UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2146/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỰCHỦ MỘT PHẦN KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNHPHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục;

Căn cứ nghị định số43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu tráchnhiệm về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghiệp quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triểngiáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh chếđộ phụ cấp đối với giáo viên các trường mầm non công lập tự chủ một phần kinhphí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Đề án số 128/ĐA-UBND ngày 10/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi các trường mầmnon bán công trên địa bàn Hải Phòng sang công lập tự chủ (thực hiện cơ chế tàichính tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ);

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi cáctrường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn Hải Phòng (thực hiện cơ chếtài chính tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động);

Xét đề nghị của Liên Sở: Tàichính- Giáo dục và Đào tạo tài Tờ trình số 2213/TTr-STC-SGDĐT ngày 27/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức hỗtrợ từ ngân sách nhà nước đối với chế độ giáo viên mầm non trường công lập tựchủ một phần kinh phí trong năm 2012 như sau;

+ Hỗ trợ đối với giáo viên mầmnon hợp đồng trong chỉ tiêu lao động được giao hệ số 1,65 theo mức lương tốithiểu chung.

+ Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp… theo hệ số 1,65 mứclương tối thiểu chung.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhcùng Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện việc cấp kinh phí và hướng dẫn các địaphương thực hiện theo đúng quy định.

- Quyết định này thay thế Quyếtđịnh số 766/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 01/01/2012.

Điều 3. Các ông (bà)Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dụcvà Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cácquận, huyện và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam