UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ - DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “NÂNGCẤP CỬA KHẨU CHÍNH LÓNG SẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA THÀNH CỬA KHẨU QUỐC TẾ’’

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Báo cáo số 1424/BC-BNG-UBBG-m ngày 16 tháng7 năm 2012 của Bộ Ngoại giao về kết quả cuộc họp thường niên lần thứ XXII vềbiên giới giữa Việt Nam và Lào;

Căn cứ hướng dẫn của Uỷ ban biên giới Quốcgia về trình tự, thủ tục nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập thành cửa khẩu Quốctế tại Văn bản số 636/UBBG-PT ngày 23 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định chi phí cho lập, thẩmđịnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 01 tháng02 năm 2013 của UBND tỉnh cho phép xây dựng đề án Nâng cấp cửa khẩu chính LóngSập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu Quốc tế;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 256/TTr-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2013, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩmđịnh số 631/BCTĐ-SKHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2013; Ý kiến thống nhất liên ngành:Kế hoạch và Đầu tư - Ngoại vụ - Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tại Báo cáo số 607/BC-KHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đơn vị thực hiện và phêduyệt đề cương nhiệm vụ - dự toán xây dựng Đề án: Nâng cấp cửa khẩu chính LóngSập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu Quốc tế với những nội dung sau:

1. Về điều chỉnh đơn vị thực hiện

Đơn vị thực hiện đã giao tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh là Sở Ngoại vụ. Nay điều chỉnh lại nhưsau:

- Đơn vị lập đề cương nhiệm vụ - dự toán: Sở Ngoạivụ tỉnh.

- Đơn vị thực hiện xây dựng đề án: Bộ Chỉ huy bộđội Biên phòng tỉnh.

2. Về đề cương nhiệm vụ - dự toán xây dựng đềán

a) Tên đề án

Nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, huyện Mộc Châu,tỉnh Sơn La thành cửa khẩu Quốc tế.

b) Đơn vị xây dựng đề án: Bộ Chỉ huy bộ đội Biênphòng tỉnh.

c) Địa điểm: Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnhSơn La.

d) Mục tiêu đề án

Xây dựng đề án trình các Bộ - Ngành Trung ương thẩmđịnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện nângcấp cửa khẩu.

e) Quy mô

Xây dựng đề án làm cơ sở nâng cấp cửa khẩu Lóng Sậpthành cửa khẩu Quốc tế.

g) Nội dung đề cương: Ngoài phần mở đầu, đề cươnggồm 05 phần chính.

- Phần mở đầu

Khái quát sự cần thiết xây dựng đề án; các căn cứpháp lý; mục tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm của đề án.

- Phần 1: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vàcơ sở của việc nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thànhcửa khẩu Quốc tế.

- Phần II: Những tác động về kinh tế - xã hội đốivới việc quy hoạch nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh SơnLa thành cửa khẩu Quốc tế.

- Phần III: Định hướng nâng cấp cửa khẩu chính LóngSập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu Quốc tế.

- Phần IV: Các giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩuLóng Sập trong điều kiện được nâng cấp thành cửa khẩu Quốc tế.

- Phần V: Tổ chức thực hiện và các đề xuất, kiếnnghị.

(Có đề cương chi tiết kèm theo).

h) Dự toán kinh phí lập đề án:

- Dự toán kinh phí: 998,495 triệu đồng (Chín trămchín tám triệu, bốn trăm chín lăm ngàn đồng - Có dự toán chi tiết kèm theo).

- Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp kinh tế ngânsách tỉnh.

i) Thời gian hoàn thành: Năm 2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm bàn giao lại các tàiliệu, đề cương nhiệm vụ - dự toán cho Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh để triểnkhai xây dựng đề án.

2. Bộ Chỉ huy Bộ biên phòng tỉnh

- Khẩn trương tiếp nhận các tài liệu liên quan từSở Ngoại vụ, triển khai xây dựng, sớm hoàn thành đề án theo đề cương được duyệt,xin ý kiến các ngành liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh trình các Bộ - NgànhTrung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khaithực hiện nâng cấp cửa khẩu.

- Sau khi được bố trí kinh phí xây dựng đề án, cótrách nhiệm thanh toán cho sở Ngoại vụ phần kinh phí xây dựng đề cương nhiệm vụ- dự toán.

3. Sở Tài chính cân đối, trình UBND tỉnh bố trí nguồnkinh phí xây dựng đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NC - VP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KTTH - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, V.Hải (01b), 20 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

ĐỀ CƯƠNG

NHIỆM VỤ - DỰ TOÁNKINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN "NÂNG CẤP CỬA KHẨU CHÍNH LÓNG SẬP THÀNH CỬA KHẨUQUỐC TẾ"
(Kèm theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ

Phần mở đầu

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN, CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG VÀ MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết của Đề án nâng cấp cửa khẩu LóngSập từ cửa khẩu chính thành cửa khẩu Quốc tế

Sự cần thiết phải nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sậpthành cửa khẩu Quốc tế được thể hiện thông qua các yếu tố sau:

- Chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của Chínhphủ đối với tỉnh Sơn La nói chung và hệ thống cửa khẩu biên giới trên địa bàntỉnh nói riêng.

- Quan hệ hợp tác Quốc tế giữa hai nước Việt Nam- Lào

- Những cam kết giữa Chính phủ hai nước, giữa tỉnhSơn La và các tỉnh Bắc Lào

- Thực tế nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vựccửa khẩu và nhu cầu hợp tác kinh tế giữa hai nước, giữa tỉnh Sơn La và các tỉnhBắc Lào…

Từ đó đưa ra nội dung về: Tính cấp thiết của việcquy hoạch nâng cấp cửa khẩu Lóng Sập từ cửa khẩu chính lên cửa khẩu Quốc tế,đồng thời làm rõ nâng cấp vào thời điểm hiện nay là thích hợp.

II. Căn cứ xây dựng Đề án

- Các căn cứ pháp lý của Việt Nam, các căn cứ pháplý song phương Việt Nam - CHDCND Lào.

- Các căn cứ pháp lý của tỉnh Sơn La.

- Các căn cứ pháp lý liên quan đến hướng dẫn xácđịnh chi phí xây dựng đề án.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi và sản phẩm củaĐề án

1. Mục tiêu của việc nâng cấp: Đưa ra những mục tiêucủa việc xây dựng và thực hiện đề án.

2. Nhiệm vụ của Đề án

- Làm rõ sự cần thiết của việc quy hoạch nâng cấpcửa khẩu Lóng Sập từ cửa khẩu phụ thành cửa khẩu chính.

- Phân tích và đánh giá những thuận lợi và khó khănđể cửa khẩu Lóng Sập trở thành cửa khẩu Quốc tế.

- Dự báo những đóng góp của cửa khẩu và khu kinhtế thương mại cửa khẩu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La vàkhu vực sau khi nâng cấp trở thành cửa khẩu Quốc tế.

3. Phạm vi Đề án

- Phạm vi bao trùm về mặt không gian của đề án;

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Lộ trình thực hiện, chương trình đàm phán với nướcCHDCND Lào sau khi đề án được phê duyệt.

4. Sản phẩm của Đề án

- Báo cáo tổng hợp đề án Nâng cấp cửa khẩu chínhLóng Sập thành cửa khẩu Quốc tế (Báo cáo tổng hợp);

- Báo cáo tóm tắt thuyết minh về việc “Nâng cấp cửakhẩu chính Lóng Sập thành cửa khẩu Quốc tế”..

Phần I

NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CƠ SỞ CỦAVIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU LÓNG SẬP - PA HÁNG TỪ CỦA KHẨU CHÍNH THÀNH CỬA KHẨU QUỐCTẾ

I. Khái quát về điều kiện tự nhiên và thực trạngKT - XH các xã khu vực cửa khẩu Lóng Sập - Pa Háng

1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý

1.2. Điều kiện đất đai

1.3. Tài nguyên nước

1.4. Tài nguyên rừng

1.5. Khoáng sản

1.6. Các tiềm năng khác….

2. Điều kiện xã hội và hạ tầng cơ sở

2.1. Phát triển kinh tế và mức sống dân cư

2.2. Lao động

2.3. Trật tự an toàn xã hội

2.4. Các điều kiện về hạ tầng: giao thông, điện,nước….

II. Cơ sở của việc nâng cấp cửa khẩu Lóng Sậptừ của khẩu chính lên cửa khẩu Quốc tế

1. Cửa khẩu Lóng Sập là cửa khẩu chính đã hội tụđủ các điều kiện để áp dụng các cơ chế, chính sách nâng cấp thành cửa khẩu Quốctế

1.1. Khái quát về tỉnh Sơn La và vị trí, vai tròcủa cửa khẩu Lóng Sập đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

1.2. Hiện trạng về quy mô giao lưu qua cửa khẩu vàhiệu quả kinh tế - xã hội.

1.3. Những khó khăn, bất cập trong quá trình giaolưu qua lại cửa khẩu chính hiện nay

1.4. Những yêu cầu cấp bách của việc nâng cấp cửakhẩu phụ Lóng Sập thành cửa khẩu chính.

2. Vai trò của cửa khẩu quốc tế đối với nền kinhtế cả nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc và khu vực

2.1. Giao lưu kinh tế biên giới là phương thức đẩynhanh tiến trình hội nhập kinh tế:

a) Là hình thức tiếp cận có hiệu quả để thực hiệnmục tiêu mở rộng hợp tác với các nước láng giềng đặc biệt là với Lào.

b) Là biểu hiện của xu thế hội nhập kinh tế của cácnước gần nhau về vị trí địa lý.

c) Là địa bàn thử nghiệm các cơ chế, chính sách hướngtới tự do hoá thương mại và đầu tư.

2.2. Phát triển kinh tế cửa khẩu ở tầm quốc tế khôngchỉ góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội các khu vực vùng biên giới màcòn có tác động lan toả, đẩy nhanh tiến trình hội nhập và tăng trưởng kinh tếcủa cả nước.

2.3. Phát triển kinh tế cửa khẩu là một bộ phận cấuthành trong chiến lược kinh tế đối ngoại của đất nước.

3. Chủ trương và chính sách của Nhà nước đối vớiphát triển kinh tế cửa khẩu

3.1. Chính sách hợp tác với CHDCND Lào

3.2. Chính sách phát triển kinh tế biên giới vùngTây Bắc và kinh tế cửa khẩu.

3.3. Chính sách đối với vùng miền núi, vùng sâu,vùng xa.

3.4. Chủ trương, chính sách của tỉnh Sơn La.

3.5. Các chương trình, dự án quốc gia liên quan đếntỉnh Sơn La.

III. Hiện trạng và tình hình phát triển kinh tếcủa khẩu tại cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1. Đánh giá hiện trạng

1.1. Về quy hoạch

1.2. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

1.3. Kim ngạch xuất khẩu

1.4. Xuất nhập cảnh

1.5. Thu hút đầu tư

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn đối với việcnâng cấp cửa khẩu

- So với các chỉ tiêu về cửa khẩu Quốc tế: Các chỉtiêu đã đạt so với chỉ tiêu cửa khẩu quốc tế; Các chỉ tiêu chưa đạt, cần có quyhoạch, kế hoạch xây dựng.

- Những khó khăn và thuận lợi đối với việc nâng cấpcửa khẩu.

Phần II

DỰ BÁO NHỮNG TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆCQUY HOẠCH NÂNG CẤP CỬA KHẨU LÓNG SẬP TỪ CỬA KHẨU CHÍNH THÀNH CỬA KHẨU QUỐC TẾ

I. Những tác động tích cực và cơ hội mới cho pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La

1. Tác động đến tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèocủa khu vực ven biên giới, khu vực cửa khẩu và tỉnh Sơn La.

2. Gia tăng thương mại biên giới sẽ thúc đẩy quátrình đô thị hoá, cải thiện cơ sở hạ tầng cho khu vực cửa khẩu và tỉnh Sơn La.

3. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển các dự án hợptác thương mại và đầu tư đường biên giữa Việt Nam, Lào.

4. Cho phép giải quyết các tranh chấp thương mại,chủ quyền biên giới một cách xây dựng.

5. Tạo niềm tin cho các doanh nghiệp sản xuất vàkinh doanh ở khu vực biên giới thâm nhập vào thị trường của nhau.

6. Tạo cơ hội nâng cao năng lực các hoạt độngthương mại biên giới và hiện đại hoá cơ sở vật chất cửa khẩu Lóng Sập.

7. Phát triển du lịch.

8. Bảo đảm an ninh biên giới chung giữa hai nước.

II. Những khó khăn

- Áp lực về quy mô giao lưu qua cửa khẩu quốc tếtrong khi điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chưa phù hợp.

- Tính toán xây dựng cơ hạ tầng; tính toán bố tríđủ các lực lượng, phương tiện hoạt động thực hiện vụ ở cửa khẩu.

Phần III

ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CẤP CỬA KHẨU CHÍNH LÓNG SẬP THÀNH CỬA KHẨUQUỐC TẾ

1. Nguyên tắc và tiêu chí xây dựng cửa khẩu Quốctế Lóng Sập

1.1. Nguyên tắc nâng cấp cửa khẩu chính thành cửakhẩu Quốc tế

1.2. Tiêu chí xây dựng cửa khẩu Quốc tế

2. Quan điểm, mục tiêu, phạm vi xây dựng

2.1. Quan điểm

2.2. Mục tiêu

2.3. Phạm vi

3. Các định hướng xây dựng cửa khẩu chính Lóng Sậpthành cửa khẩu Quốc tế

3.1. Nhân lực

3.2. Cơ sở hạ tầng

3.3. Trang thiết bị

3.4. Kiến trúc, cảnh quan và các định hướng quy hoạch

3.5. Nguồn vốn xây dựng

3.6. Tiến độ thực hiện đề án

Phần IV

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỬA KHẨU LÓNG SẬP TRONGĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÂNG CẤP THÀNH CỬA KHẨU QUỐC TẾ

1. Quy hoạch: Sau khi đề án được phê duyệt cần thựchiện quy hoạch cửa khẩu và kế hoạch thực hiện.

2. Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng cứng và mềm của cửakhẩu Lóng Sập (lựa chọn mô hình cửa khẩu, định hướng trang bị thiết bị kỹ thuật).

3. Kiện toàn tổ chức quản lý Nhà nước về hoạt độngthương mại và đổi mới phương thức quản lý thương mại ở khu vực cửa khẩu phù hợpvới quy mô cửa khẩu Quốc tế

4. Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩmtham gia trao đổi kinh tế biên giới bằng biện pháp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệtiên tiến, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh và quản lý xuất nhậpkhẩu biên giới.

5. Xây dựng các chính sách đồng bộ về giao lưu kinhtế qua cửa khẩu ở quy mô cửa khẩu Quốc tế.

6. Đào tạo nguồn nhân lực theo hướng ưu tiên đàotạo cán bộ quản lý doanh nghiệp trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, côngnghiệp và cán bộ quản lý cửa khẩu bằng phương tiện hiện đại.

7. Củng cố anh ninh quốc phòng.

8. Giải pháp về hợp tác Quốc tế (đối ngoại)

9. Giải pháp về vốn đầu tư: Cân đối các nguồn lực(Nghị quyết TW), ngoại lực (thu hút từ các nguồn vốn khác: Công tư hợp doanh,doanh nghiệp...)

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Tổ chức thực hiện

1.1. Thành lập Ban quản lý Đề án

1.2. Trách nhiệm các cơ quan trong thực hiện Đềán

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị với Chính phủ: Chính sách về thuế,hỗ trợ đầu tư.

2.2. Kiến nghị với tỉnh: Quy hoạch, kế hoạch thựchiện, giải phóng mặt bằng...

B. DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

TT

Khoản mục chi phí

Mức chi phí tối đa (%)

Dự toán kinh phí (đồng)

A

TỔNG KINH PHÍ Ở MỨC TỐI ĐA

100

731.900.000

I

Chi phí xây dựng nhiệm vụ và dự toán

2,5

18.297.500

1

Chi phí xây dựng đề cương, nhiệm vụ

1,5

10.978.500

2

Chi phí lập dự toán theo đề cương, nhiệm vụ

1

7.319.000

II

Chi phí xây dựng quy hoạch

84

614.796.000

1

Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu

7

51.233.000

2

Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch

4

29.276.000

3

Chi phí khảo sát thực địa

20

146.380.000

4

Thiết kế đánh giá các yếu tố, điều kiện nâng cấp từ cửa khẩu chính lên cửa khẩu Quốc tế

53

387.907.000

4.1

Phân tích đánh giá các điều kiện, cơ sở việc nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập lên cửa khẩu Quốc tế

1

7.319.000

4.2

Dự báo những tác động về kinh tế - xã hội với việc nâng cấp cửa khẩu Lóng Sập lên cửa khẩu Quốc tế

3

21.957.000

4.3

Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển cửa khẩu kinh tế Lóng Sập

4

29.276.000

4.4

Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển cửa khẩu

3

21.957.000

4.5

Nghiên cứu đề xuất các phương án phát triển

6

43.914.000

4.6

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu khi được nâng cấp thành cửa khẩu Quốc tế

20

146.380.000

a

Luận chứng các phương án phát triển

5

36.595.000

b

Xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực

1

7.319.000

c

Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ

1

7.319.000

d

Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường

1,5

10.978.500

đ

Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư

4

29.276.000

e

Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm

1,5

10.978.500

g

Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ

3

21.957.000

h

Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện

3

21.957.000

4.7

Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo liên quan

8

58.552.000

a

Xây dựng báo cáo đề dẫn

1

7.319.000

b

Xây dựng báo cáo tổng hợp

6

43.914.000

c

Xây dựng các báo cáo tóm tắt

0,6

4.391.400

d

Xây dựng văn bản trình thẩm định

0,2

1.463.800

đ

Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch

0,2

1.463.800

4.8

Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch

8

58.552.000

III

Chi phí khác

13

98.806.500

1

Chi phí quản lý dự án quy hoạch

4

29.276.000

2

Chi phí thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán

1,5

10.978.500

3

Chi phí thẩm định quy hoạch

4,5

32.935,500

4

Chi phí công bố quy hoạch

3,5

25,616.500

B

THUẾ VAT (5%)

36.595.000

C

DỰ PHÒNG

230.000.000

D

TỔNG CỘNG (A+B+C)

998.495.000

Chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng