ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục kiểm lâm Lào Cai

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ hướng dẫn về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm;

Căn cứ Quyết định số 863/TCLĐ ngày 08/8/1994 của Bộ lâm nghiệp ban hành bản quy định nhiệm vụ cụ thể và quan hệ công tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp và cơ quan Kiểm lâm ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TU ngày 10 tháng 7 năm 1994 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Xét tờ trình về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục kiểm lâm Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng