ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CÁCĐIỂM KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀO QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀSỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2015VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản đã được Quốc hội nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày09/3/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtKhoáng sản; Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 vàNghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 11/3/2009của UBND Tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngkhoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Tỉnh đến năm 2015 và định hướngđến năm 2020;

Ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh(tại Công văn số 257/HĐND- KTNS ngày 28/11/2013) về việc bổ sung Quy hoạch thămdò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thôngthường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờtrình số 83/TTr-SXD ngày 15/11/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt bổ sung vào “Quy hoạchthăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thôngthường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” tại Quyết định số413/QĐ-UBND ngày 11/3/2009; với các nội dung sau:

1. Bổ sung điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựngthông thường:

a) Điểm khai thác đá:

Địa điểm

Tọa độ vị trí X,Y (Hệ VN-2000)

Diện tích
(ha)

Định hướng quy hoạch

Núi Hòn Vung, thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An

1. 1467.159 – 578.306

2. 1467.390 – 578.647

3. 1467.193 – 578.787

4. 1466.960 – 578.442

10

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn xin thăm dò, khai thác phục vụ dự án: Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1

b) Điểm khai thác đất:

Địa điểm

Tọa độ vị trí X,Y (Hệ VN-2000)

Diện tích(ha)

Định hướng quy hoạch

Núi ông Hoành, thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu

1. 1502.798 – 574.880

2. 1502.762 – 574.940

3. 1502.659 – 574.924

4. 1502.695 – 574.864

5. 1502.737 – 574.834

0,863

Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định xin khai thác phục vụ dự án: Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1

2. Lý do bổ sung: Nhằm kịp thời phục vụ cho nhu cầuxây dựng Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1 theo tiến độ đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên Quyết định số số 413/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND Tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chếbiến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Tỉnh đến năm 2015và định hướng đến năm 2020.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmhướng dẫn Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Địnhkhẩn trương lập thủ tục, trình UBND Tỉnh cấp phép theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, CôngThương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBNDhuyện Tuy An, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu và Thủ trưởng các cơ quan liênquan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự