ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2138/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ LÀM CÔNGTÁC TÔN GIÁO CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBNDngày 26/11/2003;;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 1551/TTr-SNVTG ngày 22/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ xây dựngĐề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địabàn tỉnh gồm các ông có tên sau:

1.

Ông Nguyễn Hữu Tư

-PGĐ. Sở Nội Vụ, Trưởng BTG

- Tổ trưởng;

2.

Ông Trần Thái Sơn

- TP. XDCQ & ĐGHC Sở Nội vụ

- Tổ phó;

3.

Ông Đinh Ngọc Sinh

- TP.DT - TG, Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Thành viên;

4.

Ông Phan Kiều Hưng

- PTP.Tổ chức, cán bộ, Ban TCTU

- Thành viên;

5.

Ông Lưu Văn Trường

- TP. Ban DT-TG, UBMTTQVN tỉnh

- Thành viên;

6.

Thượng tá Hồ Thanh Sơn

- TP. An ninh xã hội, Công an tỉnh

- Thành viên;

7.

Ông Thái Văn Hóa

- PTP.NC-NgV, VP.UBND tỉnh

- Thành viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ,cơ chế hoạt động của Tổ xây dựng Đề án:

1. Xây dựng đề án kiện toàn tổ chứcbộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnhphê duyệt.

2. Kinh phí hoạt động của Tổ xâydựng Đề án do Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ lập dự trù kinh phí hoạt động gửi Sở Tàichính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

3. Tổ xây dựng Đề án được sử dụngcon dấu của Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khihoàn thành đề án.

Điều 3. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông cótên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT, H190, 01/11

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm