ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2143/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ HIỆP HỘI BRETAGNE-VIỆT NAM (PHÁP)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sửdụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chếđộ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoàithuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vàsử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét Công văn số 941/SNgV-NGO ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về đề nghị phêduyệt khoản viện trợ phi dự án của Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp);

Theo đề nghị của Sở Tài chínhtại Công văn số 2655/STC-QLNS ngày 14 tháng 10 năm 2013 (gửi đến Ủy ban nhândân tỉnh vào ngày 17 tháng 10 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tiếpnhận số tiền 26.000.000 đồng do Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) viện trợthông qua Sở Ngoại vụ để trao tặng quà là đồ dùng học tập cho các em trường mầmnon các xã thuộc huyện Phú Vang: Phú Xuân, Vinh Hà, trường tiểu học các xãthuộc huyện A Lưới: A Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Kim.

Điều 2. Giám đốc Sở Ngoại vụtỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

- Tiếp nhận số tiền do Hiệp hộiBretagne-Việt Nam (Pháp) viện trợ đảm bảo đúng quy định;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cáchuyện: Phú Vang, A Lưới sử dụng tiền viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, antoàn và hiệu quả;

- Phối hợp với Sở Tài chính thựchiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sáchđối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị;

+ Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công antỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục xin giấyphép vào khu vực biên giới theo Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ;Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện Phú Vang, A Lưới và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC; PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu