ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2137/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ MỸ NGHỆ CHO ĐỒNGBÀO NGHÈO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NÔNG THÔN MIỀN NÚI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊNHUẾ, VIỆT NAM" DO TỔ CHỨC TRUNG TÂM HỢP TÁC XÃ THỤY ĐIỂN (SCC) TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chếquản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước người;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướngdẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chếđộ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoàithuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quychế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 2037/SKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 10 năm 2013 về việc đềnghị phê duyệt dự án trên cơ sở hồ sơ bổ sung hồ sơ thành lập của Trung tâm Dạynghề và Đào tạo việc làm cho người khuyết tật và trẻ khó khăn Hy Vọng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhậndự án viện trợ không hoàn lại "Phát triển nông nghiệp và mỹ nghệ cho đồngbào nghèo dân tộc thiểu số ở nông thôn miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa ThiênHuế, Việt Nam" do Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển tài trợ với những nộidung sau:

1. Tên dự án: Phát triển nôngnghiệp và mỹ nghệ cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số ở nông thôn miền núihuyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

2. Tổ chức tài trợ: Trung tâm Hợptác xã Thụy Điển - Swedish Cooperative Center (SCC).

3. Địa bàn thực hiện dự án: tại 6xã: A Đớt, A Roàng, Hồng Thủy, Hồng Vân, Nhâm và Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnhThừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: giảm nghèothông qua gia tăng cơ hội việc làm và cung ứng thực phẩm tốt hơn ở huyện ALưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Các hoạt động cụ thể của dự án:

+ Tập huấn nâng cao năng lực.

+ Đào tạo, phát triển kinh doanhnghề (sản xuất mỹ nghệ, dệt, may);

+ Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi,trồng trọt thân thiện với môi trường;

+ Xây dựng các mô hình thí điểm vềchăn nuôi, trồng trọt thân thiện với môi trường:

(Chi tiết hoạt động theo vănkiện dự án).

6. Tổng vốn dự án: 6.027.500.000VNĐ tương đương 2.009.167 SEK, trong đó:

+ Trung tâm HTX Thụy Điển:5.325.000.000 VNĐ tương đương 1.775.000 SEK.

+ Vốn đối ứng từ Trung tâm Hy Vọng:702.500.000 VNĐ tương đương 234.167 SEK.

7. Thời gian thực hiện dự án: 32tháng (2013 - 2015).

8. Tổ chức thực hiện:

+ Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâmHy vọng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giám đốc Trung tâmHy Vọng tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Sở Tài chính thựchiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đốivới khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị;

+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Laođộng, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đểtriển khai các hoạt động của dự án đảm bảo tính bền vững của dự án và phù hợpvới quy định hiện hành;

+ Phối hợp với Sở Ngoại vụ Công antỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục xin giấyphép vào khu vực biên giới theo Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, SởLao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện A Lưới, Tổ chức Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển và Thủ trưởngcác cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT,TC; PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa