ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2 136/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN DỰ ÁN ÁN “XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊNTAI VÙNG TRỌNG ĐIỂM” DO TỔ CHỨC BẮC ÂU TRỢ GIÚP VIỆT NAM (NAV) TÀI TRỢ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngNhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ v việc banhành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướngdẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chếđộ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoàithuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của yban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sửdụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 2038/SKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại "Xây dựng nănglực và khả năng ứng phó thiên tai vùng trọng điểm" do tổ chức Bắc Âu Trợgiúp Việt Nam (NAV) tài trợ với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng năng lực vàtăng cường khả năng ứng phó với thiên tai vùng trọng điểm.

2. Tổ chức tài trợ: do tổ chức BắcÂu trợ giúp Việt Nam (NAV).

3. Địa bàn thực hiện dự án: xã ĐiềnHương huyện Phong Điền, xã Phú Diên và Phú An huyện Phú Vang, xã Lộc Trì và thịtrấn Phú Lộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: Nâng caonăng lực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cho người dân vùng dự án.

5. Các hoạt động cụ thể của dự án:

- Tập huấn nâng cao năng lực phòngngừa và ứng phó thiên tai cho các hộ gia đình trong vùng dự án.

- Tập huấn về sơ cấp cu và cứu hộ cứu nạn cho các tình nguyện viên.

- Hỗ trợ áo phao và túi sơ cấp cứu.

6. Tổng vốn dự án: 325.500.000VNĐ, trong đó:

- Nguồn vốn tài trợ của tổ chứcNAV: 325.500.000 VNĐ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 3tháng.

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan tiếp nhận và thực hiện:Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

+ Phối hợp với y ban nhân dân các huyện: Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc và các sở ngànhchức năng tổ chức thực hiện các hoạt động dự án theo đúng quy định hiện hành.

+ Phối hợp với Sở Tài chính thựchiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đốivới khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơnvị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầutư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện: PhúLộc, Phú Vang và Phong Điền, Văn phòng Tổ chức NAV tại Huế và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT,TC; PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- L
ưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa