tử;

- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm côngtác lý lịch tư pháp chuyên nghiệp, đảm bảo 95% công chức, viên chức làm côngtác lý lịch tư pháp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng độingũ công chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lýlịch tư pháp tại các cơ quan có liên quan.

3. Định hướng năm 2030

- Cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháptại địa phương nhằm thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên cơ sở tra cứuthông tin từ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia qua hệ thống mạng trựctuyến.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệthông tin vào hoạt động quản lý lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thựchiện xây dựng, tổ chức cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng chuyên nghiệp,hiện đại, đáp ứng tốt nhất yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơquan, tổ chức.

- Chuyên nghiệp hóa trong việc trao đổi, tra cứu,xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, đưa công tác này vào nề nếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụthể để thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn2030 trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Lý lịchtư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, tổ chức biênsoạn tài liệu tuyên truyền như sách hỏi đáp pháp luật, cẩm nang nghiệp vụ…; chủtrì tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Côngan, Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan khác trong việc phối hợp vớicơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong tra cứu, xác minh, traođổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; tham mưu giúp UBND tỉnh triển khaithực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ vàKế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm2020, tầm nhìn 2030 của Bộ Tư pháp.

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu đềxuất bổ sung biên chế làm công tác lý lịch tư pháp bảo đảm phù hợp với tìnhhình thực tế; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viênchức của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp với cơ quan quản lý cơ sởdữ liệu lý lịch tư pháp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tinlý lịch tư pháp.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp hàng nămxây dựng dự toán kinh phí trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở, vậtchất, kỹ thuật cho Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp; bố trí kinh phí cho các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự,Công an phục vụ việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo từng giai đoạn củaKế hoạch.

4. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tư phápnghiên cứu thiết lập cơ chế cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điệntử giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với các cơ quan Tòa án,Viện Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự qua hệ thống mạng.

5. Cơ quan Tòa án, Công an, Viện Kiểm sát, Thi hànhán dân sự, các cơ quan có liên quan khác trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạchthực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vàKế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược. Tiếp tục trao đổi, tra cứu, xác minh,cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật./.