ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2146/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀITRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạiTờ trình số 103/TTr-SVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2013 về việc đề nghị phê duyệtQuy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015,định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giaiđoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vịcó liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyhoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

QUY HOẠCH

QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2146/QĐ-UBND , ngày 28 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Phần I

TÌNH HÌNH CHUNG

I. Khái quát vị trí địa lý, lịch sử văn hóa xãhội, đặc điểm tình hình kinh tế tỉnh Tây Ninh.

1. Vị trí địa lý, lịch sử văn hóa xã hội

Là một tỉnh nằm trong vùng Đông Nam bộ và vùngkinh tế trọng điểm phía Nam; phía Đông giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phíaNam giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, phía Tây và phía Bắc giáp 3tỉnh Svayriêng, Prâyveng và Kôngpôngchàm của Vương quốc Campuchia với đườngbiên giới dài 240km; Tây Ninh có 02 cửa khẩu quốc tế, 04 cửa khẩu quốc gia và14 cửa khẩu tiểu ngạch là điều kiện thuận lợi để Tây Ninh phát triển về kinh tế- xã hội và văn hóa. Khí hậu tương đối ôn hòa, được chia ra làm hai mùa rõ rệt,mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Cùng vớichế độ bức xạ dồi dào, nhiệt độ cao và ổn định thuận lợi cho phát triển nôngnghiệp đa dạng, đặc biệt là các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệuvà chăn nuôi gia súc, gia cầm...., Tây Ninh ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 4.039,66 km2,với 9 đơn vị hành chính (trong đó có 8 huyện và 1 thị xã). Dân số tính đến năm2012 là 1.090.140 người. Ngoài dân tộc Kinh, có khoảng 21 dân tộc thiểu số đangsinh sống, chiếm khoảng 1,69% dân số toàn tỉnh, trong đó số dân tộc thiểu sốđông nhất là: Kh’mer, Hoa, Chăm và nhóm người Tà Mun; còn lại là các dân tộckhác như: Tày, Thái, Mường, Nùng, Dao, H’Mông, Gia Rai, Ê đê…

2. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội

2.1. Tình hình phát triển kinh tế:

Trong những năm gần đây, nền kinh tế tỉnh TâyNinh đã có những bước tăng trưởng khá, giai đoạn 2001-2005 đạt tốc độ tăngtrưởng GDP bình quân 14% năm, cao hơn so với mức tăng GDP bình quân của cả nướccùng giai đoạn này (7,5%/ năm) và tăng cao hơn so với mức tăng bình quân của giaiđoạn 5 năm 1996-2000 (13,5%); giai đoạn 2006-2010 đạt tốc độ tăng trưởngGDP bình quân của tỉnh đạt 14,2%.

Cơ cấu kinh tế tỉnh Tây Ninh có sự chuyểndịch đúng hướng, phù hợp với các lợi thế của tỉnh, góp phần đảm bảo cho nềnkinh tế của tỉnh phát triển phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiệnđại hóa.

Mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh TâyNinh đến năm 2020 là “Xây dựng Tây Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệpvới hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tương đối hiện đại và đồng bộ, gắn liềnvới sự phát triển kết cấu hạ tầng của vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh và vùngkinh tế trọng điểm phía Nam. Nâng cao tiềm lực và sức cạnh tranh của toàn nềnkinh tế, hội nhập thành công, nắm bắt những cơ hội thuận lợi do hội nhập kinhtế quốc tế mang lạinhằm phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinhtế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh về tốc độ phát triển, hiệu quả vàsức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; không ngừngcải thiện nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự antoàn xã hội; tạo tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm thựchiện mục tiêu đề ra”.

2.2.Về văn hóa - xã hội

Văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh TâyNinh trong những năm qua tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tíchcực; xã hội ổn định và phát triển; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân đượccải thiện và từng bước nâng cao: Cơ sở vật chất trên lĩnh vực văn hóa được quan tâm đầu tư,từng bước hoàn chỉnh theo quy định; trông lĩnh vực giáo dục cơ sở vật chất đượcđầu tư trường đạt chuẩn Quốc gia, đội ngũ giáo viên được đào tạo theo kế hoạchcủa tỉnh cơ bản chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong tình hình mới. Cơsở vật chất y tế được đầu tư nâng cấp bệnh việc tuyến tỉnh, huyện và Trạm y tếcấp xã chuẩn Quốc gia và nguồn nhân lực trong y tế được đào tạo, từng bước đápứng yêu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trongnhân dân từng bước được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyếncơ sở thực hiện đảm bảo, góp phần xây dựng môi trường vǎn hóa lành mạnh,xây dựng con người mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương pháttriển.

2.3. Về hạ tầng giaothông phục vụ phát triển kinh tế- xã hội:

Mạng lưới đường bộ của tỉnh hiện nay có 2tuyến quốc lộ, 39 tuyến đường tỉnh và 218 tuyến đường huyện. Đường giao thôngnông thôn đã phát triển rộng khắp trên địa bàn.

- Quốc lộ:

+ Quốc lộ 22: Là tuyến đường Xuyên Á nốiquốc lộ 1 từ thành phố Hồ ChíMinh đi Tây Ninh qua cửa khẩu Mộc Bài sang nước bạn Campuchia, với chiều dài58,6 km.

+ Quốc lộ 22B: Nối từ quốc lộ 22 tới cửakhẩu quốc tế Xa Mát sang Campuchia, với chiều dài 87,6 km.

Đây là 2 tuyến đường huyết mạch lưu thôngcủa Quốc gia cũng như của tỉnh, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng đối với Tây Ninh và khu vực.

- Đường tỉnh: Với tổng chiều dài 716,6km,mạng lưới giao thông được phân bổ đều khắp trong các huyện theo 2 hướng: Trụcdọc Bắc – Nam và trục ngang Đông –Tây đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hộiđồng đều giữa các vùng trong tỉnh.

- Đường huyện: Tổng chiều dài là 1.065,26km, chiếm 21,86% tổng chiều dài toàn mạng giao thông đường bộ của tỉnh.

- Đường giao thông nông thôn: Tổng chiềudài 2.860 km, chiếm 61,4% tổng chiều dài toàn mạng giao thông đường bộ củatỉnh.

- Các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện đềuđược trải nhựa. Đường giao thông nông thôn hầu hết đều trải cấp phối và đangthực hiện bê tông hóa theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.

II. Sự cần thiết xâydựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn2013-2015, định hướng đến năm 2020.

1. Thực trạng hoạt độngquảng cáo ngoài trời tại Tây Ninh

Những năm qua, cùng với sự phát triểnkinh tế - xã hội, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có bướcphát triển mạnh với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụquảng cáo. Các hình thức quảng cáo ngày càng phong phú, đa dạng thu hút được sựquan tâm của người dân; góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu của các công tytrên thị trường; bảo đảm yếu tố cảnh quan, kiến trúc văn minh đô thị, trật tựan toàn xã hội.

Trong 5 năm (2006-2010), trung bình tỉnhTây Ninh đã cấp trên 300 giấy phép thực hiện quảng cáo cho các tổ chức và cánhân có nhu cầu quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Các hình thức quảng cáo trên địabàn tỉnh chủ yếu tập trung vào các hình thức bảng, biển, hộp đèn có diện tíchnhỏ hơn 10 m2 đặt tại các cửa hàng, đại lý của sản phẩm; các bảngbiển có diện tích từ 40 m2 trở lên không nhiều (khoảng dưới 20 bảng)được đặt tại các tuyến đường quốc lộ, các tuyến trong tỉnh; ngoài ra còn có cáchình thức quảng cáo ngắn hạn khác như: Băng rôn, phướn, xe phát loa… cũngthường xuyên thực hiện tại các tuyến đường trung tâm nhân các sự kiện, chươngtrình thương mại. Nhìn chung, đa số các tổ chức, cá nhân thực hiện các hìnhthức quảng cáo này đều tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo nên hoạt động quảngcáo đã từng bước đi vào nề nếp, ổn định, đúng pháp luật.

2. Sự cần thiết phải xâydựng Quy hoạch

Năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninhphê duyệt và ban hành Quy hoạch địa điểm, vị trí thực hiện tuyên truyền cổ độngchính trị và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 (Ban hành kèmtheo Quyết định số 1747/QĐ -UBND, ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh), Quy hoạch đã đượctriển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định.

Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế - xã hội, trongquá trình thực hiện Quy hoạch đã phát sinh nhiều bất cập, đặc biệt đối với cáctrường hợp lắp đặt các Pano quảng cáo ngoài trời có diện tích 40m 2 trởlên; quy cách thực hiện chưa được thống nhất; vị trí xây dựng bảng quảng cáocòn chưa phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp; công tác quản lýcác hoạt động quảng cáo chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở pháp lý.

Việc xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoàitrời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020 sẽ giảiquyết những bất cập nêu trên, đồng thời sẽ đáp ứng được những yêu cầu cơ bảnsau:

- Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luậtvề hoạt động quảng cáo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt độngquảng cáo trong phạm vi toàn tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngườitiêu dùng, của tổ chức cá nhân trong việc thực hiện quảng cáo; góp phần thúcđẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Các loại phương tiện quảng cáo ngoàitrời phải theo quy cách thống nhất, đảm bảo an toàn kỹ thuật, đặt tại các khuvực, địa điểm đã được xác định. Ưu tiên các địa điểm như: Ngã tư giao lộ lớn,các tuyến đường nội thị, nội ô, khu vực đông dân cư để tuyên tuyền nhiệm vụchính trị.

- Các vị trí quy hoạch phải đảm bảo antoàn giao thông, tầm nhìn của người tham gia giao thông, phù hợp với tình hìnhđặc điểm của tỉnh.

Với những yêu cầu nêu trên, việc xây dựngQuy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015, địnhhướng đến năm 2020 là thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

III. Giải thích từ ngữ

1. Quảng cáo: Là việc sử dụngcác phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cómục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cánhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, ngoại trừ tin thờisự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

- Dịch vụ có mục đíchsinh lời: Là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứngdịch vụ; dịch vụ không có mục đích sinh lợi là dịch vụ vì lợi ích của xã hộikhông nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.

- Sản phẩm quảng cáo: Bao gồm nộidung và hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói,chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự.

- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo:Là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quátrình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo.

- Diện tích quảng cáo: Là phần thểhiện các sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, phương tiện giao thông hoặctrên các phương tiện quảng cáo tương tự.

- Phương tiện quảng cáogồm:

+ Màn hình chuyên quảngcáo: Là phương tiện quảng cáo sử dụng công nghệ điện tử để truyền tảicác sản phẩm quảng cáo, bao gồm màn hình LCD, LED và các hình thức tương tự.

+ Bảng quảng cáo: Là phương tiệnđể thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên nhiều chất liệu và kích thước khácnhau. Bảng quảng cáo bao gồm: Bảng, biển, pano, hộp đèn….

. Bảngquảng cáo tấm lớn gồm: Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2trở lên; màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2trở lên; biển hiệu, bảng quảng cáo códiện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xâydựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

.Bảng quảng cáo tấm nhỏ: Có diện tích nhỏ hơn quy định bảng quảng cáo tấm lớn nhưtrên.

+ Băng rôn dọc: Bao gồm phướn,cờ đuôi nheo.

- Đoàn người thực hiệnquảng cáo: Là đoàn người có từ 3 người trở lên mặc trang phục hoặc mangtheo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc dichuyển trên đường giao thông.

2. Quốc lộ: Là các trụcchính của các mạng lưới đường bộ, có tác dụng đặc biệt quan trọng phục vụ sựphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước hoặc của khu vực.

3. Đường tỉnh: Là các đườngtrục trong địa bàn tỉnh hoặc 2 tỉnh gồm đường nối trung tâm hành chính của tỉnhvới trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận;đường nối quốc lộ với trung tâm hành chính của huyện.

4. Đường huyện: Là các đườngnối từ trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xãhoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; đường nối đường tỉnh với trung tâmhành chính của xã hoặc trung tâm cụm xã.

5. Đường nội thành, nộithị: Là các đường nằm trong phạm vi địa giới hành chính nội thành,nội thị.

IV. Nguyên tắc xây dựngQuy hoạch

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địabàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020 được xây dựng trên cơ sởnhững nguyên tắc sau:

1. Phù hợp với quy định của pháp luật vềquảng cáo, xây dựng, giao thông và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đảm bảo sự thống nhất giữa các sở, ngành có liên quan đểphối hợp quản lý và là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện việc cấp phép vàxử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

3. Đảm bảo tính công khai, minh bạch vàtính khả thi; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quảng cáo phát triển.

4. Tại các điểm tiếp giáp giữa Tây Ninhvà các tỉnh, thành phố: Các bảng quảng cáo được thiết kế đúng kỹ thuật, bảo đảmtính thẩm mỹ, sử dụng chất liệu bền vững. Kiểu dáng, kích thước có sự tươngđồng với nhau.

5. Các địa điểm quy hoạch phải phù hợpvới quy hoạch tổng thể của địa phương, vị trí quy hoạch đảm bảo được vẽ mỹ quanđô thị, an toàn giao thông. Ưu tiên các địa điểm, khu vực, tuyến đường trungtâm tỉnh, huyện, thị xã cho công tác tuyên truyền chính trị.

- Tại vị trí Khu vực I của các Di tíchlịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh không lắp dựng các Pano, băngrôn, phướn quảng cáo, mànhình chuyên quảng cáo.

- Tại các địa điểm tuyên truyền cổ độngchính trị: Khu trung tâm hành chính tỉnh; huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn; khu Đàitưởng niệm; khu vực trước trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể,trường học không thực hiện các hình thức quảng cáo có mục đích sinh lợi.

- Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phảituân thủ quy định về hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện Quốc gia;không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; khôngđược giăng ngang qua đường giao thông; không được treo, đặt, dán, vẽ các sảnphẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơicông cộng; phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹthuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

V. Phạm vi xây dựng Quyhoạch

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địabàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020 bao gồm các hình thứcquảng cáo ngoài trời, thể hiện trên các phương tiện như: Bảng quảng cáo tấmlớn, bảng quảng cáo tấm nhỏ, màn hình LED, màn hình LCD, bảng thông tin quảngcáo (quảng cáo rao vặt), băng rôn ngang, băng rôn dọc, biển hiệu, quảng cáobằng đoàn người, quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự, quảngcáo trên các phương tiện giao thông.

Phần II

QUY HOẠCH QUẢNGCÁO NGOÀI TRỜI

I. Vị trí dành cho cáchoạt động quảng cáo ngoài trời

- Các bảng quảng cáo có diện tích trên40m2 được đặt dọc theo quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, tại các vịtrí đủ điều kiện lắp đặt; đặt ngoài đất của đường bộ, không gây ảnh hưởng đếnan toàn giao thông và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Các bảng quảng cáo có diện tích dưới40m2 được đặt tại các tuyến đường tỉnh xuyên qua trung tâm cáchuyện, thị xã; đường huyện và khu vực ngoài đô thị (các xã) có tuyến đường quốclộ, đường tỉnh xuyên qua; tại nội thành, nội thị; tại các khu, cụm công nghiệp,khu kinh tế, khu chế xuất, trung tâm thương mại, chợ... đặt ngoài đất của đườngbộ, không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không che khuất tầm nhìn cácbiển báo hiệu của tuyến đường, lối thoát hiểm (đối với các biển quảng cáo đặttại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, trung tâm thương mại,chợ...) và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Các hình thức quảng cáo băng rôn dọc,băng rôn ngang thực hiện tại các địa điểm, tuyến đường đã quy hoạch treo băngrôn; được Phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện bố trí địa điểm cụ thể (ngoại trừtuyến đường Cách mạng tháng 8, đường 30/4 – thị xã Tây Ninh là hai tuyến đường Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch quản lý). Không được treo, đặt băng rôn giăng ngang qua đường giao thông,trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Tạicác khu vực trung tâm các huyện, thị xã, không khuyến khích quảng cáo thươngmại dưới các hình thức băng rôn dọc, băng rôn ngang, cụ thể như sau:

Không treo băng rôn dọc, băng rôn ngangtrên một số tuyến đường:

+ Khu vực Thị xã:

. Đường 30-4 (đoạn từ giao lộ đường 30-4,đường Cách mạng tháng 8,đếngiao lộđường 30-3, đường Lê Lợi).

. Đường Cách mạng tháng 8 (đoạn từ giao lộ đường Cách mạngtháng 8, đường 30-4đến giao lộ đường Cách mạng tháng 8, đường Nguyễn Chí Thanh).

. Đường Nguyễn Chí Thanh (giao lộ đường Nguyễn ChíThanh, đường Cách mạng tháng 8 đến giao lộ đường Nguyễn Chí Thanh, đường PhạmTung).

+ Khu vực các huyện: Không treo băng rôntrên các đoạn đường trước cơ quan Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

- Các hình thức quảng cáo trên màn hìnhchuyên quảng cáo được thực hiện tại các vị trí trung tâm như: Siêu thị, chợ,trung tâm thương mại; khách sạn; sân thể thao; bệnh viện; trung tâm hoạt độngvăn hóa, thể thao đa năng; các thiết chế văn hóa; tòa nhà cao ốc… Đối với mànhình chuyên quảng cáo có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên phải cógiấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

+ Đối với hình thức quảng cáo màn hìnhLED: Được đặt bên ngoài siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, sân thểthao, trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao đa năng, toà nhà cao ốc. Không đượcdùng âm thanh, không được kết nối internet, không online; độ ánh sáng theo quyđịnh không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không gian, kiến trúc, cảnhquan đô thị .

+ Đối với hình thức quảng cáo màn hìnhLCD: Được đặt bên trong siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, sân thểthao, bệnh viện, trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao đa năng…Được sử dụng âmthanh nhưng không vượt quá độ ồn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia vềtiếng ồn.

- Hình thức quảng cáo rao vặt đặt tạiTrung tâm VHTT các huyện, thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộngđồng xã, phường, thị trấn.

II. Quy hoạch quảng cáongoài trời

Quy hoạch quảng cáo thực hiện dưới cáchình thức: Bảng quảng cáo tấm lớn, bảng quảng cáo tấm nhỏ, màn hình LED, mànhình LCD, bảng thông tin quảng cáo (quảng cáo rao vặt), băng rôn ngang, băngrôn dọc, biển hiệu, quảng cáo bằng đoàn người, quảng cáo bằng loa phóng thanhvà hình thức tương tự cụ thể như sau :

1. Bảng Quảng cáo tấmlớn (đối với các bảng quảng cáo đứng độc lập): được thực hiện trên quốclộ, đường tỉnh và đường huyện (ngoài đô thị).

1.1 Quốc lộ:

a. Quy cách:

- Vị trí: Đặt ngoài đất củađường bộ.

- Diện tích: Từ 120m2đến 200m2 / mặt bảng.

- Chiều cao: Tối đa 15m (tính từmặt đường đến mép dưới của bảng).

- Kiểu dáng: Một cột trụ hoặc haicột trụ; một mặt hoặc nhiều mặt bảng.

- Khoảng cách: Khoảng cách giữa các bảngquảng cáo tối thiểu 150m theo chiều dọc của tuyến đường. Tại các đường cong,khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo tối thiểu 100m.

b. Địa điểm:

- Dọc hai bên Quốc lộ 22 ( đường Xuyên Á)nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh đến cửa khẩu Mộc Bài.

- Dọc hai bên Quốc lộ 22B, đoạn từ thịtrấn Gò Dầu đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

1.2 Đường tỉnh:

a. Quy cách:

- Vị trí: Đặt ngoài đất của đường bộ.

- Diện tích: Từ 100 m2 đếndưới 120m2 /mặt bảng.

- Chiều cao: Tối đa 13m (tính từ mặtđường đến mép dưới của bảng).

- Kiểu dáng: Một cột trụ hoặc hai cộttrụ; một mặt hoặc nhiều mặt bảng.

- Khoảng cách: Khoảng cách giữa các bảngquảng cáo tối thiểu 125m theo chiều dọc của tuyến đường. Tại các đường cong,khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo tối thiểu 50m.

b. Địa điểm:

- Dọc hai bên đường 781, nối cửa khẩuPhước Tân huyện Châu Thành với huyện Dương Minh Châu qua trung tâm thị trấn Châu Thành, thị xã Tây Ninh và thị trấn Dương Minh Châu.

- Dọc hai bên đường 782, tuyến chạy qua 3huyện là Trảng Bàng, Gò Dầu và Dương Minh Châu. Đoạn đầu từ ngã ba giáp đườngXuyên Á đoạn tránh Thị trấn Trảng Bàng đến ngã ba Bàu Đồn, đoạn còn lại từ ngãba Bàu Đồn đến ngã ba Cây Me ( giáp đường tỉnh lộ 789).

- Dọc hai bên đường 785: Từ Thị xã đến ngã3 KàTum.

- Dọc hai bên đường 788: Điểm đầu tại ngã3 Vịnh giáp quốc lộ 22B huyện Châu Thành, đến ngã ba Lò Gò giáp ĐT 791 (huyệnTân Biên).

- Đường 787 B (đoạn từ ngã ba Hai Châu đi các xã LộcHưng, Hưng Thuận, Đôn Thuận).

- Đường 784 (thuộc huyện Dương MinhChâu).

- Đường 790 ( Bời Lời): Từ Đài tưởng niệm anh hùngliệt sĩ đến núi Bà Đen.

- Dọc hai bên đường 795: Nối trung tâmhai huyện Tân Biên và Tân Châu, từ ngã 3 thị trấn Tân Biên (QL22B) đến ngã 4 Đồng Pan ( ĐT 785).

- Dọc hai bên đường 796: Từ ngã ba BếnSỏi giáp đường 781, điểm cuối xã Long Vĩnh giáp đường 786.

- Đường từ giao lộ Quốc lộ 22B đi phà Bến Đình đến Phà Bến Đình.

- Tại các khu kinh tế, khu, cụm côngnghiệp, cảng nội địa, vườn sinh thái... :

1.3 Đường huyện:

a. Quy cách:

- Vị trí: Đặt ngoài đất của đường bộ.

- Diện tích: Từ 40 m2 đến dưới100m2 / mặt bảng.

- Chiều cao: Tối đa 08m (tính từ mặtđường đến mép dưới của bảng).

- Kiểu dáng: Một cột hoặc hai cột trụ;một mặt hoặc nhiều mặt bảng.

- Khoảng cách: Khoảng cách giữa các bảngquảng cáo tối thiểu 100m theo chiều dọc của tuyến đường. Tại các đường cong,khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo tối thiểu 75m.

b. Địa điểm:

Tại các tuyến đường huyện nhưng khôngthuộc nội thành, nội thị, có vị trí trống, không gian trống, đảm bảo hành langan toàn giao thông, đủ điều kiện lắp đặt Pano.

2. Bảng quảng cáo tấmnhỏ:Được thực hiện trên đường tỉnh, đường huyện và nội thành, nội thị.

2.1. Đường tỉnh:

a. Quy cách:

- Vị trí: Đặt ngoài đất của đường bộ.

- Diện tích: Dưới 40m2/ mặtbảng.

- Chiều cao: Tối đa 6m (tính từ mặt đườngđến mép dưới của bảng).

- Kiểu dáng: Một mặt hoặc nhiều mặt bảng;cột trụ thiết kế đảm bảo độ an toàn và vẻ mỹ quan.

- Khoảng cách: Khoảng cách tối thiểu giữa2 bảng liền kề là 100m.

b. Địa điểm: Thực hiệntheo biểu số 1

2.2. Đường huyện:

a. Quy cách:

- Vị trí: Đặt ngoài đất của đường bộ.

- Diện tích: Dưới 40m2/ mặtbảng.

- Chiều cao: Tối đa 6m (tính từ mặt đườngđến mép dưới của bảng).

- Kiểu dáng: Cột trụ thiết kế đảm bảo độan toàn và vẻ mỹ quan; một mặt hoặc nhiều mặt bảng.

- Khoảng cách: Khoảng cách tối thiểu giữa2 bảng liền kề là 80m.

b. Địa điểm:

Tại các tuyến đường huyện có vị trítrống, không gian trống, đặt ngoài đất của đường bộ, đủ điều kiện lắp đặt pano và được cơ quan cóthẩm quyền cho phép.

2.3. Nội thành, nộithị:

2.3.1 Các tuyến đườngnội thành, nội thị:

a. Quy cách:

- Vị trí:Đặtngoài đất của đường bộ.

- Diện tích: Dưới40m2 / mặt bảng

- Chiều cao: Tốiđa 05m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng.

- Kiểu dáng: Cột trụ thiết kế đảm bảo độan toàn và vẻ mỹ quan; một mặt hoặc nhiều mặt bảng.

- Khoảng cách: Khoảng cách giữa các bảngquảng cáo trên cùng tuyến đường tối thiểu là 100m theo chiều dọc tuyến đường.

b. Địa điểm: Thực hiệntheo biểu 2

2.3.2 Tại các công viên

a. Quy cách:

- Vị trí: Tại hàng rào và trong khuônviên của công viên, vườn hoa.

- Diện tích: Dưới 40m2 / mộtmặt

- Chiều cao: Tối đa 5m, tính từ mặt đườngđến mép dưới của bảng quảng cáo

- Kiểu dáng: Một cột trụ hoặc hai cộttrụ; một mặt hoặc nhiều mặt, có thể kết hợp với hộp đèn bên trên.

b. Địa điểm:

- Công viên 30/4 Thị xã

- Công viên khu phố 1 (khu dân sinh), Phường3

- Dọc theo bờ kè của rạch Tây Ninh (Công viênbờ sông Thị xã)

- Công viên, vườn hoa huyện Hòa Thành

- Công viên, vườn hoa huyện Dương MinhChâu

- Công viên, vườn hoa huyện Châu Thành

- Công viên, vườn hoa huyện Trảng Bàng

- Công viên, vườn hoa huyện Gò Dầu

- Công viên, vườn hoa huyện Bến Cầu

- Công viên, vườn hoa huyện Tân Biên

- Công viên, vườn hoa huyện Tân Châu

2.3.3 Tại khu vực cácbến xe, sân thể thao

a. Quy cách:

- Vị trí: Tại khu vực hàng rào bao quanh (tùyđiều kiện thực tế của địa phương có thể di chuyển vị trí lắp đặt)

- Diện tích: Dưới 40m2 / mặtbảng.

- Chiều cao: Tối đa 10m, tính từ mặt đấtđến mép dưới của bảng quảng cáo

- Kiểu dáng: Một cột trụ hoặc hai cộttrụ; một mặt hoặc nhiều mặt

b. Địa điểm:

Tại các bến xe, sân thể thao trên địa bàncác huyện, thị xã.

2.3.4 Bảng quảng cáo tạimặt tiền nhà và tại hông tường nhà

a. Tại mặt tiền nhà:

- Đối với các công trình nhà ở riêng lẻ:Mỗi tầng chỉ đặt một bảng quảng cáo với chiều dài không vượt quá chiều ngangmặt tiền nhà, diện tích tối đa dưới 40m2. Khoảng cách giữa 2 bảngquảng cáo tại các tầng liền kề tối thiểu là 01m.

- Đối với các căn hộ chung cư: Diện tíchbảng quảng cáo tối đa dưới 40m2 và không vượt quá 1/3 diện tích mặtcăn hộ; trường hợp có ban công thì chiều cao bảng quảng cáo không vượt quáchiều cao của ban công.

- Tại các nhà cao tầng không được đặtbảng quảng cáo vượt quá tầng 10.

b. Tại hông tường nhà:

- Bảng hiflex ốp sát vào hông tường nhà.

- Diện tích dưới 40m2 / mặtbảng.

- Khoảng cách tối thiểu giữa 2 bảng quảngcáo là 1m.

* Riêng đối với bảng quảng cáo có nộidung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội (có gắn logo sinh lợi)phải theo các quy định sau:

- Logo quảng cáo đặt ở phía bên phải củabảng.

- Diện tích thể hiện của logo quảng cáokhông quá 20% diện tích của bảng quảng cáo.

2.3.5 Bảng quảng cáo đặttrên các dải phân cách, lề đường

a. Trên dải phân cách

- Quy cách:

+ Vị trí: Tại các trụ quảng cáo (đặt tại điểmgiữa của 02 trụ đèn chiếu sáng), các cột đèn chiếu sáng.

+ Diện tích:

. Đối với bảng dọc: Chiều cao tối đa 1,2m, chiềurộng tối đa 0,8m, dày từ 0,2m - 0,4m

. Đối với bảng ngang: Chiều cao tối đa 1,2m,chiều rộng tối đa 1,8m, dày từ 0,2m -0,4m.

+ Chiều cao: Tối đa 6m tính từ mặt đường đếnđỉnh của bảng.

+ Chất liệu, kiểu dáng: Bảng chiếu sáng 2 mặt.Trên cùng một đoạn của dãi phân cách các bảng quảng cáo phải giống nhau về kíchthước, kiểu dáng, chất liệu (một đoạn của dãi phân cách: Là điểm mở của đoạnnày đến điểm mở của đoạn khác).

+ Khoảng cách:

* Đối với dãi phân cách có đèn chiếu sáng: Bảngquảng cáo đầu tiên phải cách điểm đầu của dãi phân cách 05m.

. Trên trụ quảng cáo (đặt giữa 02 trụ đèn chiếusáng): Lắp 01 bảng quảng cáo.

. Trên cột đèn chiếu sáng: 01 cột đèn đặt 01bảng.

* Đối với dãi phân cách không có đèn chiếu sáng:Khoảng cách giữa 02 bảng quảng cáo liền kề là 30m.

- Địa điểm: Tại các dãi phân cách trên đường tỉnh,đường huyện và nội thành, nội thị, có kích thước theo quy định.

b. Trên lề đường (vỉahè)

- Quy cách:

+ Vị trí: Tại các trụ quảng cáo.

+ Diện tích: Chiều cao tối đa 1,2m, chiềurộng tối đa 0,6m, dày từ 0,2m -0,4m.

+ Chiều cao: Tối đa 6m, tính từ mặt đườngđến đỉnh của bảng.

+ Chất liệu, kiểu dáng: Bảng chiếu sáng 2mặt. Trên cùng một tuyến đường các bảng quảng cáo phải giống nhau về kíchthước, kiểu dáng, chất liệu.

Khi đặt bảng quảng cáo phải đảm bảokhoảng cách từ vỉa hè đến điểm thấp nhất của bảng quảng cáo theo phương thẳngđứng là 2m, mép bảng quảng cáo phía ngoài cùng cách đường xe chạy tối thiểu0,5m. Đồng thời các bảng quảng cáo không làm ảnh hưởng hoặc che khuất tầm nhìncủa các biển báo hiệu của tuyến đường.

+ Khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo liềnkề là 30m.

- Địa điểm: Tại lề đường trên đường tỉnh, đường huyệnvà nội thành, nội thị.

* Đối với đường không có vỉa hè: Biển quảng cáođặt cách mép đường hiện hữu tối thiểu 3m tính từ mép ngoài biển quảng cáo vàphải đảm bảo khoảng cách từ lề đường đến điểm thấp nhất của biển quảng cáo theophương thẳng đứng là 2m.

2.3.5 Bảng quảng cáo đặttạicác trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…

- Quy cách:

+ Vị trí: Đặt tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…

+ Diện tích: Tùy theo không gian, vịtrí có diện tích cụ thể nhưng không được vượt quá 40 m2.

+ Chất liệu, kiểu dáng: Bảng chiếu sánghoặc không chiếu sáng, 01 mặt, 02 mặt bảng tùy theo vị trí, điều kiện cụ thể.

+ Khoảng cách giữa các bảng: Tùy theo điều kiện thực tếnhưng phải đảm bảo các quy định sau đây phải đặt ngoài đất của đường bộ, khônggây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không che khuất tầm nhìn các biển báohiệu của tuyến đường, lối thoát hiểm.

3. Màn hình chuyên quảngcáo:Màn hình LED, màn hình LCD và các hình thức tương tự

3.1. Màn hình LED và cáchình thức tương tự:

a. Quy cách:

- Vị trí: Từ mép đường đến cạnh gần đườngnhất của màn hình, tối thiểu là 05m.

- Diện tích: Tối đa 100 m2 mộtmặt.

- Chiều cao: Phù hợp với địa điểm lắpđặt, tối đa 10m tính từ mặt đất đến cạnh dưới của màn hình.

- Kiểu dáng và một số quy định khác: Mộtcột trụ hoặc ốp sát tường đảm bảo mỹ quan đô thị; không được dùng âm thanh,không kết nối internet, không online; đảm bảo tối thiểu 6 ngày trong thángtuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

b. Địa điểm, số lượng:

- Địa điểm: Đặt bên ngoài ởvị trí trung tâm siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, sân thể thao, trungtâm hoạt động văn hóa, thể thao đa năng, tòa nhà cao ốc,… đảm bảo an toàn giaothông và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành.

- Số lượng: Tùy theo điều kiện cụ thểcủa từng địa điểm.

3.2. Màn hình LCD:

a. Quy cách:

- Vị trí: Đặt trong siêu thị, chợ, trungtâm thương mại, khách sạn, sân thể thao, bệnh viện, phương tiện vận tải, trungtâm hoạt động văn hóa, thể thao đa năng, tòa nhà cao ốc, thang máy…

- Diện tích: Tối đa 42 inch.

- Chiều cao: Tương xứng với tầm nhìnngười xem.

- Kiểu dáng: Thống nhất trong từng khuvực, được dùng âm thanh nhưng không vượt quá độ ồn cho phép theo nhưng khôngvượt quá độ ồn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Số lượng: Tùy theo điềukiện cụ thể của từng địa điểm sẽ cho phép lắp đặt số lượng màn hình cho phùhợp.

4. Bảng thông tin quảngcáo (quảng cáo rao vặt)

- Đặt tại Trung tâm VHTT các huyện, thịxã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn:01bảng / trung tâm) ; kích thước: 3m x 6m; 1.2m x 3m; 1.5 m x 3m; 2m x4m.

5. Băng rôn ngang, băngrôn dọc

5.1. Băng rôn ngang:

* Quy cách:

+ Vị trí: Treo ở các vị trí cụ thể trêncác tuyến đường chính trong nội ô, trung tâm.

+ Kích thước: Rộng từ 0.8m – 0.9m x dàitừ 7m -10m

Tuy nhiên tùy theo nội dung quảng cáo vàkích thước thực tế của đường phố, kích thước băng rôn có thể điều chỉnh nhưngkhông lớn hơn hoặc nhỏ hơn 20% diện tích theo quy định trên.

+ Chiều cao: Tối thiểu là 4,75m (theophương thẳng đứng) tính từ mặt đường đến võng thấp nhất của băng rôn. Nếu tạiđịa điểm treo có trụ cột treo băng rôn hai bên đường thì chiều cao từ mặt đườngđến đỉnh trụ cột tối thiểu là 07m.

* Riêng đối với băng rôn ngang có nộidung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải theo các quy định sau:

+ Logo quảng cáo đặt ở phía bên phải củabăng rôn.

+ Diện tích thể hiện của logo quảng cáokhông quá 20% diện tích của băng rôn ngang.

5.2. Băng rôn dọc(phướn):

a. Quy cách:

+ Vị trí: Tại các cột đèn chiếu sáng ởdải phân cách và cột đèn chiếu sáng ở hai bên đường.

+ Kích thước, quy cách: Dài từ 1.5m - 2mx rộng từ 0.6m – 0.8m; logo quảng cáo đặt ở phía dưới cùng chiếm không quá 20%diện tích của băng rôn dọc.

+ Chiều cao: Từ mặt dải phân cách hoặcmặt đường đến cạnh đáy tối đa là 1.4m.

+ Khoảng cách: Một trụ đèn treo 01 phướn.

* Riêng đối với băng rôn dọc có nội dungtuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải theo các quy định sau:

+ Logo quảng cáo đặt ở phía dưới của băngrôn.

+ Diện tích thể hiện của logo quảng cáokhông quá 20% diện tích của băng rôn dọc.

b. Địa điểm: thực hiệntheo biểu 3

6. Biển hiệu của các tổchức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh

6.1. Hình thức, vị trí,kích thước

a) Hình thức: Biển hiệu phảibảo đảm vẻ mỹ quan

b) Vị trí, kích thước:

- Vị trí: Biển hiệu không được che chắnkhông gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giaothông công cộng, không che khuất tầm nhìn các biển báo hiệu của tuyến đường,lối thoát hiểm (đối với các biển quảng cáo đặt tại các khu, cụm công nghiệp,khu kinh tế, khu chế xuất, trung tâm thương mại, chợ...) và được cơ quan cóthẩm quyền cho phép.

- Kích thước:

+ Đối với biển hiệu ngang thì chiều caotối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;

+ Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngangtối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiềucao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

* Đối với biển hiệu có diện tích một mặt trên 20 m2 trở lên phải có giấyphép xây dựng công trình.

6.2. Nội dung:

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếucó);

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theođúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Địa chỉ, điện thoại.

* Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệuphải thể hiện bằng tiếng Việt, trừ trường hợp: Nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu,thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tếhóa không thể thay thế bằng tiếng Việt.

Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt,tiếng nước ngoài trên cùng một biển hiệu thì khổ chữ nước ngoài không được quába phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

7. Đoàn người thực hiệnquảng cáo

Đoàn người thực hiện quảng cáo phải đảmbảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định pháp lut về hoạt động quảng cáovà quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Quảng cáo bằng loaphóng thanh và các hình thức tương tự

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và cáchình thức tương tự không được vượt quá độ ồn cho phép theo quy định của phápluật về môi trường; không được quảng cáo tại trụ sở cơ quan, đơn vị lực lượngvũ trang, trường học, bệnh viện; không được quảng cáo trên hệ thống truyềnthanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn; không được quảng cáobằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông và các phương tiện di độngkhác tại các phường trong khu vực thị xã Tây Ninh.

9. Quảng cáo trên các phương tiệngiao thông

Quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuânthủ các quy định của quảng cáo và giao thông.

Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặttrước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo khôngđược vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giaothông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giaothông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định củapháp luật về giao thông.

Phần III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

I. Lộ trình thực hiện

Để việc thực hiện Quy hoạch quảng cáongoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm2020 đạt hiệu quả cao và đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phân kỳ thựchiện quy hoạch theo các giai đoạn, cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1(2013-2014):

- Triển khai quyhoạch;

- Khắc phục hiện trạng trái với quyhoạch;

- Tập trung thực hiện tại các khu vựctrọng điểm.

2. Giai đoạn 2(2015-2016):

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạchrộng khắp trên địa bàn tỉnh;

- Sơ kết đánh giá việc thực hiện quyhoạch;

- Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ( theonhu cầu phát triển của xã hội và quy định pháp luật có liên quan).

3. Giai đoạn 3 (2017-2020):

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyhoạch;

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện quyhoạch.

II. Nguồn lực thực hiện

1. Đối với các hình thức quảng cáo có mụcđích sinh lời (quảng cáo thương mại): Thực hiện 100% từ nguồn kinh phí xã hộihóa

2. Đối với các hình thức quảng cáo khôngsinh lời (tuyên truyền cổ động chính trị): Thực hiện từ nguồn kinh phí ngânsách Nhà nước và xã hội hóa.

III. Trách nhiệm các sở,ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã

1. Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơquan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng quản lýnhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệmtheo dõi; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã công bố quy hoạch,niêm yết công khai quy hoạch tại trụ sở UBND các cấp; tăng cường công tác quảnlý nhà nước và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tổ chức tuyên truyền,giáo dục, vận động trong cộng đồng chấp hành, thực hiện tốt quy định của phápluật về quảng cáo.

Chủ trì, phối hợpvới các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Báo cáo định kỳ với Ủy ban nhân dân tỉnh,Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện quy hoạch trên địabàn tỉnh.

2. Sở Xây dựng

Sở Xây dựng hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuậtvề phương tiện ngoài trời do Bộ Xây dựng ban hành.

Phốihợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác hướng dẫn và cấp giấyphép xây dựng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định.

3. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện quản lý nhà nước về hoạtđộng quảng cáo có nội dung liên quan.

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận hồ sơ đăng ký quảng cáosản phẩm hàng hóa, dịch vụ, trang thiết bị y tế theo cơ chế một cửa liên thông.

4. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện quản lý nhà nước về hoạtđộng quảng cáo.

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, thẩm định và cấp giấy chứng nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo cho tổchức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông liên quan đến lĩnh vực quản lý vềnông nghiệp.

5. Sở Kế hoạchvà Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các sở, ngành có liên quan triển khai quy hoạch; đề xuất xử lý các doanh nghiệp viphạm về quảng cáo theo quy định.

6. Sở Giaothông vận tải

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện triển khai thực hiện quyhoạch.

Tham gia xây dựng quy hoạch các loại hìnhquảng cáo; thỏa thuận bằng văn bản về địa điểm, các phương tiện, nội dung quảngcáo theo quy định quản lý chuyên ngành.

7. UBND các huyện, thịxã

Phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trênlĩnh vực quảng cáo, về hoạt động quảng cáo trên địa bàn; tổ chức công bố niêmyết công khai quy hoạch. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý các viphạm về quảng cáo theo thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiệnthường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, trên cơ sởđó xem xét, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có sự điều chỉnhquy hoạch theo từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển của địa phương./.

BIỂU SỐ 1

( Thực hiện quyđịnh tại tiết b, khoản 2.1, điểm II, phần II)

STT

Huyện/ Thị xã

Vị trí

1

Bến Cầu

- Đường Bến Đình – Phà Bến Đình (thuộc xã Tiên Thuận xã Cẩm Giang)

- Khu dân cư Tây Nam

- Đường tỉnh 786 (các tuyến đường trung tâm)

2

Châu Thành

- Khu công nghiệp Thanh Điền

- Cụm công nghiệp Ninh Điền, Hòa Hội

- Khu trung tâm thương mại huyện

- Hương lộ 23

- Dọc 2 bên đường tỉnh lộ 786

3

Dương Minh Châu

- Dọc 2 bên đường 781

- Ngã tư Cầu Khởi

- Ngã ba Đất Sét

- Đập Tân Hưng (cống Bàu Vuông)

- Ngã ba Khedol

- Ngã ba Bàu Cốp

- Vòng xoay cầu K13

- Ngã ba đập chính

- Đường tỉnh 784 (DMC):

+ Ngã 3 cầu Trường Long

+ Ngã ba Bình Linh

+ Kênh Bến Đình

4

Gò Dầu

- Ngã ba Cây Xoài

- Đường Thị trấn đi Phước Đông, Phước Thạnh, Bàu Đồn

5

Hòa Thành

- Dọc hai bên đường Nguyễn Lương Bằng

- Dọc hai bên đường Phạm Hùng.

- Ngã ba Sân Bay Trường Hòa

6

Tân Biên

- Đường tỉnh 785

- Quốc lộ 22B: Từ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên đến giáp ranh thị trấn

- Từ Trường THPT Trần Phú (đường 30/4) đến ngã ba chợ cũ

7

Tân Châu

- Đường tỉnh 785 :

+ Ngã tư Tân Hưng

+ Ngã ba Tân Hiệp

+ Ngã ba Tân Đông

- Đường tỉnh 794:

+ Ngã ba Suối Ngô

+ Ngã ba Nhà máy xi măng FiCo

8

Trảng Bàng

- Đường tỉnh 782 ( đoạn Trảng Bàng – Gò Dầu)

- Đường tỉnh 787A (đoạn chợ mới giáp ranh Long An)

- Đường tỉnh 787B (đoạn ngã 3 Hai Châu đi xã Lộc Hưng, Hưng Thuận, Đôn Thuận)

9

Thị xã

- Dọc hai bên đường tỉnh 799 ( lộ Bình Dương): nối Thị xã và Hòa Thành, dài 12km.

- Dọc hai bên đường Trưng Nữ Vương: Từ ngã tư đường 30/4 (trường THPT Trần Hưng Đạo) đến ngã 3 nhà máy bê tông ly tâm giáp QL 22B, dài 3,25 km

- Dọc 2 bên Đường Tua Hai: Từ ngã tư Công An Thị xã đến ngã tư Bình Trung (ĐT 798), dài 1,8 km

- Cụm công nghiệp Thạnh Tân

- Cụm công nghiệp Tân Bình

- Đường vào xã Tân Bình

- Dọc hai bên đường tỉnh 798: Từ ngã 4 Bình Trung (QL 22B) đến ĐT 785, dài 3 km

BIỂU 2

( Thực hiện quy định tạitiết b, khoản 2.3, điểm II, phần II)

STT

Huyện/ Thị xã

Vị trí

1

Bến Cầu

- 5 chợ biên giới: Lợi Thuận, Long Thuận, Tiên Thuận, Long Khánh, Long Phước

- Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

- Các tuyến đường trung tâm của xã (tỉnh lộ 786)

2

Châu Thành

- Các tuyến đường trung tâm thị trấn huyện

- Hương lộ 1, 23, 7

- Đường Tua Hai

- Các tuyến đường trung tâm của xã

3

Dương Minh Châu

- Ngã ba Suối Đá

- Ngã ba Phước Ninh

- Ngã ba Bàu Dài

- Cụm công nghiệp DMC (ngã ba Cây Me)

4

Hòa Thành

- Dọc theo 2 bên đường Lý Thường Kiệt

- Dọc theo 2 bên đường Tôn Đức Thắng

- Dọc 2 bên đường An Dương Vương

- Dọc 2 bên đường Nguyễn Văn Linh

- Dọc 2 bên đường Nguyễn Huệ

5

Gò Dầu

- Đường Hùng Vương

- Trung tâm thương mại huyện

- Ngã 3 Cây Xoài

6

Tân Biên

- Đường 785: 4 bảng

- Quốc lộ 22B: Từ NTLS Tân Biên đến giáp ranh thị trấn

- Từ đường Trần Phú - ngã 3 chợ cũ

- Tại cửa khẩu Xa Mát

7

Tân Châu

- Dọc theo đường Nguyễn Thị Định

- Dọc theo đường Tôn Đức Thắng

- Dọc theo đường Trần Văn Trà

- Dọc theo đường Lê Duẩn

- Ngã tư thị trấn

8

Trảng Bàng

- Ngã ba Hai Châu

- Ngã ba Cây Dương

- Ngã ba Lộc Thành – Lộc Dương

- Ngã tư Bố Heo

- Kinh Trảng Bàng ( trước đền thờ Ông Cả Đặng Văn Trước)

- Ngã ba An Khương

9

Thị xã

- Dọc hai bên đường Đại lộ 30/4

- Dọc hai bên đường Nguyễn Chí Thanh

- Dọc hai bên đường Nguyễn Trãi

- Dọc 2 bên đường Cách mạng Tháng Tám

- Dọc 2 bên đường Nguyễn Thái Học

- Dọc 2 bên đường Võ Thị Sáu

- Dọc 2 bên đường Hoàng Lê Kha

- Dọc 2 bên đường Ngô Tùng Châu và Lạc Long Quân.

BIỂU 3

( Thực hiện quy định tạitiết b, khoản 5.2, điểm II, phần II )

TT

Tuyến đường

Số lượng tối đa

Băng rôn

Phướn

I

Huyện Bến Cầu

1

Các giao lộ thị trấn

02

50

2

Đường Xuyên Á

100

II

Huyện Châu Thành

01

Đường tỉnh 781

05

100

02

Thị trấn Châu Thành

05

50

03

Hương lộ 1, Hương lộ 23, Hương lộ 7

02

100

04

Đường Tua Hai

03

100

05

Đường 786 (đoạn từ xã Thanh Điền - đến xã Long Vĩnh)

04

100

06

Đường 796

02

100

III

Huyện Dương Minh Châu

1.

Cầu Kênh 13 ( giao lộ đường 781 và Khedol của xã Phan)

02

50

2.

Ngã ba Bờ hồ (giao lộ đường 781 và Bờ hồ Bàu Vuông)

02

50

3.

Ngã ba Đất sét (giao lộ đường 784, Bến Củi và Trà Võ)

02

50

4

Dọc theo bên đường 785 (ngã ba Suối Đá-ngã ba bờ Hồ)

03

50

IV

Huyện Gò Dầu

1

Đường Xuyên Á (Trâm Vàng-Thanh Phước)

03

100

2

Quốc lộ 22B

50

3

Xung quanh khu vực công viên huyện Gò Dầu

02

50

4

Trung tâm VHTT huyện

03

50

V

Huyện Hòa Thành

1

Đường Nguyễn Du

01

50

2

Đường Hai Bà Trưng

01

50

3

Đường Trương Quyền

01

50

4

Đường Tôn Đức Thắng

02

50

5

Đường Nguyễn Văn Linh

04

50

6

Đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ giao lộ đường Nguyễn Thái Học – đường Âu Cơ đến giao lộ đường Phạm Văn Đồng - Lý Thường Kiệt – Phạm Hùng)

01

100

8

Đường Ngô Thời Nhiệm

01

50

9

Đường Phan Văn Đáng

01

50

10

Đường Bùi Thị Xuân

01

50

11.

Đường Huỳnh Thanh Mừng

01

50

VI

Huyện Tân Biên

1.

Đường Nguyễn Chí Thanh

02

50

2.

Quốc lộ 22B

03

100

3.

Đường 30/4

01

50

VII

Huyện Tân Châu

1.

Đường Lê Duẩn

03

50

2.

Đường Tôn Đức Thắng

03

50

3.

Đường Trần Văn Trà

02

50

5

Đường Nguyễn Thị Định

02

50

6

Dọc theo đường 785

02

100

VIII

Huyện Trảng Bàng

1

Quốc lộ 22B

03

100

2

Ngã 4 Trảng Bàng

02

50

3

Ngã ba Hai Châu

02

50

4

Đường Xuyên Á

03

100

5

Sân Vận động Trảng Bàng

02

50

6

Đường Nguyễn Văn Rốp

50

7

Tỉnh lộ 6

100

IX

Thị xã

1

Đường 30/4 (đoạn từ giao lộ đường 30/4 - Trường Trần Hưng Đạo – Trưng Nữ Vương đến giao lộ Lạc Long Quân – 30/4)

12

150

2

Đường 30/4 (đoạn từ giao lộ đường 30/4 - Trần Hưng Đạo đến đường Bời Lời)

02

50

3

Đường Lê Lợi

01

50

4

Đường 30/4 (đoạn từ giao lộ 30/4 – Cách Mạng Tháng Tám đến giao lộ 30/4 – Trần Hưng Đạo)

4

CMT8 (đoạn từ giao lộ CMT8 – Nguyễn Chí Thanh đến giao lộ CMT8 - Điện Biên Phủ)

03

100

5

Đường Nguyễn Trãi

50

6

Đường Võ Thị Sáu

50

7

Đường Hoàng Lê Kha

02

100

8

Đường Ngô Tùng Châu

01

100

9

Đường Lạc Long Quân

01

50

10

Đường Võ Văn Truyện

02

50

Đường 785 (đoạn giao lộ 30/4 – Bời Lời đến giao lộ 785- 793)

11

Đường 786

05

100

12

CMT8 (đoạn từ giao lộ CMT8 - Võ Văn Truyện đến giao lộ CMT8 - Quốc lộ 22B)

50

13

Đường Trưng Nữ Vương

50

14

Đường Tua Hai

03

50

15

Đường Nguyễn Trọng Cát

02

100

16

Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ giao lộ đường CMT8 - Nguyễn Chí Thanh đến giao lộ đường Nguyễn Chí Thanh - Phạm Tung).

50