ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 2136 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ thẩm định Đề án khuyến công

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 660/TTr-SCT ngày 04/8/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ,

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định Đề án khuyến công (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định), bao gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Hồ Sơn Hùng – Phó Giám đốc Sở Công thương.

2. Tổ phó: Ông Trần Hữu Đức – Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.

3. Các tổ viên:

- Ông Trịnh Trầm – Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công thương, thư ký Tổ thẩm định;

- Ông Nguyễn Hữu Khánh – Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính;

- Ông Trần Võ Hải Bình – Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2.

1. Tổ thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện việc thẩm định Đề án khuyến công theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Tổ thẩm định tự giải thể khi chấm dứt nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành