THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2137/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔITHÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hànhchính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạocải cách hành chính của Chính phủ như sau:

1. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, PhóTrưởng ban Chỉ đạo thay ông Nguyễn Tiến Dĩnh đã nghỉ hưu.

2. Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cáchhành chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên thư ký thay ông Đinh Duy Hòa đã nghỉ hưu.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính củaChính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc