UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát, áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

__________________

CHỦ TỊCH UBND TP CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v ban hành định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 664/TTr .SXD ngày 14/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát là cơ sở xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình, xác định giá gói thầu các công trình xây dựng trên địa bàn.

Các dự án sử dụng nguồn vốn khác khuyến khích áp dụng Bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình này cho những công tác nêu trên.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/2002/QĐ .UB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan theo dõi, tổ chức hướng dẫn việc áp dụng đơn giá, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh những thay đổi về giá vật liệu, giá ca máy hoặc những điều chỉnh về tiền lương trong hoạt động xây dựng theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.