THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2149/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởngngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chínhphủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộCông an tại Tờ trình số 472/TTr-BCA-X11 ngày 15 tháng 10 năm 2013 và của Trưởngban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2165/TTr-BTĐKT ngày 23tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen củaThủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc Bộ Công an (có danh sách kèm theo), đãcó thành tích trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượngCông an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2008đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổquốc.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Côngan, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trongdanh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, CTTĐTCP;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH

CÁNHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ)

1. Thượng tá Lê Văn Phóng, ChánhVăn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an;

2. Thượng tá Bùi Văn Chiến, Trưởngphòng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh TuyênQuang, Bộ Công an;

Đã có thành tích trong công táchuấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn anninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vàosự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.