ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNGTỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/CP ngày 23/01/1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường; số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quảnlý thị trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 465/TTr-SNV ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên là đơnvị quản lý nhà nước trực thuộc Sở Công Thương, giúp Giám đốc Sở Công Thươngthực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểmsoát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thươngmại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Quản lý thị trường chịu sự quản lý trựctiếp của Sở Công Thương và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quản lýthị trường.

Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân,có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định củapháp luật.

Trụ sở: Số 333, đường Nguyễn Văn Linh, thành phốHưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạtđộng thương mại, công nghiệp của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đềxuất với Sở Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chứcthị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịpthời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lýthị trường thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theothẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại và công nghiệp.

3. Xây dựng kế hoạch, thực hiện chức năng thanhtra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

4. Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trangbị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượngquản lý thị trường ở địa phương.

5. Thường trực giúp Giám đốc Sở Công Thương chủtrì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các cấp, các ngành trong hoạt động chốngbuôn lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại.

6. Thực hiện nhiệm vụ thường trực giúp việc BanChỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban Chỉđạo 127 tỉnh).

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc SởCông Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Chi cục: Gồm Chi cục trưởng và khôngquá 03 Phó Chi cục trưởng; trong đó:

- Chi Cục trưởng: Phụ trách chung, chịu tráchnhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về công tác quản lý,điều hành các hoạt động của Chi cục;

- Phó Chi cục trưởng: Giúp việc cho Chi cụctrưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụđược phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chicục trưởng uỷ quyền điều hành các hoạt động của Chi cục;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khenthưởng, kỷ luật Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định phâncấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.

3. Các Đội Quản lý thị trường (QLTT):

- Đội QLTT số 01: Quản lý địa bàn thành phố HưngYên;

- Đội QLTT số 02: Quản lý địa bàn huyện Ân Thi;

- Đội QLTT số 03: Quản lý địa bàn huyện Phù Cừ;

- Đội QLTT số 04: Quản lý địa bàn huyện Mỹ Hào;

- Đội QLTT số 05: Quản lý địa bàn huyện Tiên Lữ;

- Đội QLTT số 06: Quản lý địa bàn huyện KhoáiChâu;

- Đội QLTT số 07: Quản lý địa bàn huyện Văn Lâm;

- Đội QLTT số 08: Quản lý địa bàn huyện VănGiang;

- Đội QLTT số 09: Quản lý địa bàn huyện Yên Mỹ;

- Đội QLTT số 10: Quản lý địa bàn huyện Kim Động;

- Đội QLTT số 11: Chống buôn lậu và gian lậnthương mại.

Các Đội Quản lý thị trường có con dấu riêng vàđược mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Chi cục Quản lý thị trường là biênchế công chức hành chính, được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm tương ứngvới Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước mắt, Chi cục sắp xếp, bố trí trong tổng sốbiên chế hiện có của Chi cục để đảm nhiệm các vị trí việc làm ở các Đội mớithành lập, đảm bảo hợp lý và hiệu quả.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1880/1998/QĐ-UB ngày 19/10/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cụcQuản lý thị trường tỉnh Hưng Yên; số 873/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 về việc bổ sungcơ cấu tổ chức và biên chế Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốccác sở, ngành: Nội vụ, Công Thương, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và thủtrưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường