ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2144/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÂNBỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/2010 CỦA CHÍNH PHỦĐỢT 1 NĂM 2013 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗtrợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộchệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 2577/STC-NS ngày 29/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phíthực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ cho các huyện, thịxã, trường học đợt 1 năm 2013 như sau:

Đơn vịtính: Triệu đồng

STT

Đơn vị

Kinh phí phân bổ

1

Huyện Đồng Phú

820

2

Huyện Chơn Thành

225

3

Thị xã Bình Long

512

4

Huyện Lộc Ninh

4.347

5

Huyện Bù Đốp

2.336

6

Huyện Bù Gia Mập

3.536

7

Huyện Bù Đăng

1.646

8

Thị xã Phước Long

244

9

Thị xã Đồng Xoài

640

10

Huyện Hớn Quản

634

11

Các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý

4.008

Tổng cộng

18.948

Nguồn kinh phí: Trung ương bổ sungcó mục tiêu cho ngân sách tỉnh tại Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 củaBộ Tài chính.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đàotạo, UBND các huyện, thị xã căn cứ số kinh phí được phân bổ theo Quyết định nàychỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà) ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạcNhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, VX;
- Lưu VT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong